Przetarg 7387983 - „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7387983 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-16
przedmiot ogłoszenia
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs obsługi programu GASTRO”, w ramach projektu „Efektywne Funkc
jonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

1.Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Kurs obsługi programu GASTRO” dla 24 uczniów/uczennic – 4 grupy po 6 osób w wymiarze minimum 10 godzin dla każdej z grup, w roku szkolnym 2019/2020, w ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym.

Liczba uczestników ogółem –24
Liczba grup ogółem – 4
Liczba godzin/grupę – 10
Liczba godzin ogółem – 40

godzina = godzina zegarowa
1 grupa zajęciowa = 6 osób
liczba osób pracujących przy jednym stanowisku podczas zajęć praktycznych = 1os.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian liczebności grup w uzasadnionych przypadkach. Łączna ilość uczestników i ilość grup nie ulegnie zmianie. Przy czym Zamawiający zapewnia, iż minimalna liczba osób w jednej grupie wynosi 4 osób, a maksymalna dopuszczalna liczba osób w jednej grupie wynosi 8 osób. Jednakże w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych przez strony możliwa jest zmiana minimalnej i maksymalnej liczby osób w grupie.

Przeprowadzenie kursu ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu użytkowania programy do obsługi gastronomii - systemu sprzedaży na ekrany dotykowe.

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 15 lipca 2020 r.
Minimalny program szkolenia:

• Wstęp do programu– 1 godz.
• Praca praktyczna na programie – 1 godz.
• Obsługa zamówień – 4 godz.
Wybór typu sprzedaży w lokalu
Wybór typu sprzedaży na wynos
Zamówienia z orderingu i call-center
• Zamówienia -4 godz.
Tworzenie zamówień
Rozliczenie zamówienia
Nowa faktura

Zamawiający wymaga, aby program zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. Zajęcia powinny się odbywać:
• od poniedziałku do soboty,
• dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski tj.:
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach
- Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie,
- Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych
• w siedzibie w/w szkoły w odpowiednio do charakteru zajęć przystosowanych salach - szkoła zapewnia nieodpłatnie salę wykładową oraz zapewnia komputery.,
• zamawiający informuje, iż udostępniania komputery wyposażone w program Gastro Pos.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z kierownikiem projektu szczegółowego programu i harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 5 dni przed terminem zajęć danej grupy po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji ze strony uczestników projektu. Harmonogram zajęć powinien być dostosowany do planu lekcji i harmonogramu zajęć dodatkowych w projekcie.
3. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę instruktorską do przeprowadzenia kursu.
4. Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe. Komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług oraz niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia karty wypadku ustalającej okoliczności i przyczyny wypadku oraz przekazania jej Zamawiającemu i poszkodowanemu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu, w drodze na kurs i po kursie na sumę 15 000,00 zł oraz przekazania dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia Zamawiającemu do 5 dni od daty pierwszych zajęć.
8. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. W przypadku egzaminu poza szkołą ucznia, Wykonawca zapewnia transport na egzamin i z powrotem. Wykonawca po przeprowadzeniu kursu zapewni wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ .
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w związku z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.: do stosownego oznaczania materiałów szkoleniowych, dokumentów.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie pobierać od uczestników kursu żadnych opłat.
11. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu szkolenia,
b) program kursu oraz dziennik zajęć,
c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych
d) kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
e) dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników kursu (min. 6 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki kursu i uczestników).
12. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją kursu co najmniej do dnia 31.12.2026 r.

Kody CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się