Przetarg 7759581 - „Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa...

   
Analizuj Zamówienie 7759581 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-16
przedmiot ogłoszenia
„Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Cisna w sezonie zimowym 2020 i 2021.”
Numer referencyjny: ZP.270.2
1.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg leśnych na ternie Nadleśnictwa Cisna.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (: „Pakiet”)”
1) Pakiet nr 1 – odśnieżanie w dni wolne od pracy, oraz po godz. 15:00 przy użyciu pługów lekkich i średnich.
Droga leśna Solinka - 5,1 km
Droga leśna Habkowce – 0,5 km
Łączna długość to 5,6 km dróg leśnych parking przy nadleśnictwie 1 km. – 5,7 km Szacunkowa całkowita wielkość pakietu: 91,20 km
2) Pakiet nr 2 - odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – pozostałe drogi leśne – stokówki.
Łączna długość to 49,40 km pozostałych dróg leśnych.
Szacunkowa całkowita wielkość pakietu: 1235,00 km
3. Warunki realizacji:
a) odśnieżanie dróg leśnych;
b) dla pakietu nr 2 dodatkowo: odśnieżanie istniejących mijanek, zjazdów oraz przyległych do drogi użytkowanych składów drewna;
c) zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości na drogach leśnych poprzez posypywanie mieszanką materiałów zwiększających szorstkość nawierzchni.
d) drogi odśnieżać należy pasem utwardzonym
e) Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi nie może być dłuższy niż 2 godz. tzn. od momentu zawiadomienia telefonicznego o potrzebie usługi, do jej rozpoczęcia.
f) odśnieżanie należy wykonać przy pomocy zestaw - pojazd mechaniczny z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania nawierzchni przy użyciu urządzeń rozsypujących;
g) w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie;
h) Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości.
i) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu.
j) Roboty objęte zamówieniem zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
k) Standard odśnieżonej drogi to:
• dla pakietu nr. 1: od 2 do 5 cm pokrywy śnieżnej na parkingu, na drogach leśnych od 5 do 8 cm (nie należy odśnieżać do samej nawierzchni asfaltu), szer. 4 m. Odśnieżoną drogę należy posypywać na zakrętach i podjazdach.
• dla pakietu nr. 2: Standard odśnieżonej drogi to od 5 do 8 cm pokrywy śnieżnej na drodze (nie odśnieżać do samej nawierzchni drogi), szer. 4 m. Odśnieżoną drogę należy posypać na zakrętach i podjazdach.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (Pakiety).
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa Pakiety. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.
6.Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych.
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a Ustawy PZP - do wykonania wszystkich czynności wymagających pracy fizycznej w zakresie realizacji zamówienia - wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1320.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projekcie umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności - wymagające pracy fizycznej - w zakresie realizacji zamówienia, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1320.)
9. Wymóg co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawcy lub podwykonawca(y), będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, jak również wspólników spółek cywilnych oraz spółek handlowych będących Wykonawcami lub podwykonawcami realizujących zakres usług objętych umową.
10.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu (na jego żądanie) dowody, dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę, i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 1320.) - osób wykonujących czynności wymagające pracy fizycznej w zakresie realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
11. Określone ilości przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych wykazanych ilościach. Zamawiający zastrzega możliwość redukcji przedmiotu zamówienia. Wykonanie usługi w mniejszych ilościach nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. W przypadku braku opadów śniegu i braku występowania śliskości na drogach akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości.
12. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. Za bezpieczeństwo publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi usługami odpowiada Wykonawca.
13. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie Wykonawca.
14. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę, a w szczególności: dojazd na miejsce wykonania zadania, koszty zakupu paliwa, koszty eksploatacji maszyn, wynagrodzenie pracowników, ilość przejazdów po drogach (tam i z powrotem), prace porządkowe po zakończeniu usługi oraz ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
15. Szczegółowy rozmiar, lokalizacja, termin wykonania prac wynikające z przyjętej oferty na ich wykonanie, zostaną określone w „Zleceniach prac do wykonania sporządzonych przez właściwych terytorialnie leśniczych, podleśniczych lub zastępcy nadleśniczego. Dodatkowo zlecenia mogą być sporządzone przez pracowników działu administracyjno-gospodarczego nadleśnictwa. Zlecenia na wykonanie prac mają też uwzględniać realny czas niezbędny do ich wykonania i nie mogą być przekazane Wykonawcy w terminie krótszym niż 1 dzień przed wymaganym terminem rozpoczęcia wykonania zadania.
16. Zamawiający zastrzega sobie, że w poniedziałki do godziny 10: 00 będą odśnieżane w pierwszej kolejności drogi wskazane przez pracownika działu marketingu Nadleśnictwa.
17. Odbiór prac dokonywany będzie przez właściwych terytorialnie leśniczych, na drukach „Protokół odbioru robót”, złożonych w biurze Zamawiającego w terminie nie później, niż ostatniego dnia każdego miesiąca i podpisanych merytorycznie przez dział administracyjno-gospodarczy Nadleśnictwa Cisna oraz Wykonawcę. „Protokół odbioru robót” jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę.
18. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ.
19. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Cisna.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Pakiet nr 1 – odśnieżanie w dni wolne od pracy, oraz po godz. 15:00 przy użyciu pługów lekkich i średnich. Droga leśna Solinka - 5,1 km Droga leśna Habkowce – 0,5 km Łączna długość to 5,6 km dróg leśnych parking przy nadleśnictwie 1 km. – 5,7 km Szacunkowa całkowita wielkość pakietu: 91,20 km

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
2) Pakiet nr 2 - odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – pozostałe drogi leśne – stokówki. Łączna długość to 49,40 km pozostałych dróg leśnych. Szacunkowa całkowita wielkość pakietu: 1235,00 km
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 90620000, 90630000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się