Przetarg 8789830 - Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania...

   
Analizuj Zamówienie 8789830 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-22
przedmiot ogłoszenia
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót b
udowlanych w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania Numer referencyjny: 9090/IRZU/00307/00142/22/P
Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Opracowanie projektów wykonawczych
i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”.
Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”, w szczególności: a) Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC; b) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu budowlanego w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej; c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu budowlanego; d) Zarządzanie, w tym koordynacja Robót budowlanych zawartych w ramach Projektu; e) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, celem wypełnienia warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zmieniających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia (o ile ponowna ocena będzie wymagana) oraz innych decyzji administracyjnych w tym zakresie.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 087-238145 z dnia 2022-05-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt. 1 i 3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem nadzoru w okresie gwarancji, w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych:
a) linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej w zakresie nawierzchni torowej, gdzie suma długości przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 km, przy czym co najmniej 5 km robót wykonane było przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich,
b) roboty budowlane sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej w zakresie sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, gdzie suma długości przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 km, przy czym co najmniej 5 km robót wykonane było przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich,
c) roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składa się wymiana co najmniej 15 rozjazdów kolejowych,
d) przebudowy co najmniej 1. stacji kolejowej (przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej dwa tory główne zasadnicze i co najmniej dwa tory główne dodatkowe wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej dwa perony) oraz roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,
e) budowa lub przebudowa co najmniej 1. systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 zwrotnic zabudowanych,
f) przebudowa co najmniej 1. blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego,
g) przebudowa co najmniej 1. obiektu typu: przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi,
przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 200 000 000,00 PLN brutto.
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których NIE wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których NIE wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Zespół stały przeglądu dokumentacji (ZsPD)
a) Koordynator zespołu przeglądu dokumentacji – funkcję tę pełni Inżynier Projektu lub Projektant branży wiodącej
Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem nadzoru w okresie gwarancji, w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych:
a) linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej w zakresie nawierzchni torowej, gdzie suma długości przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 km, przy czym co najmniej 5 km robót wykonane było przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich,
b) roboty budowlane sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej w zakresie sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, gdzie suma długości budowanej lub przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 km, przy czym co najmniej 5 km robót wykonane było przy prowadzonym ruchu po torach sąsiednich,
c) roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składa się wymiana co najmniej 15 rozjazdów kolejowych,
d) budowa lub przebudowa co najmniej 1. stacji kolejowej (przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej dwa tory główne zasadnicze i co najmniej dwa tory główne dodatkowe wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej dwa perony) oraz roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji,
e) budowa lub przebudowa co najmniej 1. systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 10 zwrotnic zabudowanych,
f) budowa lub przebudowa co najmniej 1. blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego,
g) budowa lub przebudowa co najmniej 1. obiektu typu: przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi,
przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 200 000 000,00 PLN brutto.
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których NIE wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których NIE wystawia się Świadectwa Przejęcia).
3. Zespół stały przeglądu dokumentacji (ZsPD)
a) Koordynator zespołu przeglądu dokumentacji
Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/09/2022
Powinno być:
Data: 12/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 10:15
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71520000, 71521000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8923483 2022-05-31
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ WIM 271.2.37.2022 Wykonanie ekspertyzy budowlanej nabrzeża spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż lewego brzegu Brdy na odc. od mostu Królowej Jadwigi do śluzy Miejskiej w Bydgo...
8923086 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY DŁUGOŁĘKA Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji drogowych – z podziałem na 4 części (zadania) Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ...
8932265 2022-05-31
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PUŁAWACH Wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg, parkingów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych gminy Miasto Puławy
8931331 2022-06-01
godz. 12:00
URZĄD GMINY GIŻYCKO RRG.271.8.2022.4PZ.MW Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Sulimy, Wilkasy ul. Jarzębinowa” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie 1 nadzór nad...
8911445 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻEGOCINA Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa Punktu...
8878202 2022-06-02
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Numer referencyjny: SZ.ROZ.2...
8929378 2022-06-02
godz. 12:00
WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. Przeprowadzenie kontroli okresowej pięcioletniej na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Radomiu
8931642 2022-06-03
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zdania pn.: Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pr...
8889790 2022-06-07
godz. 14:00
HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. Wykonanie projektu modernizacji stycznikowni 500V: Etap I: Wykonanie projektu modernizacji pól zasilających stycznikowni 500V -3 pola zasilające stycznikowni 500V ST. 41.1 na Wydziale Pieca ...
8887237 2022-06-09
godz. 12:00
NADLEŚNICTWO GOŁĄBKI Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Nawadnianie obszarów leśnych leśnictw Szczepanowo i NIEdźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody z kopalni kruszywa w Wapien...