Zlecenie 7499957 - ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I...

   
Zamówienie 7499957 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-25
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Przedmi
otem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla 2 Uczestników Projektu ( UP) „Bierność – Aktywność” w wymiarze 130 godzin dydaktycznych ( zajęcia teoretyczne i praktyczne ), tak aby mogli nabyć wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb danego Uczestnika. Kurs/szkolenie powinien zakończyć się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez właściwy i uprawniony do tego organ, prowadzący do uzyskania dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności/kompetencje/kwalifikacje.
Miejsce realizacji kursu/szkolenia: województwo lubelskie, z zastrzeżeniem, aby kurs/szkolenie odbywał się w miejscowości, do którego Uczestnik Projektu będzie miał bezpośrednie połączenie komunikacyjne środkami transportu zbiorowego z miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz uczciwego traktowania wykonawców. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
pn.: „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” w wymiarze 130 godzin lekcyjnych dla 2 Uczestników w ramach projektu „Bierność – Aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zakończyć się musi egzaminem zewnętrznym i wydaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Egzamin odpowiedni dla danej usługi, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony, niezależny od podmiotu realizującego usługę szkoleniową oraz w stosunku do Zamawiającego. Egzamin ma na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy szczegółowy program, zakres i cele szkolenia/kursu, którego ofertę przedstawia, opisany w języku efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, obejmujący czas jego trwania i sposób organizacji kursu/szkolenia, w rozbiciu na poszczególne dni oraz trenerów, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar wraz z opisem ich treści (kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych), przewidziane sprawdziany i egzaminy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i przekazania w pierwszym dniu zajęć wszystkim Uczestnikom szkolenia/kursu kompletu materiałów szkoleniowych, dydaktycznych (między innymi podręczniki, skrypty, wykaz literatury, testy wiedzy) obejmujących program szkolenia. Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały one oparte, z poszanowaniem praw autorskich.
Wykonawca zapewni realizację kursu w sposób rzetelny, tak aby każdy Uczestnik zdał w/w egzamin zewnętrzny z pozytywnym rezultatem, w przypadku uzyskania przez uczestnika szkolenia/kursu negatywnego wyniku egzaminu zewnętrznego, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu zewnętrznego w terminie najkrótszym z możliwych oraz poinformowania Uczestnika oraz Zamawiającego o jego terminie.
Sposób organizacji kursu/szkolenia
Szkolenie powinno być realizowane w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, według planu nauczania obejmującego co najmniej 6 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Harmonogram zajęć powinien być tak skonstruowany aby zajęcia zaczynały się nie wcześniej niż o godzinie 08.00, a kończyły się nie później niż o godzinie 18.00. Terminy i godziny szkoleń będą dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Zamawiający dopuszcza możliwość odbywania części zajęć w niedzielę, o ile Wykonawca uzyska zgodę na piśmie od Uczestnika oraz Zamawiającego.
Szczegółowy Program szkolenia musi obejmować m.in. następujące zagadnienia edukacyjne (tematy zajęć edukacyjnych):
•bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna,
•anatomia i fizjologia człowieka,
•teoretyczna i praktyczna organizacja całodziennej opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną
(metodyka pracy z podopiecznymi),
•wykonywanie podstawowych czynności związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa
domowego podopiecznego,
•udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji,
•podstawy terapii, rehabilitacji i aktywizacji osób starszych, niepełnosprawnych,
•choroby wieku podeszłego,
•zasady żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
•podstawowe wiadomości o lekach.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się