Zlecenie 7496805 - Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową...

   
Analizuj Zamówienie 7496805 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe o usługę badawczo-rozwojową dotyczącą opracowania innowacyjnej technologii wykonywania posadzek anhydrytow
ych o określonych charakterystykach termicznych i mechanicznych

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii wykonywania posadzek anhydrytowych o określonych charakterystykach termicznych i mechanicznych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej zaplecze techniczne oraz kadrę badawczą, która wykona usługę, jako Podwykonawca w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wykonywania posadzek anhydrytowych o określonych charakterystykach termicznych i mechanicznych poprzez modyfikację składu posadzki anhydrytowej dużą ilością włókien stalowych (uzyskanie kompozytu znanego w literaturze pod nazwą SIFCON - Slurry Infiltrated Concrete) w celu zmiany jej właściwości. W ramach planowanych w projekcie badań przemysłowych i rozwojowych zakłada się osiągniecie następujących rezultatów dot. opracowanej receptury mieszanki anhydrytowej:
• Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie.
• Znacznie zwiększonie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.
• Zwiększenie odporności na uderzenia (udary).
• Zwiększenie wytrzymałości na obciążenia miejscowe.
• Zwiększenie przenikania ciepła.
• Wdrożenie opracowanego rozwiązania u Zamawiającego.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiot zamówienia Zakres zadań jednostki naukowej w Projekcie obejmuje:
1) Opracowanie samozagęszczającej się drobnoziarnistej mieszanki anhydrytowej o odpowiedniej lepkości i płynności w stanie świeżym oraz wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasom betonu zwykłego w stanie stwardniałego kompozytu. Badaniom podlegałyby szeroko rozumiane cechy świeżej mieszanki takie jak: gęstość, napowietrzenie, lepkość, konsystencja, początek czasu wiązania itp.
2) Wykonanie betonowań próbnych elementów płaskich, pionowych oraz krępych przy zastosowaniu różnego rodzaju włókien stalowych. Na tym etapie badań musi zostać dopracowana technologia betonowania elementów anhydrytowych typu SIFCON. Określony musi zostać optymalny rodzaj włókien stalowych do stosowania jako zbrojenie. Szczególny nacisk musi być położony na możliwe zastosowanie włókien odpadowych pochodzących z recyklingu opon samochodowych. Przeprowadzone badania obejmowałyby skuteczność penetracji gęstego zbrojenia z włókien stalowych przez mieszankę anhydrytową.
3) Badania cech mechanicznych betonu anhydrytowego typu SIFCON. Badania obejmowałyby cechy takie jak dla betonu zwykłego (gęstość stwardniałego kompozytu, wytrzymałość na ściskanie, ścieralność, moduł sprężystości itp.) badane zgodnie z normą dla betonu zwykłego. Oprócz tego konieczne były by badania przewidziane dla fibrobetonu metodyką LOP według normy europejskiej (wytrzymałości rezydualne) oraz wybrane badania przewidziane dla fibrobetonu normą amerykańską i japońską (wytrzymałość na ścinanie, odporność na uderzenia dynamiczne). Z uwagi na specyfikę charakterystyki mechanicznej kompozytów typu SIFCON konieczne będzie przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na elementach płytowych przy wykorzystaniu autorskiej metodyki opracowanej przez zespół badawczy.
Badaniom podlegać będą też cechy termiczne opracowanego kompozytu anhydrytowego typu SIFCON.
4) Końcowym efektem badań będzie raport zawierający przynajmniej jedną recepturę drobnoziarnistej mieszanki anhydrytowej o dużej płynności pozwalającej skutecznie wykonywać posadzki w technologii SIFCON. W raporcie byłyby również zalecenia technologiczne dotyczące wykonywania samej mieszanki oraz jej układania. Wskazany musi być przynajmniej jeden typ włókien stalowych pozwalający skutecznie wykonać element anhydrytowy typu SIFCON.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się