Zlecenie 7479143 - Zapytanie ofertowe nr 6/RPSW.02.05 na dostawę urządzeń...

   
Analizuj Zamówienie 7479143 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-13
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 6/RPSW.02.05 na dostawę urządzeń składających się na systemy: alarmowy oraz monitoringu wraz z ich mon
tażem i uruchomieniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń składających się na systemy: alarmowy oraz monitoringu wraz z ich montażem i uruchomieniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania:
1) Dostawa urządzeń składających się na system alarmowy, montaż i uruchomienie systemu alarmowego
– 1 komplet
2) Dostawa urządzeń składających się na system monitoringu wizyjnego CCTV IP, montaż i uruchomienie systemu monitoringu – 1 komplet.
System alarmowy i monitoringu będą dostarczone i zamontowane wewnątrz i na zewnątrz budynku produkcyjnego
z częścią socjalno-biurową (budynek aktualnie w trakcie budowy), położonego na działce nr 1247 w obrębie ewidencyjnym 0018 Kornica w miejscowości Kornica przy ul. Kuźniczej 14, 26-200 Końskie. Cel zamówienia Celem zamówienia jest dostawa urządzeń składających się na systemy: alarmowy oraz monitoringu wraz z ich montażem i uruchomieniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania:
1) Dostawa urządzeń składających się na system alarmowy, montaż i uruchomienie systemu alarmowego
– 1 komplet
2) Dostawa urządzeń składających się na system monitoringu wizyjnego CCTV IP, montaż i uruchomienie systemu monitoringu – 1 komplet.
Wydatek ponoszony jest w ramach projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego”, realizowanego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń składających się na systemy: alarmowy oraz monitoringu wraz
z ich montażem i uruchomieniem.
2. Podstawowe elementy systemów oraz wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w „Specyfikacji technicznej zamówienia” stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne technicznie, z tymi, które wskazane zostały w specyfikacji. Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub korzystniejsze parametry techniczne. Przez wyższe parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, szybszą pracę, lepszą jakość, wyższą rozdzielczość. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy systemów spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
3. Pomocniczo Zamawiający dołącza do zapytania ofertowego rzut budynku, w którym montowane będą dostarczone urządzenia i elementy systemu alarmowego oraz monitoringu CCTV IP. Rzuty budynku (przyziemia oraz piętra), stanowią załącznik nr 5 dołączony do niniejszego zapytania.
4. Oferent wybrany do realizacji zamówienia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki trwałe nowe, kompletne, sprawne.
5. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
6. Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin. Przez czas reakcji serwisu należy rozumieć okres, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii/usterki, do momentu podjęcia przez Wykonawcę pierwszych czynności naprawczych zmierzających do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego w okresie gwarancji awarii/usterki. W bieg tych terminów nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych
od pracy.
branża Ochrona, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża instalacje, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32323500, 32330000, 34971000, 35120000, 35121000, 35121700, 35125300, 45300000, 45312000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się