Zlecenie 7393425 - ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń podnoszących...

   
Analizuj Zamówienie 7393425 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje DPF46-06

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poleg
ająca na prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów i słuchaczy kierunków:
• Asystentka stomatologiczna / Higienistka (ASH)
• Technik farmacji (TF)
Szkoły Policealnej i Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim.
Każde ze szkoleń przygotuje uczestników do zdania zewnętrznego egzaminu MOS (Microsoft Office Specialist).

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na 2 części:
1) 1 grupa szkoleniowa (ok. 11 osób) – szkolenie z zakresu: IT w rejestracji (szkolenie dla ASH)
2) 1 grupa szkoleniowa (ok. 12 osób) - szkolenie z zakresu: IT w farmacji (szkolenie dla TF)

3. Szkolenia realizowane będą z zakresu:
Asystentka stomatologiczna / Higienistka
Ilość grup Liczba godzin
IT w rejestracji 1 40
Technik farmacji Ilość grup
IT w farmacji - podstawowa obsługa komputera plus program KAMSOFT 1 40
4. Zamawiający zapewnia sale szkoleniowe wyposażone w zaplecze techniczne i multimedialne, położonej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, woj. łódzkie.
5. 1 godzina szkoleniowa rozumiana jako 45 min.
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych i inne
7. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
8. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
9. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z podziałem zamówienia na części; nie dopuszcza się składania ofert na niepełną liczbę godzin.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Miejsce wykonania zamówienia: Piotrków Trybunalski.
12. W przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną konieczne jest wskazanie w Formularzu Ofertowym trenera/trenerów, którzy będą oddelegowani do realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadanym przez nich wykształceniu oraz załączeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie każdego trenera.
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po indywidualnym ustaleniu terminu z Zamawiającym, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości grupy docelowej projektu, nie później niż do 31.08.2020 r. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy szkoleń dla uczestników projektu. Przedmiot zamówienia III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Grupę docelową projektu stanowią słuchacze i uczniowie Szkoły Policealnej i Szkoły Medycznej TEB Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim, kierunków Technik farmacji oraz Asystentka stomatologiczna/higienistka, którzy to zostaną przeszkoleniu w ramach następujących szkoleń:
ilość godzin szkoleniowych
na 1 grupę Zaplanowana ilość grup
Asystentka stomatologiczna / Higienistka

IT w rejestracji 40 1
Technik farmacji
IT w farmacji - podstawowa obsługa komputera plus program KAMSOFT 40 1
2. Termin realizacji: harmonogram realizacji zajęć dostosowany zostanie do potrzeb grupy docelowej. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze i/lub w weekendy w godzinach wypracowanych
z Zamawiającym, dostosowanych do możliwości grupy docelowej. Zamawiający wymaga od Wykonawców dyspozycyjności. Zamówienie zostanie wykonane nie później niż do 31.08.2020r.
3. Zamawiający zapewni sale oraz infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia zajęć.
4. Obowiązki trenera/ nauczyciela prowadzącego kurs:
a) opracowanie szczegółowego konspektu szkolenia, jak również wzoru pre-testu – sprawdzającego poziom wiedzy przed szkoleniem, wzoru post-testu – sprawdzającego poziom wiedzy po szkoleniu oraz wzoru egzaminu wewnętrznego wraz ze sposobem oceny, a następnie przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia,
b) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego, w tym w szczególności dziennika zajęć, listy obecności, jak również pre-testów, post-testów i egzaminów końcowych, a także ewaluacji,
c) bieżąca współpraca z pracownikami Projektu, w szczególności w zakresie ustalania i ewentualnej aktualizacji harmonogramu szkolenia, jak również bieżące informowanie o wszystkich przypadkach nieobecności Uczestników szkolenia, rezygnacjach Uczestników szkolenia, problemach przez nich zgłaszanych, ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć,
d) przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opracowanym konspektem szkolenia oraz w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem,
e) dostarczenie kompletnej dokumentacji szkoleniowej, w tym podsumowania wyników przeprowadzonych pre-testów, post-testów i egzaminów końcowych, do Zamawiającego najpóźniej do 5 dni po zakończeniu szkolenia.
5. Usługi muszą być świadczone przez trenera/trenerów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, a następnie w umowie. W sytuacjach losowych istnieje możliwość realizacji zamówienia przez osoby inne niż wskazane w ofercie/umowie, ale osoby te muszą posiadać kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie nie mniejsze niż trenerzy wskazani w ofercie. Zmiana ta jest możliwa tylko
i wyłącznie po dostarczeniu CV i innych dokumentów potwierdzających w/w wykształcenie
i doświadczenie nowego trenera i za uprzednią zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu.
7. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie trenera itp.).
8. Przed zawarciem umowy Zamawiający sprawdzi, czy dane osoby, które ma wykonać przedmiot zamówienia, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się