Przetarg 7218546 - Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji...

   
Analizuj Zamówienie 7218546 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-09
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji klimatyzacji precyzyjnej w COK L-1
Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO-1-TK-241
-0107/DA/19

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji klimatyzacji precyzyjnej w COK L-1.
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) opracowania dokumentacji wykonawczej,
2) wykonania robót na podstawie dokumentacji wykonawczej,
3) świadczenia w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia usługi utrzymania ruchu systemu klimatyzacji w COK-L1wraz z usuwaniem awarii,
4) przeszkolenie 10 osób z obsługi systemu klimatyzacji oraz jego elementów,
5) wykonanie prób i testów końcowych,
6) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
7) udzielenie 60-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wykonywanie przez ten okres przeglądów okresowych elementów systemu klimatyzacji.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w nw. etapach:
1) Etap I obejmujący: opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego: autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji wykonawczej oraz prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których dokumentację tą utrwalono, w zakresie i na zasadach określonych w umowie;
2) Etap II obejmujący:
a) wykonanie robót na podstawie zaakceptowanej i odebranej dokumentacji wykonawczej,
b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami,
c) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego: autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji powykonawczej oraz prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których dokumentację tą utrwalono, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
d) świadczenie, w okresie prowadzenia robót, usługi utrzymania ruchu Systemu klimatyzacji, w zakresie obejmującym w szczególności usuwanie Awarii;
e) przeszkolenie 10 osób, w siedzibie Zamawiającego, z obsługi systemu klimatyzacji oraz jego elementów, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie – nie później jednak niż do dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego;
f) wykonanie prób i testów końcowych.
3) Etap III obejmujący: świadczenie, w okresie udzielonej gwarancji jakości, usług serwisu gwarancyjnego w zakresie usuwania awarii oraz wad przy zachowaniu wymaganych czasów reakcji, przywrócenia funkcjonalności i naprawy oraz wykonywanie przeglądów okresowych elementów systemu klimatyzacji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540008855-N-2020 z dnia: 2020-01-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
termin składania ofert:
data: 2020-01-22, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
termin składania ofert:
data: 2020-01-29, godzina 12:00
branża Wentylacja i klimatyzacja, Projektowanie
podbranża projekt wentylacja, instalacje
kody CPV 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 50700000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się