Przetarg 7378930 - Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7378930 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-09
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach
Numer referencyjny: PPZP.271.9.2020

Przedmiotem zamówienia jest zaprojek
towanie i wykonanie przebudowy targowiska w Ropczycach wraz ze zjazdem publicznym z drogi powiatowej i drogi gminnej, montażem elementów małej architektury, ogrodzeniem oraz miejscami parkingowymi, na dz. nr ewid. 829/8, 829/13, 839/8, 839/9, 839/10, 839/11, 839/12, 839/13, 829/32, 829/33, 2348/24 w Ropczycach.
2. Zamówienie p.n. „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach projektu pn. „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia.
4. Warunki ogólne wykonania zamówienia.
4.1. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami projektowymi przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dodatkowo wykonawca jest zobligowany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego w zakresie poprawności i kompletności zastosowanych rozwiązań oraz ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami.
4.2. Dokumentacja projektowa powinna dotyczyć rozwiązania zaakceptowanego przez inwestora w fazie uzgodnień i wyboru koncepcji architektonicznej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu minimum dwóch odrębnych koncepcji architektonicznych, celem wybrania jednej stanowiącej przedmiot dokumentacji projektowej. Obliguje się też projektanta bądź wykonawcę do uzgadniania dokumentacji projektowej z Zamawiającym na poszczególnych etapach jej realizacji w formie konsultacji zamierzonych rozwiązań projektowych oraz ich modyfikacji wg wytycznych Zamawiającego o ile nie pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami budowlanymi, normami oraz programem funkcjonalno – użytkowym.
4.3. Na terenie objętym opracowaniem należy zapewnić:
- ok. 17 miejsc do handlu tymczasowego (wiata, zadaszone stoiska otwarte wyposażone w stoły),
- 13 stałych budynków handlowych,
- sanitariat publiczny dla użytkowników targowiska i klientów,
- miejsce segregacji odpadów w postaci przenośnych kontenerów,
- ok. 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- ogrodzenie placu targowego.
4.4. Powierzchnia terenu objętego zagospodarowaniem wyniesie 0,2161 ha.
4.5. Pod budowę i zagospodarowanie terenu przewidziane są działki nr ewid. 829/8, 829/13, 839/8, 839/9, 839/10, 839/11, 839/12, 839/13, 829/32, 829/33, 2348/24 w Ropczycach.
4.6. W wyznaczonych terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez wykonawcę:
- wykonawca wykona projekty budowlane oraz uzyska wszystkie wymagane prawem budowlanym, zatwierdzenia, uzgodnienia i odstępstwa od warunków technicznych,
- wykonawca wykona projekty wykonawcze,
- wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie z załączoną wizualizacją obiektu i PFU,
- wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę,
- zrealizuje roboty budowlane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany wykonany w oparciu o wybraną koncepcję, przygotuje w imieniu Zamawiającego materiały do odbioru obiektu i uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do użytkowania zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane i/lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.
5. Szczegółowy zakres oraz warunki/sposób wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi dokument poglądowy, nie stanowiący w żadnym przypadku podstawy do obliczenia ceny oferty.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
7. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.
8. Tam, gdzie w opracowaniach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
9. Wymagany okres gwarancji min. 36 m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
11. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Pzp ustalając termin składania ofert tożsamych z minimalnym terminem składania ofert określonych w ustawie Pzp.
12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca musi zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
13. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty handlowe, projekt budowlany
kody CPV 45000000, 71000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się