Przetarg 8420623 - Zaprojektowanie i budowa Botanicznego Parku Kieszonkowego na...

   
Analizuj Zamówienie 8420623 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-27
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń

1. Pr
zedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń.2. Zakres zamówienia obejmuje:1) Etap I (projektowy) obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:a) Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanie badań techn. podłoża gruntowego i inwentaryzacja zieleni.b) Sporządzenie na aktualnej mapie do celów projektowych ideowego planu zagospodarowania terenu (koncepcji) i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD).c) Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji.d) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub też dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w w/w zakresie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, chyba że szczegółowe zapisy programu funkcjonalno-użytkowego stanowią inaczej.e) Wykonanie dokumentacji wykonawczej.f) Wykonanie przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).g) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych.h) Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej. Wymagane dostarczenie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających wersję elektroniczną całej powyżej wymienionej dokumentacji.2) Etap II (wykonawczy) obejmujący budowę, w oparciu o wykonaną dokumentację, zaprojektowanej infrastruktury i wyposażenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie.Przewiduje się realizację następujących elementów infrastruktury i zieleni:a) drogi:- ścieżki o nawierzchni przepuszczalnej - 586 m², - plac zabaw o nawierzchni piaszczystej - 50 m², - schody terenowe z prefabrykowanych betonowych stopni schodowych - 80 mb,- murki, palisady - 20 mb., - rekultywacja istniejących trawników - 1220 m²,b) mała architektura:- ławka parkowa - 6 szt.,- ławka parkowa z podłokietnikami - 1 szt.,- kosze na śmieci - 6 szt.,- stojaki rowerowe pojedyncze - 4 szt.,- tablica informacyjna dwustronna - motyle/motyle dzienne i nocne - 1 szt.,- tablica informacyjna dwustronna - łąka kwietna/informacja o źródle finansowania - 1 szt.,- stolik piknikowy z ławkami - 1 szt.,- bujawka na sprężynie na plac zabaw - 1 szt.,- sprężynowiec na plac zabaw - 1 szt.,- tablica/gra na plac zabaw - 1 szt.,- hotele dla owadów: małe - 2 szt., duży - 1 szt.,- domki dla trzmieli i motyli - 7 szt.,- tabliczki do ziół - 50 szt.,c) zieleń: - żywe płotki z linkami stalowymi wzmacniającymi konstrukcję - 5 szt., - żywa altana - 1 szt.,- nasadzenia drzew owocowych - 8 szt.,- nasadzenia drzew liściastych ozdobnych - 26 szt.,- nasadzenie krzewów liściastych na żywopłoty - 47 mb,- nasadzenie krzewów liściastych - 50 szt.,- nasadzenia roślin bylinowo-ziołowych na rabatach - 132 m²,- łąka kwietna - 1170 m²,- trawnik z siewu - 500 m²,d) instalacje elektryczne:- oświetlenie zewnętrzne - 5 szt.,e) instalacje sanitarne:- przyłącze sanitarne z systemem nawadniającym.3) Etap III (pielęgnacji nasadzeń) obejmujący prace pielęgnacyjne przewidziane do wykonania w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepszy prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz zachowanie regularnego kształtu elementów małej architektury, o czym decyduje Wykonawca (w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego). Zamawiający wymaga prowadzenia systematycznej pielęgnacji zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi i aktualnymi potrzebami roślin. Pielęgnacja posadzonych roślin obejmuje w szczególności:a) Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 2 razy w miesiącu (od V - IX):- jednorazowo należy dostarczyć wodę 10 l / 1szt. krzewu w 2-3 dawkach.b) Odchwaszczanie – 2 razy w miesiącu (od V – IX):- usuwać chwasty z powierzchni kory wokół krzewów i bylin,- chwasty trwałe należy usuwać tylko ręcznie, tak aby nie uszkodzić systemów korzeniowych roślin docelowych,- należy poprawić misy wokół krzewów i bylin po usunięciu chwastów,- należy uzupełnić 20% powierzchni kory – 1 raz w roku, w każdym roku pielęgnacji.c) Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – 1 raz w roku:- wykonywać cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki,- wykonywać cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku,- wykonywać cięcie chorych i suchych pędów.- wykonywać cięcie chorych i suchych pędów.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.4. Wszystkie stosowane elementy muszą być nowe, mieć stosowne certyfikaty i atesty, oraz muszą być dopuszczone do zastosowania.5. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane etapu II (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).7. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.8. Rozwiązania równoważne - zgodnie z rozdz. III pkt 9 SWZ.9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - zgodnie z rozdz. III pkt 10 SWZ.

DGK-IV.271.81.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00199343/01 z dnia: 2021-10-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Etap I (projektowy) obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
a) Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanie badań techn. podłoża gruntowego i inwentaryzacja zieleni.
b) Sporządzenie na aktualnej mapie do celów projektowych ideowego planu zagospodarowania terenu (koncepcji) i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD).
c) Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji.
d) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub też dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w w/w zakresie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, chyba że szczegółowe zapisy programu funkcjonalno-użytkowego stanowią inaczej.
e) Wykonanie dokumentacji wykonawczej.
f) Wykonanie przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
g) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych.
h) Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej. Wymagane dostarczenie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających wersję elektroniczną całej powyżej wymienionej dokumentacji.
2) Etap II (wykonawczy) obejmujący budowę, w oparciu o wykonaną dokumentację, zaprojektowanej infrastruktury i wyposażenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie.
Przewiduje się realizację następujących elementów infrastruktury i zieleni:
a) drogi:
- ścieżki o nawierzchni przepuszczalnej - 586 m²,
- plac zabaw o nawierzchni piaszczystej - 50 m²,
- schody terenowe z prefabrykowanych betonowych stopni schodowych - 80 mb,
- murki, palisady - 20 mb.,
- rekultywacja istniejących trawników - 1220 m²,
b) mała architektura:
- ławka parkowa - 6 szt.,
- ławka parkowa z podłokietnikami - 1 szt.,
- kosze na śmieci - 6 szt.,
- stojaki rowerowe pojedyncze - 4 szt.,
- tablica informacyjna dwustronna - motyle/motyle dzienne i nocne - 1 szt.,
- tablica informacyjna dwustronna - łąka kwietna/informacja o źródle finansowania - 1 szt.,
- stolik piknikowy z ławkami - 1 szt.,
- bujawka na sprężynie na plac zabaw - 1 szt.,
- sprężynowiec na plac zabaw - 1 szt.,
- tablica/gra na plac zabaw - 1 szt.,
- hotele dla owadów: małe - 2 szt., duży - 1 szt.,
- domki dla trzmieli i motyli - 7 szt.,
- tabliczki do ziół - 50 szt.,
c) zieleń:
- żywe płotki z linkami stalowymi wzmacniającymi konstrukcję - 5 szt.,
- żywa altana - 1 szt.,
- nasadzenia drzew owocowych - 8 szt.,
- nasadzenia drzew liściastych ozdobnych - 26 szt.,
- nasadzenie krzewów liściastych na żywopłoty - 47 mb,
- nasadzenie krzewów liściastych - 50 szt.,
- nasadzenia roślin bylinowo-ziołowych na rabatach - 132 m²,
- łąka kwietna - 1170 m²,
- trawnik z siewu - 500 m²,
d) instalacje elektryczne:
- oświetlenie zewnętrzne - 5 szt.,
e) instalacje sanitarne:
- przyłącze sanitarne z systemem nawadniającym.
3) Etap III (pielęgnacji nasadzeń) obejmujący prace pielęgnacyjne przewidziane do wykonania w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepszy prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz zachowanie regularnego kształtu elementów małej architektury, o czym decyduje Wykonawca (w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego). Zamawiający wymaga prowadzenia systematycznej pielęgnacji zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi i aktualnymi potrzebami roślin. Pielęgnacja posadzonych roślin obejmuje w szczególności:
a) Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 2 razy w miesiącu (od V - IX):
- jednorazowo należy dostarczyć wodę 10 l / 1szt. krzewu w 2-3 dawkach.
b) Odchwaszczanie – 2 razy w miesiącu (od V – IX):
- usuwać chwasty z powierzchni kory wokół krzewów i bylin,
- chwasty trwałe należy usuwać tylko ręcznie, tak aby nie uszkodzić systemów korzeniowych roślin docelowych,
- należy poprawić misy wokół krzewów i bylin po usunięciu chwastów,
- należy uzupełnić 20% powierzchni kory – 1 raz w roku, w każdym roku pielęgnacji.
c) Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – 1 raz w roku:
- wykonywać cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki,
- wykonywać cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku,
- wykonywać cięcie chorych i suchych pędów.
- wykonywać cięcie chorych i suchych pędów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
4. Wszystkie stosowane elementy muszą być nowe, mieć stosowne certyfikaty i atesty, oraz muszą być dopuszczone do zastosowania.
5. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane etapu II (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).
7. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
8. Rozwiązania równoważne - zgodnie z rozdz. III pkt 9 SWZ.
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - zgodnie z rozdz. III pkt 10 SWZ.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Etap I (projektowy) obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
a) Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, wykonanie badań techn. podłoża gruntowego i inwentaryzacja zieleni.
b) Sporządzenie na aktualnej mapie do celów projektowych ideowego planu zagospodarowania terenu (koncepcji) i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD).
c) Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji.
d) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub też dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w w/w zakresie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, chyba że szczegółowe zapisy programu funkcjonalno-użytkowego stanowią inaczej.
e) Wykonanie dokumentacji wykonawczej.
f) Wykonanie przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
g) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zakresu prac projektowych.
h) Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej. Wymagane dostarczenie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających wersję elektroniczną całej powyżej wymienionej dokumentacji.
2) Etap II (wykonawczy) obejmujący budowę, w oparciu o wykonaną dokumentację, zaprojektowanej infrastruktury i wyposażenia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie.
Przewiduje się realizację następujących elementów infrastruktury i zieleni:
a) drogi:
- ścieżki o nawierzchni przepuszczalnej - 586 m²,
- plac zabaw o nawierzchni piaszczystej - 50 m²,
- schody terenowe z prefabrykowanych betonowych stopni schodowych - 80 mb,
- murki, palisady - 20 mb.,
- rekultywacja istniejących trawników - 1220 m²,
b) mała architektura:
- ławka parkowa - 6 szt.,
- ławka parkowa z podłokietnikami - 1 szt.,
- kosze na śmieci - 6 szt.,
- stojaki rowerowe pojedyncze - 4 szt.,
- tablica informacyjna dwustronna - motyle/motyle dzienne i nocne - 1 szt.,
- tablica informacyjna dwustronna - łąka kwietna/informacja o źródle finansowania - 1 szt.,
- stolik piknikowy z ławkami - 1 szt.,
- bujawka na sprężynie na plac zabaw - 1 szt.,
- sprężynowiec na plac zabaw - 1 szt.,
- tablica/gra na plac zabaw - 1 szt.,
- hotele dla owadów: małe - 2 szt., duży - 1 szt.,
- domki dla trzmieli i motyli - 7 szt.,
- tabliczki do ziół - 50 szt.,
c) zieleń:
- żywe płotki z linkami stalowymi wzmacniającymi konstrukcję - 5 szt.,
- żywa altana - 1 szt.,
- nasadzenia drzew owocowych - 8 szt.,
- nasadzenia drzew liściastych ozdobnych - 26 szt.,
- nasadzenie krzewów liściastych na żywopłoty - 47 mb,
- nasadzenie krzewów liściastych - 50 szt.,
- nasadzenia roślin bylinowo-ziołowych na rabatach - 132 m²,
- łąka kwietna - 1170 m²,
- trawnik z siewu - 500 m²,
d) instalacje elektryczne:
- oświetlenie zewnętrzne - 5 szt.,
e) instalacje sanitarne:
- przyłącze sanitarne z systemem nawadniającym.
3) Etap III (pielęgnacji nasadzeń) obejmujący prace pielęgnacyjne przewidziane do wykonania w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepszy prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz zachowanie regularnego kształtu elementów małej architektury, o czym decyduje Wykonawca (w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego). Zamawiający wymaga prowadzenia systematycznej pielęgnacji zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi i aktualnymi potrzebami roślin. Pielęgnacja posadzonych roślin obejmuje w szczególności:
a) Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 2 razy w miesiącu (od V - IX):
- jednorazowo należy dostarczyć wodę 10 l / 1szt. krzewu w 2-3 dawkach.
b) Odchwaszczanie – 2 razy w miesiącu (od V – IX):
- usuwać chwasty z powierzchni kory wokół krzewów i bylin,
- chwasty trwałe należy usuwać tylko ręcznie, tak aby nie uszkodzić systemów korzeniowych roślin docelowych,
- należy poprawić misy wokół krzewów i bylin po usunięciu chwastów,
- należy uzupełnić 20% powierzchni kory – 1 raz w roku, w każdym roku pielęgnacji.
c) Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – 1 raz w roku:
- wykonywać cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, usunięciu odrostów z podkładki,
- wykonywać cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku,
- wykonywać cięcie chorych i suchych pędów.
- wykonywać cięcie chorych i suchych pędów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
4. Wszystkie stosowane elementy muszą być nowe, mieć stosowne certyfikaty i atesty, oraz muszą być dopuszczone do zastosowania.
5. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SWZ oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane etapu II (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).
7. (skreślony).
8. Rozwiązania równoważne - zgodnie z rozdz. III pkt 9 SWZ.
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - zgodnie z rozdz. III pkt 10 SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4 600,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – DGK-IV.271.81.2021.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
Po zmianie:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 4 600,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – DGK-IV.271.81.2021.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie dotyczy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.5. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed zmianą:
TAK
Po zmianie:
NIE
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-12 10:00
Po zmianie:
2021-10-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-12 11:00
Po zmianie:
2021-10-14 11:00
branża Projektowanie, Tereny zielone
podbranża projekt terenu zielonego, zieleń
kody CPV 45111291
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt terenu zielonego , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8460642 2021-10-20
godz. 00:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU Zabiegi pielęgnacyjne koron drzew przyulicznych w postaci cięć sanitarnych i zakładania wiązań na terenie dzielnicy Jeżyce w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia: Wykaz drzew przeznaczonych ...
8464415 2021-10-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA MŁAWA Opracowanie koncepcji dla zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie
8460472 2021-10-21
godz. 09:45
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. w ilości 340 szt.
8465666 2021-10-21
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZERNICA Usunięcie i pielęgnacji drzew na terenie Gminy Czernica
8465394 2021-10-22
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH WE WŁODAWIE Sprzedaż na pniu drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr 812,816,819 administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie: Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Dobropolu Droga ...
8462465 2021-10-27
godz. 11:00
URZĄD GMINY ROGOWO RIDiGP.271.2.141.2021.ZP „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubcz”- gm. Rogowo, pow. Żniński. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „...
8417869 2021-10-28
godz. 14:00
LOTOS TERMINALE S.A. Dostawa sadzonek
8464053 2021-10-29
godz. 08:30
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. CENTRALA W WARSZAWIE Estetyzacja parkingu przy dworcu PKP Gdańsk Główny
8441534 2021-10-29
godz. 09:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DOGiTZ.242.1.2021.EG Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie zabytkowego parku w Łężanach. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie zabytkowego park...
8402688 2021-11-23
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY USTKA Opracowanie projektu koncepcyjnego Promenady Nadmorskiej w Ustce.