Przetarg 7323161 - Zapewnienie posiłków uczestnikom projektu pn.:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7323161 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Zapewnienie posiłków uczestnikom projektu pn.: „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru
funkcjonalnego miasta Puławy”
Numer referencyjny: G.271.B.2.2020

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie posiłków uczestnikom projektu pn.: „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy” w miejscowości Zagrody - Świetlica środowiskowa w Zagrodach (20 osób, ok. 400 posiłków w miesiącu).
2. Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
3. Zadanie obejmuje dystrybucję posiłków uczestnikom projektu o określonych porach dnia- pięć dni w tygodniu, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
4. Zamówienie obejmuję przygotowanie i dostawę zestawów składających się:
1) kanapki z pieczywa mieszanego – min. 50% pieczywa ciemnego o gramaturze min.
70-90g z masłem o gramaturze min. 10g, wędlina(ok. 30 -40g) lub ser żółty (ok. 20 30g), ser biały półtłusty (ok. 40 -50g) dodatek do kanapki – warzywa sezonowane (rzodkiewka, pomidor, ogórek lub inne) – min. 50g. Ser żółty lub biały nie częściej niż 1 razy w tygodniu.
2) Dodatki: owoce (różnicowane w zależności od sezonu) min. 100 g/osobę lub jogurt owocowy o gramaturze 150g; sok w kartoniku o pojemności min.200 ml lub woda niegazowana 0,5 litra
5. Posiłki powinny spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej.
6. Dostawa posiłków do Świetlicy odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt. Przygotowanie i transport musi się odbywać w warunkach zgodnych z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, pojazdem dopuszczonym do transportu posiłków przez SANEPID.
7. Maksymalne zmniejszenie dziennej liczby posiłków może wynieść maksymalnie 10%. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną liczbę posiłków. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania sanitarne w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdorazowo przy przeliczaniu ilości dostarczonych posiłków powinien uczestniczyć upoważniony pracownik Wykonawcy.
9. Zlecenie ilościowe - z podziałem na diety na dzień następny będzie przekazywane faxem lub telefonicznie, przez wyznaczonych pracowników do godziny 1200 dnia poprzedniego.
10. W wyjątkowych sytuacjach osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie podawała uzupełniające zlecenia ilościowe o godzinie 700 rano na dzień bieżący.
11. W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we właściwym czasie zapewnić dostarczenie wyżywienia przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji potwierdzającej ilość dostarczanych posiłków oraz ilość artykułów spożywczych.
13. Posiłki wykonane będą ze świeżych i naturalnych produktów, nie używając produktów gotowych.
14. Zamawiający ma prawo do kontrolowania gramatury ilości dostarczanych produktów zgodnie z wcześniej dostarczonym jadłospisem.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rodzaju posiłków z zamówionymi dietami oraz wielkości porcji.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu żywności oraz artykułów spożywczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych na podstawie Protokołu rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe w terminie 2 h od momentu zwrotu.
17. Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych.
18. W przypadku zakwestionowania prawidłowości świadczonych usług żywieniowych przez Wykonawcę na terenie Zamawiającego, przez zewnętrzne służby sanitarne oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej - kara zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1252 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
20. Rozliczenie za dostarczone posiłki następować będzie w transzach miesięcznych. Podstawą zapłaty za posiłki będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca, określająca liczbę faktycznie dostarczonych zestawów.
21. W przypadku korzystania z podwykonawców, Zamawiający zastrzega obowiązek spełniania powyższych wymagać przez podwykonawcę zamówienia.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55520000, 55521200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się