Przetarg 7379759 - Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7379759 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-10
przedmiot ogłoszenia
Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ek
rany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 878 w km 468275 w m. Trzebownisko
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/20/2020

Zamówienie obejmuje: Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), SOPZ (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540053643-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020‐03‐26, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020‐03‐30, godzina: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45233294
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się