Przetarg 7401336 - Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansów ratunkowych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401336 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Zakup w formie leasingu i dostawa ambulansów ratunkowych typu „B” przez Milickie Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu ora
z Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., po jednym ambulansie dla każdego z Zamawiających
Numer referencyjny: MCM/WSM/ZP3/2020

Przedmiot zamówienie stanowi dostawa fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu B na potrzeby Milickie Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu oraz Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o po jednym dla każdego z Zamawiających.
Ambulansy - kompletnie wyposażone i sprawne muszą zostać dostarczony do Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu przy ul. Grzybowej 1 oraz do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Zakończenie realizacji całości zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych.
Pojazd bazowy fabrycznie nowy nie starszy niż z 2019r., spełniający wymogi aktualnie obowiązującej normy emisji spalin. Rok produkcji samochodu i zabudowy medycznej nie starszy niż - 2019 rok.
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot Zamówienia musi posiadać:
a) Deklaracje zgodności wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789 w zakresie ambulansu typu B oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865-1 dla oferowanego mocowania noszy;
b) Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175;
c) Dokumenty niezbędne do rejestracji , dla pojazdu skompletowanego wydane na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , źródła służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia , a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu , producenta czy dostawy.
Poprzez zrozumienie oferty równoważnej należy rozumieć przedmiot (produkt, urządzenie /wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniających minimalne parametry określone lub opisane przez zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe , wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot ( produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić , że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zakup w formie leasingu oraz dostawa ambulansu ratunkowego typu B dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu wraz z zabudową części medycznej.
Przedmiot zamówienie stanowi dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B na potrzeby Milickie Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu. Ambulans - kompletnie wyposażony i sprawny muszą zostać dostarczony do Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu przy ul. Grzybowej 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zakup w formie leasingu oraz dostawa ambulansu ratunkowego typu B dla Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., wraz z zabudową części medycznej.
Przedmiot zamówienie stanowi dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26 Ambulans - kompletnie wyposażony i sprawny musi zostać dostarczony do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540057195-N-2020 z dnia: 2020-04-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540060098-N-2020 z dnia: 2020-04-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540060786-N-2020 z dnia: 2020-04-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-10, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540061619-N-2020 z dnia: 2020-04-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-15, godzina: 13:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540063538-N-2020 z dnia: 2020-04-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
branża Finanse - leasing, Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34114121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się