Przetarg 8962457 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla...

   
Analizuj Zamówienie 8962457 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-08
przedmiot ogłoszenia
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach

A. Przedmiot zamówienia:1. Przedm
iotem zamówienia jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy (klasa średnia M – wg PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach.2. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, podwozie z kabiną sześcioosobową pochodzące od tego samego producenta.3. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2022 r.4. Ponadto, samochód powinien posiadać zabudowę pożarniczą wykonaną z materiałów odpornych na korozję, zbiornik wody o pojemności nominalnej minimum 3000 litrów, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe, urządzenie szybkiego natarcia, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego.B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A – Opis Techniczny dla fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.C. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:34144210-3 Wozy strażackieD. Informacja o finansowaniu ze środków zewnętrznych:1. Zamówienie jest współfinansowane przez Gminę Wyry, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.E. Rozwiązania równoważne:1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

IZP.271.7.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00207893/01 z dnia: 2022-06-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-20 09:00
Po zmianie:
2022-06-23 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-20 10:00
Po zmianie:
2022-06-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-19
Po zmianie:
2022-07-22
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9003172 2022-07-05
godz. 10:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZEPISKACH 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu pożarniczego rozpoznawczego z napędem 4x4 o masie całkowitej dopuszczalnej do 3,5t. dla OSP Rzepiska 1, Gmina Bukowina Tatrzańska. Szczegó...
8960109 2022-07-06
godz. 10:45
CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie kompanijnego samochodu dowodzenia i łączności Numer referencyjny: WT.2370.21.2022 1. Przedmiotem zamówienia je...
8970048 2022-07-07
godz. 09:00
ZACHODNIOPOMORSKA KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE Dostawa średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WT 2370.25.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (trz...
9004782 2022-07-07
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŚWIESZYNO Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzekęcinie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo ...
9010199 2022-07-08
godz. 09:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEPRAWIU 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 osobowego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 5 do SWZ – Opis...
8960058 2022-07-08
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych Numer referencyjny: WL.2370.6.2022 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na 2 c...
9009032 2022-07-08
godz. 10:00
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAŚLE Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu operacyjnego z napędem terenowym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Pr...
8985588 2022-07-11
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W RADOMSKU Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu typu mikro śmieciarka, fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2021r., zarejestrowana, do odbioru i transportu odpad. komunalnych...
8969867 2022-07-18
godz. 10:00
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. Dostawa dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Jodłowniku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego typu wywrotka z HDS Numer referencyjny: ZP/3/2022 Dostaw...
9005592 2022-07-26
godz. 10:00
BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE Dostawa dwóch ambulansów 4x4 typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Numer referencyjny: 2/D/ZP/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa dw...