Przetarg 7539266 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7539266 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-17
przedmiot ogłoszenia
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łupawie
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020

Przed
miot zamówienia – oznacza zakup fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 r. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łupawie, zgodnie z opisem załączonym do SIWZ.
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia, nadwozia, zabudowy 2020, zgodny z rokiem dostawy pojazdu.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
- ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z póżn. Zmianami,
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. Z 2017 r, poz. 450),
- norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.)
Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji załączone do oferty.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540109399-N-2020 z dnia: 2020-06-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia (realizacji zamówienia): 2020-11-15
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia (realizacji zamówienia): 2020-11-20
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144210
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się