Zlecenie 7699470 - Wzrost konkurencyjności ROMI poprzez uruchomienie nowej...

   
Zamówienie 7699470 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-17
przedmiot zlecenia
Wzrost konkurencyjności ROMI poprzez uruchomienie nowej linii wyrobów w wyniku wdrożenia prac BR

Linia do wytłaczania foli
i – urządzenie kalibracji – 1 szt. Wyszczególnienie cechy i parametry przedmiot zamówienia: Rodzaj: urządzenie do kalibracji folii trójwarstwowej do przygotowania woreczków z folii. Urządzenie do linii technologicznej wytłaczania folii posiada następujące podzespoły: wewnętrzny system chłodzenia rękawa, dmuchawę zasilającą pierścień chłodzący, szafy sterownicze do dmuchawy zasilającej - 2 szt., przewody rurowe do dmuchaw, ultradźwiękową kontrolę balonu z 3 sensorami, wymiennik ciepła do zasilania IBC, wymienniki ciepła do chłodzenia powietrza zewnętrznego oraz kosze kalibrujące - 5 szt. Urządzenie wykonywane na indywidualne zamówienie. Obejmuje: dostawę, nadzór montażu, przeszkolenie obsługi, testowanie, uruchomienie, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną. System automatyzacji: wszystkie podzespoły mają być zintegrowane i obsługiwane z głównego panelu operatora. Linia do wytłaczania folii – urządzenie kalibracji – 1 szt. Rodzaj: urządzenie do kalibracji folii trójwarstwowej do przygotowania woreczków z folii. Urządzenie do linii technologicznej wytłaczania folii posiada następujące podzespoły:  rama składająca rękaw folii o kącie otwarcia 11 Stopni z aluminiowymi rolkami prowadzącymi, które są wyposażone w cicho- i lekko bieżne łożyska  systemem składania głębokich fałd bocznych do środka  kalibrujący system odciągu uposadowiony na utwardzonym stalowym pierścieniu obrotowym podtrzymywanym sprężystymi łożyskami rolkowymi  system drążków przekierowujących, obracający się wokół kalibrującego systemu odciągu musi być wykonany w wersji pionowej  dwie rolki ściskające pokryte neoprenem o twardości min 65 shor  budowa i praca zgodna z normą CE  funkcja bezpieczeństwa pracy urządzenia kalibrującego zintegrowana z linią do folii  integracja istniejącego systemu prowadzenia środka folii z systemem pomiaru i automatycznej regulacji szerokości rękawa folii. System automatyzacji:  Integracja kompletnego systemu sterowania odciągu kalibrującego z istniejącym sterowaniem linii do folii i jego obsługa z głównego panelu operatora Obejmuje: dostawę, nadzór montażu, przeszkolenie obsługi, testowanie, uruchomienie, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną. • Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany i dostarczony według specyfikacji technicznej zapytania ofertowego Zamawiającego. Dodatkowe parametry posiadanych urządzeń, do których winien być kompatybilny Przedmiot zamówienia będą udostępniane dla Oferenta po prawidłowym wypełnieniu przez Oferenta załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego”. • Wybór Przedmiotu zamówienia o klasie energetycznej A będzie preferowana przez Zamawiającego przy takiej samej liczbie punktów zgodnie z zasadami zachowania konkurencyjności. • Warunkiem złożenia oferty przez Dostawcę jest przesłanie, na adres e-mail romi.kalisztan@gmail.com, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy, wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenia dopuszczającego do informacji poufnych Zamawiającego”. • Otwarcie ofert ma charakter niejawny. • W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego zamówieniu, pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: romi.kalisztan@gmail.com Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego, które wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia roboczego (do 16:00) w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na pytania składający Zamówienie odpowie nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, co nie przedłuża w żaden sposób terminu składania przez Dostawcę oferty. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, oraz przesyłane drogą mailową do osoby, która złożyła prośbę o wyjaśnienia. • Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu przedmiotu zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec przedmiotu zamówienia oczekuje Zamawiający. • Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych względem przedmiotu zamówienia. • Realizacja i rozliczenie poszczególnych partii dostaw będą odbywały się w okresach kwartalnych, na podstawie ustalanego harmonogramu dostaw w terminie do 31 maja 2021 roku. • Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta. • Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy. • Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. • Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. • Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania ofertowego przed terminem zamknięcia składania ofert z przyczyn od niego niezależnych. • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeśli skutki gospodarcze i administracyjne realizacji dostawy będą mogą zaszkodzić działalności Zamawiającego. 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Dostawca: 1) którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe; 2) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Dostawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 3) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem dostawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. W celu wykazania przez Dostawcę braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 3 powyżej, do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia – nie spełnia. 6. Oferty winny zostać złożone na formularzu oferty załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 7. Zapytanie ofertowe oraz załączniki nr 1,2 i 3 stanowią integralną część dokumentu zapytania ofertowego Zamawiającego. 8. Oferty nie spełniające wszystkich powyższych kryteriów formalnych zostaną odrzucone
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42994000, 42994200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się