Przetarg 8868730 - Wymiana węzła cieplnego trzyfunkcyjnego zasilającego...

   
Analizuj Zamówienie 8868730 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
Wymiana węzła cieplnego trzyfunkcyjnego zasilającego budynek hali sportowej i basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 im. K. Makuszyń
skiego w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest wymiana węzła cieplnego trzyfunkcyjnego (co, c.w.u., ciepło technologiczne na potrzeby wentylacji mechanicznej i podgrzewu wody basenowej) zasilającego budynek hali sportowej i basenu SP nr 3 przy ul. Wyczółkowskiego 42a w Bogatyni”. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:a) Demontaż starego węzła cieplnego wraz z orurowaniem i inst. elektryczną,b) Dostawa kompaktowego kompletnego funkcjonalnie 3-funkcyjnego węzła cieplnego, wykonanego zgodnie ze specyfikacją PW wraz z szafką sterowniczą i zasobnikiem c.w.u.;c) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, w skład której wchodzi:• Rozdzielnica RZ• Instalacja sterowniczo-sygnałowa,• Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych,• Instalacja uziemiająca, połączeń wyrównawczych,• Badania i pomiary wykonanej inst. elektrycznej,• Sporządzenie dokumentacji powykonawczejd) Roboty budowlane związane z odnowieniem (remontem) pomieszczenia węzła cieplnego;e) Podłączenie nowego węzła po stronie wysokich parametrów (do istniejących przewodów z wysokimi parametrami), oraz niskich parametrów (do istniejących instalacji wz., c.w.u., c.o., ciepła technologicznego (wentylacji mechanicznej i instalacji technologii basenu);f) Uruchomienie węzła cieplnego i odbiór przez UDT.g) Sporządzenie operatu kolaudacyjnego (w 2 egzemplarzach);h) przeszkolenie wyznaczonego przez administrację pracownika w obsłudze węzła.

I.271.23.2022.MA


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00154229/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400.000,00 zł
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 złotych.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
4.1.) W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, zrealizowaną w ramach jednej umowy) obejmującą swoim zakresem wykonanie i montaż 3-funkcyjnego węzła cieplnego o sumarycznej mocy min. 1200kW.

4.2.) Skierują do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 19 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400.000,00 zł
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 złotych.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że
4.1.) W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną, zrealizowaną w ramach jednej umowy) obejmującą swoim zakresem wykonanie i montaż 2- lub 3-funkcyjnego węzła cieplnego o sumarycznej mocy min. 1200kW.

4.2.) Skierują do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 11:00
Po zmianie:
2022-05-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-23
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze
kody CPV 45300000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8954168 2022-07-06
godz. 13:00
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY Modernizacja 2 szt. węzłów cieplnych z budową 2-funkcyjnych węzłów (c.w.u. 2 strefy) o mocy 235kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Stroma 5 i 7 w Bydgoszczy Przedmiotem zamów...
8989482 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁOWIEC Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urz...
9003503 2022-07-09
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie przebudowy centralnego ogrzewania Zlecę przebudowę instalacji centralnego ogrzewania tzn odcięcie starych grubych rur w poziomach.Pociągnięcie nowych poziomów oraz pi...
9015598 2022-07-11
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU NE.38.26.2022 Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9008376 2022-07-14
godz. 09:00
KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH Remont lokalu mieszkalnego oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji etażowej gazowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac w lokalu mieszkalnym przy ul. Słupskiej...
9011269 2022-07-15
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO NOWOGARD Remont oraz modernizacja leśniczówki Leśnictwa Maszewo. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, remontowych oraz modernizacja sanitariatów w leśniczówce Leśnictwa ...
9015962 2022-07-18
godz. 11:45
KOMOPAL PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W OPALENICY Zaprojektowanie i budowa przyłącza cieplnego wysokoparametrowego oraz zaprojektowanie i budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego kompaktowego - dla obiektu (budynek mieszkalny wielorodzinn...
9022128 2022-07-19
godz. 00:00
GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Wymiana 8 pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach wysokich oraz 9 pionów w budynkach niskich z zastosowaniem metody UPONOR PE-Xa w zasobach Administracji Osied...
9020550 2022-07-19
godz. 13:00
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY PP/81/2022 Prace ogólnobudowlane remontowe w węzłach i w komorze K-2205, PP/81/2022 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prace ogólnobudowlane remontowe w węzłach i w komorze K-2205 Oferta Wyko...
8955083 2022-07-31
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ogrzewanie podłogowe Zlecę wykonanie ogrzewania podłogowego. Powierzchnia 190 m. Zależy mi na niskiej cenie.