Przetarg 7385863 - Wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole...

   
Analizuj Zamówienie 7385863 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-13
przedmiot ogłoszenia
Wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie w systemie zaproj
ektuj i wybuduj
Numer referencyjny: RZP.271.150.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj:
przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Chorzowie;
wymiana instalacji wodociągowej bytowej w piwnicy i korytarzach.

Zakres zamówienia obejmuje:
• Koncepcja
• Inwentaryzacja wielobranżowa istniejących pomieszczeń w budynku dotyczących wykonywanego zadania,
• Projekt budowlano- wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli wyniknie taka konieczność),
• Harmonogram rzeczowo finansowy, oraz wszystkie niezbędne opracowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
• Wykonanie pełnego zakresu prac ujętych w dokumentacji i określonych w PFU,
• Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej,
• Przekazanie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania, oraz uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami a niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu.
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono
w Programie Funkcjonalno Użytkowym, będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie obiektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny miejsc bezpośrednio sąsiadujących i ponosi wszelkie koszty związane, z powstałymi na skutek realizacji przedmiotu zamówienia, usterkami w istniejącym budynku . Roboty na czynnym obiekcie, należy zabezpieczyć teren .
2.2. Uzgodnienia z Zamawiającym materiałów przeznaczonych do robót przed ich zastosowaniem.
2.3. Zachowania porządku w obrębie wykonywania robót budowlanych, sprzątanie na bieżąco po robotach.
2.4. Utrzymywania obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco materiałów z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt.
2.5. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót
i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
2.6. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również
z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.
2.7. Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.).
2.8. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach.
2.9. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego i aktów wykonawczych.
2.10. Uczestniczenia w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego.
2.11. Jeżeli program funkcjonalno - użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.
2.12. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia odnosiłaby się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2.13. Cały zakres prac budowlanych będzie wykonywany na obiekcie czynnym. Wykonawca powinien uwzględnić ewentualną koordynację realizacji robót
i poruszania się po terenie z Użytkownikiem budynku, w tym składowanie materiałów.
2.14. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przekaże do Zamawiającego opracowanie dokumentacji powykonawczej. Pliki rysunkowe zostaną przekazane jako pliki z rozszerzeniem .dwg i .pdf, pliki tekstowe .doc i .pdf. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą w 1 egz. najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót.

III. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia:
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm. )
2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy
o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zamówienia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.

3. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
1) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dostarczonym zamawiającemu łącznie z dokumentami potwierdzającymi sposób zatrudnienia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
2) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, np. kopie umów o pracę ,oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4.Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
1) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, w tym np. oświadczenia zatrudnionych osób, potwierdzającego, że wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie trwania Umowy przez przedstawiciela Zamawiającego lub przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanych w niniejszej Umowie, do dokonywania kontroli na terenie budowy przestrzegania niniejszych warunków przez Wykonawcę, wyłącznie w zakresie niezbędnym na potrzeby niniejszej Umowy i w ramach obowiązujących przepisów prawa; formą kontroli będzie np. sprawdzenie listy obecności i składu osobowego pracowników wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia, w tym Zamawiający może żądać okazania dowodu tożsamości przez osoby wykonujące wskazane czynności
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wskazanych warunków poprzez wgląd do ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, wyłącznie w zakresie niezbędnym na potrzeby niniejszej Umowy i w ramach obowiązujących przepisów prawa,
5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia :
1) Czynności robotnika .
6. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 300,00 PLN.
2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu opisanym wyżej i naliczyć dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy oraz i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w pkt 1) i 3).
3) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących czynności robotnika opisane w przedmiarze robot na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących te czynności w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 1000,00 zł, za każdą osobą zatrudnioną w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie, co nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, tylko przedłożenia zamawiającemu pisemnej informacji.
branża Ochrona, Projektowanie
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, projekt budowlany
kody CPV 45000000, 71220000, 71221000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się