Przetarg 7313925 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7313925 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-03
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudnik w roku 2020- szkółka zespolona i WPG Numer refer
encyjny: Z.270.1.1.2020
Wartość bez VAT: 1 098 133.85 PLN
Pakiet I /1/– leśnictwa: Szkółka zespolonaWykonanie usług w szczególności dotyczy:hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, gospodarki łąkowo- rolnej, nasiennictwa oraz innych prac z zakresu gospodarki leśnej opisanych w załącznikach 1.1, i in.do SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia.Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia.Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę: 460146,18PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 %.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Pakiet II /2/ – Wyprzedzające przygotowanie glebyWykonanie usług w szczególności dotyczy: hodowli lasu oraz innych prac z zakresu gospodarki leśnej opisanych w załączniku nr 1.2, in.do SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza dalszego podziału zamówienia. Ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych), na których jest planowana realizacja przedmiotu zamówienia w ramach danego Pakietu ma charakter wstępny i może ulec zmianie (zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu) w trakcie realizacji zamówienia. Wartość zamówienia podstawowego /bez uwzgl. usług podobnych oraz maksymalnej wartości i redukcji a także bez materiałów własnych zamawiającego) wyszacowano na kwotę: 149928,18PLN bez VAT. Szacunkowa maksymalna wartość z pkt. II.2.6 obejmuje zamówienie usług podobnych a także możliwość zrealizowania zamówienia w wys. 120 %.Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia.Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77200000, 77211000, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się