Przetarg 7753242 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 7753242 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021. Numer referencyjny: SZ.270.1.2020
Wa
rtość bez VAT: 10 298 023.08 PLN
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET I.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne prace leśne wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. układ sortymentowy pozyskania drewna;- załącznik nr 3.3.zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;załącznik nr 3.5. informacja o stosowaniu możliwych techn. pozyskania drewna;3)Zakresy rzeczowe zestawione wzałącz. nr 3.1.- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77211500-7Usługi pielęgnacji drzew77211600-8Sadzenie drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.7231200-Usługi zwalczania szkodników leśnych77231604Usługi zalesiania45342000-6Wznoszenie grodzeń
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET II.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne prace leśne wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. układ sortymentowy pozyskania drewna;- załącznik nr 3.3.zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;załącznik nr 3.5. informacja o stosowaniu możliwych techn. pozyskania drewna;3)Zakresy rzeczowe zestawione wzałącz. nr 3.1.- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77211500-7Usługi pielęgnacji drzew77211600-8Sadzenie drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.7231200-Usługi zwalczania szkodników leśnych77231604Usługi zalesiania45342000-6Wznoszenie grodzeń
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET III.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne prace leśne wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. układ sortymentowy pozyskania drewna;- załącznik nr 3.3.zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;załącznik nr 3.5. informacja o stosowaniu możliwych techn. pozyskania drewna;3)Zakresy rzeczowe zestawione wzałącz. nr 3.1.- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77211500-7Usługi pielęgnacji drzew77211600-8Sadzenie drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.7231200-Usługi zwalczania szkodników leśnych77231604Usługi zalesiania45342000-6Wznoszenie grodzeń
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET IV.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne prace leśne wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. układ sortymentowy pozyskania drewna;- załącznik nr 3.3.zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;załącznik nr 3.5. informacja o stosowaniu możliwych techn. pozyskania drewna;3)Zakresy rzeczowe zestawione wzałącz. nr 3.1.- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77211500-7Usługi pielęgnacji drzew77211600-8Sadzenie drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.7231200-Usługi zwalczania szkodników leśnych77231604Usługi zalesiania45342000-6Wznoszenie grodzeń
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET V.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne prace leśne wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. układ sortymentowy pozyskania drewna;- załącznik nr 3.3.zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;załącznik nr 3.5. informacja o stosowaniu możliwych techn. pozyskania drewna;3)Zakresy rzeczowe zestawione wzałącz. nr 3.1.- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77211500-7Usługi pielęgnacji drzew77211600-8Sadzenie drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.7231200-Usługi zwalczania szkodników leśnych77231604Usługi zalesiania45342000-6Wznoszenie grodzeń
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET VI.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 rozmiar prac według grup czynności; załącznik nr 3.2. układ sortymentowy pozyskania drewna;- załącznik nr 3.3.zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki;- załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;załącznik nr 3.5. informacja o stosowaniu możliwych techn. pozyskania drewna;3)Zakresy rzeczowe zestawione wzałącz. nr 3.1.- 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Cewice w roku 2021- PAKIET VII.Zakres rzeczowy przedmiotu zam. obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu-grodzenie i rozgrodzenie upraw leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ,Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Gen.LP z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam. dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu techn.wykonywania poszc. prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zam. został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zam. zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, akorekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zam. może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zam.(CPV):77200000-2 Usługi leśnictwa77210000-5 Usługi pozyskania drewna77211000-2Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna7211100-3Usługi cięcia drewna77211200-4Transport dłużyc na terenie lasów77211300-5Usługi selekcji drzew77211400-6Usługi wycinania drzew77230000-1Usługi doraźne dotyczące leśnictwa77231000-8Usługi gosp.leś.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się