Przetarg 7885784 - Wykonywanie konserwacji, przeglądów okresowych oraz...

   
Analizuj Zamówienie 7885784 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-18
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie konserwacji, przeglądów okresowych oraz usługi serwisu utrzymania systemów zabezpieczeń teletechnicznych budynkó
w i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-46/MG/2020
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów, prac serwisowych oraz konserwacji systemów telewizji przemysłowej CCTV, systemów Kontroli dostępu KD oraz Systemów sygnalizacji włamań i napadów SSWIN obiektów wskazanych w rozdziale IV ust. 3 pkt 1, 2 i 3 SIWZ.2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonywanie:1) okresowych konserwacji i przeglądów Telewizji przemysłowej (CCTV), Kontroli dostępu (KD), Systemu sygnalizacji włamań i napadów (SSWiN) wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, w tym wykonywanie przeglądów instalacji, czynności regulacyjno-sprawdzających poprawność działania systemów i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów, wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). Szczegółowy zakres czynności obejmujący przegląd i konserwację systemów znajduje się w Załączniku nr 9 do SIWZ;2) usługi serwisu utrzymywania systemów zabezpieczeń teletechnicznych polegającej na:a) bieżącej i awaryjnej naprawie wadliwie działających systemów, urządzeń, kamer itp., przywracającej system do stanu sprzed awarii;b) zapewnieniu sprawności technicznej i działania zleconych do konserwacji systemów objętych przedmiotem zamówienia, a w przypadku wystąpienia awarii dotrzymywania maksymalnie 4-godzinnego czasu reakcji na podjęcie akcji wraz z zapewnieniem skutecznej naprawy awarii w ciągu 48 godzin, licząc od powiadomienia telefonicznego lub emailem na adres wskazany w umowie, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. Jeżeli termin naprawy, o której mowa powyżej nie będzie możliwy do dotrzymania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. wykracza poza materiały i części dostępne Wykonawcy, Wykonawca wykona naprawę systemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;c) dostawie i wymianie materiałów oraz części wskazanych w rozdziale IV, ust. 5 SIWZ;d) sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych napraw zawierających opis wykonanych czynności, uwagi i zalecenia.3. Wykaz podstawowych materiałów i części, stanowiących koszt Wykonawcy, stosowanych do konserwacji i świadczenia usług serwisowych oraz usunięcia awarii:1) żarówki sygnalizacyjne, diody;2) kontrolki;3) bezpieczniki aparatowe;4) przewody zasilające i sterownicze o długości nie przekraczającej 10 m;5) przyciski sterownicze;6) bezpieczniki instalacyjne;7) taśmy izolacyjne;8) koszulki termokurczliwe;9) pisaki olejowe;10) główki bezpiecznikowe;11) śruby, nakrętki, podkładki, nity, zawieszki;12) cyna, kalafonia, pasta lutownicza;13) końcówki do przewodów sterowniczych;14) listwy zaciskowe;15) napisy (piktogramy) itp.
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 50340000, 50610000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się