Przetarg 7487200 - Wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach...

   
Analizuj Zamówienie 7487200 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-18
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach (remont piwnicy oraz remont instalacji kanalizacji zewnętrznej)
Numer r
eferencyjny: DO.3701.1.13.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
1) Projekcie technicznym budowlano-wykonawczym – Załącznik nr 1a i 1b:
(Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego całego projektu technicznego – izolacja ścian poniżej terenu i cokołu, drenaż opaskowy, opaska przy budynku, remont tarasu, remont piwnicy, ale z uwagi na sposób finansowania wykonanie całości robót zostało podzielone na etapy; niniejsze postępowanie dotyczy remontu piwnicy oraz remontu instalacji kanalizacji zewnętrznej, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane z projektu i informacje ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które dotyczą ograniczonego zakresu prac, będącego przedmiotem niniejszego postępowania).
2) Przedmiarze prac – Załącznik nr 2a i 2b:
3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 3a i 3b
(Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego projektu technicznego – izolacja ścian poniżej terenu i cokołu, drenaż opaskowy, opaska przy budynku, remont tarasu, remont piwnicy, ale z uwagi na sposób finansowania wykonanie całości robót zostało podzielone na etapy; niniejsze postępowanie dotyczy remontu piwnicy oraz remontu instalacji kanalizacji zewnętrznej, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które dotyczą ograniczonego zakresu prac, będącego przedmiotem niniejszego postępowania).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty ogólnobudowlane
2) roboty instalacyjne wod-kan
3) prace wykończeniowe i porządkowe.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zapewnienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, określone w ppkt 2, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub wspólników spółek osobowych.
2) Czynności osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) roboty ziemne i demontażowe przy wykonaniu kanalizacji deszczowej,
b) roboty ziemne i demontażowe przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej,
c) naprawa tynków,
d) wykończeniowe prace budowlane,
e) prace malarskie.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zapewnienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, określone w ppkt 2, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub wspólników spółek osobowych.
2) Czynności osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) roboty ziemne i demontażowe przy wykonaniu kanalizacji deszczowej,
b) roboty ziemne i demontażowe przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej,
c) naprawa tynków,
d) wykończeniowe prace budowlane,
e) prace malarskie.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zapewnienia zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, określone w ppkt 2, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej lub wspólników spółek osobowych.
2) Czynności osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) roboty ziemne i demontażowe przy wykonaniu kanalizacji deszczowej,
b) roboty ziemne i demontażowe przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej,
c) naprawa tynków,
d) wykończeniowe prace budowlane,
e) prace malarskie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540096165-N-2020 z dnia: 2020-06-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-18, godzina: 09:00,
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45000000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się