Przetarg 10611486 - Wykonanie remontów nawierzchni jezdni na sieci dróg...

   
Analizuj Zamówienie 10611486 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-06-11
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie remontów nawierzchni jezdni na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Opole Rejon w Opolu w terminie
do 30.06.2027

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności roboty i usługi utrzymaniowe w zakresie remontów nawierzchni jezdni m.in.:• Zorganizowanie i zabezpieczenie robót, w tym oznakowanie.• Rozbiórka warstw konstrukcji lub nawierzchni mechanicznie lub przez frezowanie na wymaganą przez Przedstawiciela Zamawiającego głębokość.• Obcięcie i odkucie krawędzi.• Oczyszczenie i skropienie krawędzi i dna pod ułożenie nowej warstwy konstrukcji.• Ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych, w szczególności nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego lub SMA itp, z transportem masy z wytwórni.• Remonty interwencyjne z masy z recyklera, masy na zimno, mas mineralno-emulsyjnych z transportem materiału.• Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchni bitumicznej. • Wykonanie podbudowy bitumicznej przy wykonywaniu remontów nawierzchni.• Wyrównanie istniejących konstrukcji masą bitumiczną i wykonanie warstw wiążących.• Wzmocnienie istniejących konstrukcji geosiatkami. • Wbudowanie destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania w pobocza. Pozostała część destruktu niewbudowana w drogi w trakcie trwania robót stanowi odpad, którego koszt utylizacji lub zysk z pozyskania Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej robót. Sposób zagospodarowania destruktu zostanie określony w zleceniu.• Utylizacja wszelkich odpadów pochodzących z remontów. • Wykonanie oznakowania poziomego cienko lub grubowarstwowego po wykonaniu remontów nawierzchni jezdni – w przypadku remontów jesiennych, wykonania remontów po odnowie oznakowania poziomego wykonywanego na podstawie odrębnej umowy, po remontach wielkopowierzchniowych.• Regulacja urządzeń obcych z wymianą elementów • Przywrócenie terenu do użytkowaniaoraz inne niezbędne prace konieczne do wykonania powyższego.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. „wykonanie wszystkich robót bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco z wytwórni mas bitumicznych”.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – V SWZ. Ilości robót podane w przedmiarze/kosztorysie są ilościami przewidywanymi do realizacji w ciągu całego okresu realizacji umowy. Mają one charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia maksymalnego szacunkowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonania w trakcie trwania umowy może się różnić od ilości wynikających z kosztorysu ofertowego i uzależniona będzie od bieżących potrzeb remontowych oraz od posiadanych środków finansowych.Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w przedmiarze/kosztorysie ofertowym nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10681450 2024-07-31
godz. 15:00
Świętokrzyskie Budowa muru oporowego i chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej Zakładu Dyckerhoff Polska Sp. z o.o w Nowinach
10669963 2024-08-01
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711S Włodowice – Rzędko...
10659285 2024-08-01
godz. 11:30
Łódzkie „Remonty nawierzchni ulic na terenie miasta Łodzi” ETAP 6 Przedmiot zamówienia obejmuje remont ulicy Bronisin na odcinku od pos. 81 do granic miasta. Zakres robót obejmuje remont kon...
10680837 2024-08-02
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury dr...
10681513 2024-08-05
godz. 08:00
Dolnośląskie Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz, nr inw. 242/129 Remont drogi leśnej (droga ppoż. nr 30) w leśnictwie Lubomierz, nr inw. 242/129.Zamówienie obejmuje remont drogi leśnej po...
10667688 2024-08-09
godz. 09:00
Śląskie 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrow...
10680557 2024-08-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim – etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębową i Klonową (część) - II postępowanie Część 1: 5.2.1. Część 1...
10677229 2024-08-26
godz. 11:00
Wielkopolskie Budowa skrzyżowania drogi gminnej 852583P z drogą krajową nr 39 Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 852583P (ul. Lawendowa) z drogą krajową nr 39 o...
10676249 2024-08-30
godz. 10:00
Wielkopolskie „Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta” 1. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:- część I zamówienia – Mode...
9475069 2024-12-31
godz. 23:59
Mazowieckie Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym