Przetarg 7351515 - Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7351515 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-24
przedmiot ogłoszenia
Utrzymanie i montaż tablic z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Numer referencyjny: 4/II/2020
1.Opis przedmiotu zamówienia:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i montażu tablic z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. Zam. opisał przedmiot zam. za pomocą zakresu rzeczowego (danych technicznych elementów do realizacji zadania) – zał. nr 5 do SIWZ.b) W ramach zlecanych prac będą wyk. i mocowane 4 rodzaje tablic z nazwami ulic (typ I a, I b, II, III) na słup. lub innych obiektach stojących w pasie drogi oraz ich kons. Rys. elem. (tabl., obejmy, słupek, opaska bet.) wraz z ich opisem podane są w zał. nr 5 do SIWZ.c) Rozl. wyk. prac odbywać się będzie w oparciu o ceny jed. na podst. faktycznie wyk. robót.d) W czasie real.i zad. Wyk. zapewnia ozn. i zab. odcinka robót w oparciu o zasady zawarte w przepisach szcz. jak dla prac prow. w pasie drogowym (bez dod. wynagr.). Wyk. ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót, oraz za wszelkie szkody wynikłe z realiz. przez Wykon. prac.e) Wyk. będzie dysp. służbami tech. wyp. w specj. sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy oraz będzie posiadał lub dysp. na terenie miasta Krakowa lub do 10 km od granicy adm. miasta Krakowa zapleczem tech. – warszt. – mag. zapew. właściwe przech. mat. i sprzętu niezbędnego do realizacji zam.f) Wyk. będzie posiadał na terenie miasta Krakowa lub w odległ. do 10 km od granicy adm. miasta Krakowa, bazę dysp. obsługiwaną 24 godziny na dobę przez Dysp., która rozpocznie funkc. z dniem podpisania Umowy, z co najmniej 1 linią telef., oraz całodobową, bezp. łącznością z każdym zespołem pracującym na terenie miasta Krakowa.g) Całk. odpow. za uszkodzenie infr. podziemnej w związku z realizacją prac leży po stronie Wyk. Ewentualne koszty Wyk. ma obowiązek wkalkulować w koszt wykonania zamówienia. Po stronie wyk. leży pozyskiwanie informacji (map) z rozmieszczeniem infr. podziemnej – uzbrojenia.h) Zamawiający dokona komisyjnego przeglądu i odbioru przedmiotowej bazy dyspozytorskiej na dzień przed podpisaniem umowy.i) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.3.Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war udziału w przedm.post.,wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zam. w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do w/w przel. zastos.będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.
branża Drogownictwo, Usługi reklamowe
podbranża organizacja ruchu drogowego, tablice reklamowe i ogłoszeniowe
kody CPV 34992300, 50230000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się