Przetarg 8634846 - USŁUGI KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW...

   
Analizuj Zamówienie 8634846 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-31
przedmiot ogłoszenia
USŁUGI KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH, ZNAKÓW AKTYWNYCH

2. Zamówienie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicz
nym i ciągłej sprawności 22 szt. sygnalizacji świetlnych i 76 szt. znaków aktywnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach, poprzez wykonywanie kontroli, konserwacji oraz bieżących napraw i remontów sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych wyszczególnionych w załącznikach: Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wykaz sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych, a także prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).3. Szczegółowy zakres usług został określony w załącznikach: Opisu przedmiotu zamówienia oraz Wykaz sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych. 4. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust . 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104 – 107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

R6.ST.372.92.2021.ap


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00005633/01 z dnia: 2022-01-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Przed zmianą:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Po zmianie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-11 11:00
Po zmianie:
2022-01-14 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-11 11:15
Po zmianie:
2022-01-14 11:15
branża Drogownictwo
podbranża organizacja ruchu drogowego
kody CPV 34996000, 50232200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8652397 2022-01-24
godz. 09:00
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O. 04470 - „Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej” 1. Przedmiotem zamówienia jest:- Opracowanie dok...
8666451 2022-01-28
godz. 13:30
URZĄD MIASTA I GMINY CZARNE Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne
8669629 2022-02-02
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY OTWOCK Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Otwocka w 2022 roku
8636059 2022-02-03
godz. 11:00
URZĄD GMINY I MIASTA ZAKOPANE Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w mieście Zakopane w ramach zadania inwestycyjnego nr 2021/13 „Inteligentne Systemy Transportowe” Numer referencyjny: BZP.271.94.2021 1. Pr...
8666378 2022-02-07
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 – Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego Część 2 – Budowa drogi rowerowej przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda ...
8666107 2022-02-07
godz. 13:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU Budowa doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych – część II 2. Przedmiotem zamówienia jest: budowa 14 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych wg ze...
8643555 2022-02-09
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i napr...
8674185 2022-02-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NISKO 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Budowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej ul. Nową Boczną z ul. Gruntową w Nisku wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Et...
8394490 2022-02-14
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Utrzymanie, serwis oraz rozwinięcie istniejącego systemu zarządzania ruchem na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ...
8665999 2022-02-23
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Wykonanie prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i remontami sygnalizacji świetlnych oraz wykonanie prac interwencyjnych związanych z remontami i konserwacją oświetlenia w ciągu dróg kra...