Przetarg 8870117 - USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I...

   
Analizuj Zamówienie 8870117
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAMOWANIA ORACLE

SŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
OPROGRAMOWANIA ORACLE

FDZ.242-40/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146169/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
36
Po zmianie:
12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
c.d zmian umowy
5. W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę usług wynikających z zapisów niniejszej umowy, spowodowanych zakończeniem wsparcia serwisowego producenta oraz brakiem dostępności części zamiennych lub podzespołów - Wykonawca przygotuje orzeczenie techniczne wyłączające aparaturę z użytkowania. Jednocześnie strony w takiej sytuacji postanawiają, iż umowa jest uznawana za niemożliwą do wykonania, wobec czego uznana będzie za niezawartą w tym zakresie, który jest niemożliwy do wykonania. Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie jedynie za wykonaną dotychczasowo część umowy.
Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
1. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:
a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego -
b.1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;
b.2) po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i/lub w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (określonych w odrębnych przepisach - zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, a każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – pod warunkiem, iż w/w zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Dostawcę warunków umowy.
2. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ceny jednostkowe netto za świadczone usługi mogą podlegać nie częściej, niż co 12 miesięcy, waloryzacji o wskaźnik inflacji, w każdym kolejnym roku kalendarzowym obowiązywania umowy. Przez wskaźnik inflacji rozumie się procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.).
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na wniosek Wykonawcy, przy wzroście wskaźnika inflacji, o co najmniej 5% w stosunku do średniorocznego wzrostu wskaźnika inflacji w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o waloryzację. Określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonywania zamówienia będzie dokonywane na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szczegółowych wyliczeń proponowanej nowej wysokości tych cen oraz dokumentów poświadczających dokonane kalkulacje i wyliczenia. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie przekroczy 10% całkowitej wartości zamówienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych wyliczeń i dokumentów, jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzna za niewystarczające. Zamawiający zobowiązuje się do uwzględniania prawidłowo wyliczonych zmian i zawarcia stosownego aneksu do umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem żądanych dokumentów. Zmiana wysokości cen nastąpi od dnia zawarcia aneksu do umowy.
3. W przypadku likwidacji wskaźnika inflacji, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
4. Każdorazowo dokonując waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umową Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym dokonanym zmianom na podstawie umowy. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio
Po zmianie:
1. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:
a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny netto
2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Stronę. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen brutto przedmiotu umowy
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 72250000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8863356 2022-05-23
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PRUDNIK Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer referencyjny: I-II.271.14.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zamówienie podzielone jest na ...
8869556 2022-05-23
godz. 09:00
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY CZYSTY REGION „Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region” Numer referencyjny: ZP.271.7.2022.RM Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie zinte...
8907130 2022-05-23
godz. 11:00
LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII Dostawa szesnastu Access Pointów oraz czternastu licencji dla kontrolera Cisco 5520 umożliwiających skomunikowanie ww. Access Pointów z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem wireless.
8909687 2022-05-24
godz. 11:28
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Aktualizacja oprogramowania - licencji PIX4D”. Opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘŚĆ V.docx 1 szt.
8907884 2022-05-24
godz. 15:00
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ETER-MED SP. Z O.O. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ETER MED Sp. z o.o,. w obszarze badania i implementacji nowych metod terapeutycznych i rozwiązań technicznych w zakresie stosowania ozonoterapii w m...
8902215 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIECHOWICE SO-KM.271.2.2022 Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i licencją PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Serwer wraz z oprogramowaniem i licencją - 1 szt.
8880840 2022-06-07
godz. 09:00
GMINA NAMYSŁÓW Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania "Cyfrowa Gmina" Numer referencyjny: ZP.271.58.2022.KK Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1) komputerów stacjonarnych, komputer...
8903155 2022-06-09
godz. 12:00
AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE Opracowanie, dostarczenie i wdrożenie ułatwiającego dostęp do Uczelni systemu platformy językowej dla osób z NIEpełnosprawnościami wraz z usługami serwisu gwarancyjnego Numer referencyjny: 1...
8906893 2022-06-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRZESZOWICE Zakup i dostawa 192 sztuk laptopów w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym- Granty PGR Numer referencyjny: WEO-RED.271.1.2022 - Przedmiotem zamówienia jes...
8903128 2022-06-14
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU Usługi – „Rozbudowa systemu Geoprzestrzennego Powiatu Nowotarskiego”. Numer referencyjny: ZA.272.14.2022 1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi „Rozbudowa systemu Geoprzetrzennego P...