Przetarg 8629086 - Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy)...

   
Analizuj Zamówienie 8629086 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-28
przedmiot ogłoszenia
Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku
Numer referencyjny: 056/2021
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) 229 urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w 2022 roku, zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego, w tym: 75 kamer CCTV, 66 kamer ARCP, 26 tablic informacji parkingowej, 32 tablic VMS, 10 stacji Meteo, 20 stacji pomiaru ruchu oraz serwerowni (w tym połączeń światłowodowych wraz z urządzeniami), aplikacji nadrzędnej SCATS oraz innych programów i aplikacji wchodzących w skład Systemu ITS. W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń ITS podlegających usłudze NIE ulegnie zwiększeniu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki wykonania zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących zał Nr 1 do SWZ - wzór Umowy z załącznikami, w tym: 1) Wykaz urządzeń ITS - zał Nr 2 do Umowy, 2) Specyfikacja Wykonania Usługi (SPU) - zał Nr 3 do Umowy, oraz we wzorze formularza ofertowego - zał Nr 2 do SWZ i we wzorze wyceny usługi zawierającej ilość przewidywanych prac - zał Nr 3 do SWZ. 4. Zamawiający deklaruje, że w całym okresie trwania Umowy zleci usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności części programowej Systemu ITS oraz urządzeń serwerowych i backup (część A Wyceny usługi) na poziomie nie mniejszym niż 8 miesięcy, oraz usługi w zakresie wymiany/naprawy urządzeń ITS wraz z potrzebnym sprzętem oraz materiałami oraz ich konserwacji (część BC Wyceny usługi) wg. potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający, zgodnie z art.95 ust.1 Pzp, wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania umowy) zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 § 1), osoby które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc osób m.in.: dostawców urządzeń i materiałów, czy weryfikujących i dokonujących zmian części programowej. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w tym zakresie znajduje się w projektowanych postanowieniach umowy - zał Nr 1 do SWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 7. Zamawiający nie stawia bezwzględnego wymogu przeprowadzania wizji lokalnej, ale sugeruje przeprowadzenie jej w interesie Wykonawcy bez udziału Zamawiającego. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać, w ofercie oraz w JEDZ-u, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak oświadczenia wykonawcy w tym zakresie oznaczać będzie, że wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia. 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, jeśli będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia ww. zamówień, zostanie zawarta odrębna umowa. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Topologia sieci systemu ITS (ringi) i połączenia wszystkich urządzeń nie pozwalają na podział zadania na mniejsze zakresy. System ITS składa się z kilku ściśle związanych ze sobą podsystemów (np. sterowania ruchem z monitoringiem wizyjnym, zarządzania transportem publicznym, informacji parkingowej oraz naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne) i ich rozdzielenie wpłynęło by negatywnie na prawidłowe działanie systemu, a co za tym idzie na płynności ruchu drogowego oraz na bezpieczeństwo uczestników tego ruchu. Brak podziału na części nie ogranicza dostępu do zamówienia wykonawcom z sektora MŚP. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 015-035823 z dnia 2022-01-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/04/2022
Powinno być:
Data: 27/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:15
branża Drogownictwo, Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża organizacja ruchu drogowego, oprogramowanie komputerowe, instalacje, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50334400, 72000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: organizacja ruchu drogowego , oprogramowanie komputerowe , instalacje , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8919661 2022-06-10
godz. 12:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do zapór wodnych typu B
8937803 2022-06-13
godz. 13:00
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ SP. Z O.O. Dostawa i wdrożenie systemu poboru opłat za przejazdy wraz z dostawą i montażem kasowników mobilnych do obsługi transakcji przy użyciu zbliżeniowych płatności mobilnych za pomocą karty EMV N...
8925279 2022-06-13
godz. 14:00
TAURON WYDOBYCIE S.A. 59/N/MK Usługi regeneracji taśm przenośnikowych dla TAURON Wydobycie S.A.
8913693 2022-06-14
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.37.2022 Ogólny opis: przedmiotem zamówienia jest dosta...
8913713 2022-06-16
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU „Dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu diagnostyki obrazowej w ramach projektu pt.: „eCareMed - rozwój cyfrowych ... Numer referencyjny: 28/PNE/DOT/2022 Przedmiotem zamówienia jest „Dost...
8936052 2022-06-20
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ZABRZE Zakup i dostawa 4 kompletnych mobilnych zestawów do monitoringu terenów zielonych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8910017 2022-06-24
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Rozbudowa i przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91 Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WI...
8924318 2022-06-24
godz. 16:00
TELE-FONIKA KABLE S.A. Opracowanie innowacyjnych kabli WN dedykowanych dla farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacj...
8937756 2022-06-27
godz. 23:59
MODERTRANS POZNAŃ SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2022/POIR – dostawa belki bujakowej i maźnic Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych: 1 szt. belki bujakowej oraz 4 szt. maźnic dl...
8923802 2022-06-29
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. "Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni" Numer referencyjny: 9090/IREZA3/0894...