Przetarg 7741706 - USŁUGA NAPRAWY PRZYRZĄDÓW ROZPOZNANIA SKAŻEŃ AP4C -...

   
Analizuj Zamówienie 7741706 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA NAPRAWY PRZYRZĄDÓW ROZPOZNANIA SKAŻEŃ AP4C - SPRAWA NR 88/2020
Numer referencyjny: 88/2020

1. Przedmiotem zamówie
nia jest wykonanie usługi naprawy automatycznych przyrządów rozpoznania skażeń AP4C. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prowadzących do usunięcia usterek opisanych przez Zamawiającego i przywrócenia sprawności technicznej i użytkowej sprzętu wskazanego przez Zamawiającego. 3. Zakres przedmiotu zmówienia: 1) Naprawa automatycznego przyrządu rozpoznania skażeń AP4C o numerze 03706: Opis Stanu Technicznego: W przyrządzie po włożeniu baterii bez włożonego naboju wodorowego zapalają się wszystkie diody wyświetlacza i uruchamia się cyrkulator ale przyrząd nie przechodzi w tryb pomiarowy; po użyciu włącznika przechodzi w tryb pomiarowy, jednak po odczekaniu (komunikat WAIT) nie pracuje właściwie (przechodzi w tryb FAIL). Po wyłączeniu przyrządu w dalszym ciągu słychać pracujący cyrkulator mimo, iż diody wyświetlacza zgasły. Cyrkulator przestaje działać dopiero po wyjęciu baterii zasilającej (usunięcie usterek). 2) Naprawa automatycznego przyrządu rozpoznania skażeń AP4C o numerze 03784: Opis Stanu Technicznego: W przyrządzie po włożeniu baterii następuje samoczynne, bez użycia włącznika zapalenie wszystkich diod wyświetlacza przyrządu. Po użyciu włącznika diody gasną, ale przyrząd nie przechodzi w tryb pomiarowy (usunięcie usterek). 3) Naprawa automatycznego przyrządu rozpoznania skażeń AP4C o numerze 05343: Opis Stanu Technicznego: W przyrządzie po włożeniu baterii następuje samoczynne uruchomienie i zapalają się wszystkie diody oraz załącza się podgrzewacz. Przy włożeniu naboju wodorowego na włączniku „OFF” ciągła praca oraz palą się wszystkie diody, natomiast przy włączeniu na „ON” przyrząd się wyłącza (usunięcie usterek). 4) Naprawa automatycznego przyrządu rozpoznania skażeń AP4C o numerze 03708: Opis Stanu Technicznego: W przyrządzie występuje problem z uruchamianiem, a po uruchomieniu zauważalny jest brak pracy podgrzewacza, po pewnym czasie pojawia się informacja o uszkodzeniu: „FAIL” (usunięcie usterek). 5) Naprawa automatycznego przyrządu rozpoznania skażeń AP4C o numerze 03711 Opis Stanu Technicznego: W przyrządzie po włożeniu baterii następuje samoczynne, bez użycia włącznika jego uruchomienie. Zapalają się wszystkie diody wskaźnikowe i słychać pracujący cyrkulator ale przyrząd nie przechodzi w tryb pomiarowy. Po użyciu włącznika diody gasną i przyrząd przechodzi w tryb pomiarowy, reaguje na gazy testowe. Przy wyłączeniu przyrządu gasną diody wskaźnikowe ale w dalszym ciągu słychać pracujący cyrkulator, który przestaje działać dopiero po wyjęciu baterii (usunięcie usterek). 4. Realizacja usługi winna odbywać się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zamawiający dostarczy i odbierze sprzęt z siedziby Wykonawcy we własnym zakresie i na swój koszt - zgodnie z dyspozycją zawartą w OWU. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę oraz wymienione materiały i części - chyba że oferta Wykonawcy stanowić będzie w myśl ustalonego kryterium wyboru oferty o terminie gwarancji/przydatności dłuższym niż minimalnie wymagany przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt. 7. Wykonawca winien stosować do naprawy fabrycznie nowe części zamienne i materiały. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwej jakości części zamiennych i materiałów lub niewłaściwego przeprowadzenia usługi naprawy. 8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną fachową wiedzę do wykonania napraw objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z technologią producenta poszczególnych urządzeń. 9. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące czynności związane z naprawą urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. 11. Szczegółowa realizacja zamówień odbywać się będzie na zasadach określonych w treści umowy
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się