Zlecenie 7496803 - Usługa badawcza polegająca na opracowaniu metodyki oceny...

   
Zamówienie 7496803 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Usługa badawcza polegająca na opracowaniu metodyki oceny jakości pilotażu samolotów

Przedmiotem zamówienia jest realizacj
a usługi badawczej polegającej na opracowaniu metodyki oceny jakości pilotażu samolotów w ramach Projektu o roboczym tytule: „Opracowanie autorskiego i innowacyjnego systemu szkoleniowego dla pilotów lotniczych” na potrzeby Konkursu 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza w ramach Działania 1.1 „Projekty BR przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji z dnia 22 sierpnia 2019 r. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej polegającej opracowaniu metodyki oceny jakości pilotażu samolotów Przedmiot zamówienia CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi badawczej polegającej na opracowaniu metodyki oceny jakości pilotażu samolotów w następującym zakresie:
1. Opracowanie metodyki oceny jakości pilotażu samolotów z uwzględnieniem różnic klas symulatorów FTD2 oraz FFS:
a. wybór algorytmów oceny jakości pilotażu oraz opracowanie obiektywnych wskaźników oceny,
b. opracowanie systemu automatycznej oceny pilotażu w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego kryteria oceny, w tym uwzględnienie w opracowywanym systemie kluczowych Safety Performace Indicators (SPI) uzgodnionych z Zamawiającym,
2. Integracja opracowanego systemu na infrastrukturze Zamawiającego.
3. Opracowanie merytorycznych i naukowych wytycznych do przygotowania oraz prowadzenia badań na symulatorach badawczych.
4. Analiza danych źródłowych z prac badawczych na symulatorze oraz z lotów rzeczywistych.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się