Przetarg 7709190 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zagórz...

   
Analizuj Zamówienie 7709190
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-22
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zagórz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Numer referenc
yjny: OSO.271.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Zagórz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:
Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zagórz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zagórz. Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) ubezpieczenie Assistance,
5) ubezpieczenie Zielona Karta.
Część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zagórz. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zagórz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, w tym: • od kradzieży z włamaniem i rabunku, • przedmiotów szklanych od stłuczenia, 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Część nr: 2 Nazwa: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Zagórz
Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance, 5) ubezpieczenie Zielona Karta

Część nr: 3 Nazwa: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zagórz
Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540198146-N-2020 z dnia: 2020-10-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-13, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540202890-N-2020 z dnia: 2020-10-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66515100, 66515400, 66516000, 66516100, 66516400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się