Przetarg 8854803 - Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w...

   
Analizuj Zamówienie 8854803 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-20
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w miejscowości Jelnica.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
polegające na termomodernizacji - zlokalizowanego w miejscowości Jelnica, Gmina Międzyrzec Podlaski - istniejącego budynku szkoły podstawowej, obejmujące swym zakresem:1) wymianę stolarki okiennej, na okna z PCV w ilości ok. 300 m2; 2) wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej o łącznej powierzchni ok. 20 m2; 3) docieplenie wełną mineralną stropu o powierzchni ok. 550,00 m2 wraz z wykonaniem podłogi komunikacyjnej strychu nad izolacją termiczną;4) modernizację instalacji grzewczej poprzez wymianę 82 szt głowic termostatycznych wraz z regulacją instalacji centralnego ogrzewania;5) wymianę istniejących wewnętrznych i zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED (w ilości 313 kpl) wraz z montażem osprzętu, w tym czujek ruchu;6) doprowadzenie obszarów prowadzonych prac do stanu istniejącego;

IN.271.11.2022.KB


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00129821/01 z dnia: 2022-04-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2021/BZP 00003265/07/P
Po zmianie:
2022/BZP 00027897/04/P
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.10. Identyfikator pozycji planu postępowań Przed zmianą:
1.1.9 Termomodernizacja budynku PSP w Jelnicy w ramach projektu: "Poprawa efektywności szkół na terenie gminy Międzyrzec Podlaski"
Po zmianie:
1.1.6 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w JelnicyUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00139330/01 z dnia: 2022-04-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Pozostałe dane w zakresie przygotowania oferty oraz kluczowe parametry inwestycji określają zapisy SWZ wraz z załącznikami
Po zmianie:
UWAGA: 1. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postęp. - w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr.przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz.narodowego - podlegają także: 1)Wykonawcy wymienieni w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn.18.05.2006r. dot. środków ogranicz. w zw. z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy(Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1,z późn. zm.) i rozporz.Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. w sprawie środków ogranicz.w odniesieniu do działań podważaj. integralność teryt., suwerenność i niezależ.Ukrainy lub im zagrażaj. (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczeg.rozwiązaniach w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod., na podst. dec. Ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 2)Wykonawcy, których beneficjentem rzeczyw. w rozumieniu ustawy z dn.1.03.2018 r. o przeciwdział. praniu pieniędzy oraz finansów. terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn.18.05.2006 r. dot. środków ogranicz. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn. 17.05.2014r. ws. środków ogranicz. w odniesieniu do działań podważ. integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażaj.(Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod., lub będący takim beneficjentem rzeczywist.od dn.24.02.2022r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podst. decyzji ws. wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. Narod.; 3) Wykonawcy, których jednostką dominuj. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dn.29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określ. w rozporz. Rady (WE) nr 765/2006 z dn. 18.05.2006r. dot. środków ogranicz.. w zw. z syt. na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporz. Rady (UE) nr 269/2014 z dn.17.03.2014r. ws. środków ogranicz. w odniesieniu do działań podważających integralność teryt., suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażaj. (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę,o której mowa w art. 2 ustawy z dn.13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod., lub będący taką jednostką dominującą od dn. 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podst. decyzji ws. wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastos. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczeg. Rozwiąż. w zakr. przeciwdział. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narod. 2. W/w wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności. 3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie w/w przesłanek Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 4.Osoba lub podmiot podleg. wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zam. publ. lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zam. publ., podlegają karze pienięż. Karę pieniężną, nakłada Prezes UZP, w drodze decyzji, w wys. do 20 000 000 zł. Pozostałe dane w zakr. przygotowania oferty oraz kluczowe parametry inwestycji określają zapisy SWZ wraz z zał.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-06 10:00
Po zmianie:
2022-05-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-06 11:00
Po zmianie:
2022-05-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-04
Po zmianie:
2022-06-09UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149183/01 z dnia: 2022-05-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 11:00
Po zmianie:
2022-05-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-14
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45315100, 45316000, 45320000, 45330000, 45332200, 45332400, 45400000, 45421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8880661 2022-05-19
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PROSZOWICE Termomodernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi w Szczytnikach w ramach projektu pn.: Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice, Przedmiot zamó...
8904793 2022-05-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Elewacje, Termomodernizacje, Lędziny, Chełm Śląski, Bieruń,Chrzanów Opis HALI TYNKI to firma budowlana specjalizująca się w profesjonalnym wykonywaniu Elewacji zewnętrznych ,Dociepleń, Term...
8871221 2022-05-23
godz. 00:00
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O. PZM-PATRON Remont elewacji frontowej i elewacji podwórzowej z ociepleniem, remont nawierzchni balkonów+ izolacja przeciwwodna piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Daszyńskiego 36 we Wroc...
8889446 2022-05-24
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BYSTREJ Termomodernizacja budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej - etap II 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZN...
8902366 2022-05-25
godz. 12:00
ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. Termomodernizacja budynku przy ul. Obrońców Warszawy 11 w Sosnowcu
8897396 2022-05-27
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BRZEG DOLNY Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku pływali Aquasport ...
8902285 2022-05-30
godz. 12:00
URZĄD GMINY IZABELIN Termomodernizacja szklanego łącznika w przedszkolu w Izabelinie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji szklanego łącznik w budynku przedszkola w Izabelin...
8848495 2022-05-30
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – elewacja wentylowana A1 w formule zaprojektuj i wybuduj Numer refer...
8907044 2022-06-01
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku UM przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 1. Zamówienie obejmuje usunię...
8905645 2022-06-03
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA POMORZANKA Wykonanie prac w zakresie remontu i termomodernizacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - os. Sikorskiego 5 w Człuchowie.