Zlecenie 7259017 - T wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie: - budowy...

   
Zamówienie 7259017 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-02
przedmiot zlecenia
T wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie:
- budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 0,50 km do rowu meliorac
yjnego z niezbędnymi obiektami inżynierskimi (separatory, osadniki, przepompownie, itp.),
- udrożnienia rowu melioracyjnego na odcinku ok. 1,10 km i odprowadzeniu wód opadowych do odbiornika końcowego, tj. rzeki Narew za pomocą odpowiedniego wylotu.
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w części istniejącego odcinka ks250 do studni z kanałem ks315, tj. ok 500 metrów,
- badania geologiczne,
- opracowanie wtórnika geodezyjnego z mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 (w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Łomży),
- opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
- opracowanie materiałów do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w formie
decyzji jako warunek konieczny,
- potwierdzenie zgody właścicieli gruntów na zajęcie terenu i przeprowadzenia robót budowlanych,
- inne opracowania oraz opinie i uzgodnienia wynikające z charakterystyki terenu (Natura 2000),
- naniesienie sieci na mapy ewidencyjne Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łomży.
W przypadku konieczności-opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku z Wykonawcą zostanie zawarta oddzielna umowa.
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się