Przetarg 9145792 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji...

   
Analizuj Zamówienie 9145792 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-09-02
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa (7
części) Numer referencyjny: CZ.26.520.2022.DTW
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi A – polegającej na przewożeniu Przesyłek w tym Przesyłek, których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary NIEbezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów NIEbezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy odpowiednio do części i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.
Część 1 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 169 - Warszawa - Komorniki Część nr 1 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 169 Numer kursu - 10141 Relacja - Warszawa - Komorniki Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 153 276 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 122 621 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 30 655 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 169 Numer kursu - 10141 Relacja - Warszawa - Komorniki Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 39 432 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 31 546 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 7 886 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Część 2 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 168 - Komorniki - Warszawa Część nr 2 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 168 Numer kursu - 14102 Relacja - Komorniki - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 153 276 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 122 621 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 30 655 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 168 Numer kursu - 14102 Relacja - Komorniki - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 39 432 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 31 546 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 7 886 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Część 3 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 171 - Komorniki - Warszawa Część nr 3 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 171 Numer kursu - 14103 Relacja - Komorniki - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 153 276 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 122 621 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 30 655odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 171 Numer kursu - 14103 Relacja - Komorniki - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 39 432 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 31 546 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 7 886 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Część 4 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 170 - Warszawa - Komorniki Część nr 4 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 170 Numer kursu - 10144 Relacja - Warszawa - Komorniki Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 153 276 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 122 621 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 30 655 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 170 Numer kursu - 10144 Relacja - Warszawa - Komorniki Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 318 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 39 432 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 31 546 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 7 886 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Część 5 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 172 - Warszawa - Ostrołęka - Warszawa Część nr 5 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 172 Numer kursu - 10253 Relacja - Warszawa - Ostrołęka - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 288 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 138 816 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 111 053 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 27 763 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 172 Numer kursu - 10253 Relacja - Warszawa - Ostrołęka - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 288 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 35 712 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 28 570 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 7 142 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Część 6 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 173 - Warszawa - Płock - Warszawa Część nr 6 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 173 Numer kursu - 10263 Relacja - Warszawa - Płock - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 272 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 131 104 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 104 883 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 26 221 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 173 Numer kursu - 10263 Relacja - Warszawa - Płock - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IVb: zestaw 24 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 272 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 33 728 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 26 982 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 6 746 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
Część 7 - Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów międzywęzłowych (Usługa A) w obszarze działania RD Warszawa - TAB 174 - Warszawa - Radzyń Podlaski - Warszawa Część nr 7 1. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się: • że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, • w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu, • w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek. 2. Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 174 Numer kursu - 10283 Relacja - Warszawa - Radzyń Podlaski - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IV: 12 - 18 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 316 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 482 Wolumen dla zamówienia podstawowego (głównego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 23 miesięcy - 152 312 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 121 850 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 30 462 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych 3. Zobowiązanie Zamawiającego do zlecenia wykonania Usługi A obejmuje zamówienie podstawowe. 4. Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, powinny spełniać wymagania zgodnie z odpowiednim Załącznikiem nr 2 do umowy (w zależności od kategorii pojazdu), 6. W oparciu o posiadane doświadczenie Zamawiający szacuje, że do prawidłowej realizacji Usługi A niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 samochodu dla każdej z części. 7. Szczegółowy opis realizacji usługi A opisano w „Harmonogramie realizacji usługi A” stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy - odpowiednio dla każdej z części, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 8. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, zostały określone we wzorze umowy. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 11. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym nie może powierzyć podwykonawcy wykonania zamówienia w całości. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2 lit. C. PZP, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50 % wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę kilometrów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia z wolnej ręki: • Wolumen zamówienia: Nazwa części / numer tabeli - TAB 174 Numer kursu - 10283 Relacja - Warszawa - Radzyń Podlaski - Warszawa Kategoria pojazdu - kat. IV: 12 - 18 ton Dni wymiany - zw sb i św Długość trasy w obiegu (km) - 316 Łączna ilość obiegów dla postępowania - 124 Wolumen dla zamówienia dodatkowego (uzupełniającego): Maksymalna liczba kilometrów (z prawem opcji) - łączny kilometraż obiegu tabeli w okresie 6 miesięcy - 39 184 Liczba kilometrów objęta Zamówieniem podstawowym (80%) - 31 347 Liczba kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 7 837 odpowiednio: zw sb i św - z wyjątkiem sobót i świąt; zw nd i pśw – z wyjątkiem niedziel i poświątecznych • Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. • Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9348905 2022-12-09
godz. 10:00
8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE Świadczenie usług pocztowych na potrzeby jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...
9343027 2022-12-12
godz. 09:00
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY EKO SIÓDEMKA Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie w 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla potrzeb ...
9351476 2022-12-13
godz. 10:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwro...
9350140 2022-12-13
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lesznie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy...
9346736 2022-12-13
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY KOLUSZKI Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach w 2023 roku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i...
9351561 2022-12-14
godz. 13:55
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych (załącznik nr...
9357041 2022-12-15
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARCZEWO Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie w 2023 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia 1 styczn...
9343031 2022-12-15
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 1....
9360653 2022-12-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r., w zakresie przyjmowania, przemieszcza...
9338222 2022-12-28
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Kursy liniowe: 13212/21131 – WER Zabrze – WER Lisi Ogon – WER Zabrze, 13312/31132 – WER Zabrze – DER Zielona Góra – WER Zabrze, RD Katowice Numer referencyjny: CZ.26.707.2022.DT...