Przetarg 7483787 - Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483787 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w
PZOL w Grojcu
Numer referencyjny: PZOL.ZP.262a.2.2020

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dezynfekcji w PZOL w Grojcu” w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu, Aleja Ogrodowa 1, Grojec 32-615 – w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zakupuje na własny koszt środki czystości, dezynfekcyjne, higieniczne, worki foliowe, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz narzędzia, sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do wykonania zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: świadczenie usług kompleksowego, specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości powierzchni poziomych i pionowych, sprzętu w określonych godzinach w pomieszczeniach budynku głównego i budynku terapii zajęciowej (świetlicy) obejmujących sprzątanie i:
• inne prace nie związane z bieżącym wykonywaniem usług np. sprzątanie po awariach, remontach, w trakcie wprowadzonego reżimu sanitarno-epidemiologicznego (zwiększona częstotliwość sprzątania);
• usuwanie odpadów medycznych z miejsca ich wytwarzania i transport do punktu zbiorczego;
• usuwanie odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z miejsca ich wytwarzania i transport do punktu zbiorczego;
• prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami;
• wynoszenie brudnej pościeli i przynoszenie czystej;
• przygotowanie wózków do wydawania posiłków;
• mycie i dezynfekcja pojemników i wózków do transportu posiłków;
• wysyłanie posiłków do kuchni oddziałowych;
• zebranie naczyń i sztućców po konsumpcji z sal chorych;
• usuwanie odpadów kuchennych po posiłkach;
• zsyłanie windą do mycia brudnych naczyń, a odsyłanie czystych naczyń;
• mycie i wyparzanie naczyń kuchennych;
• po odbiorze czystych naczyń ze zmywalni ułożenie ich w szafkach kuchennych;
• prowadzenie dokumentacji ilościowej naczyń;
• dokumentacja czynności dezynfekcji i wymiany ściereczek i myjek kuchennych;
• bieżące monitorowanie ilości odpadów w pojemnikach;
• obsługa urządzeń ich mycie i dezynfekcja;
• bezzwłoczne zgłaszanie personelowi medycznemu zauważonych w trakcie realizacji zadań nietypowych zdarzeń i zachowań mogących spowodować szkodę na zdrowiu lub mieniu pacjentów;
• wzywanie personelu medycznego w sytuacjach awaryjnych;
• kontrola temperatury składowania odpadów medycznych w soboty, niedziele oraz święta;
• monitorowanie ilości środków;
• dokumentowanie zużycia środków;
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do transportu odpadów medycznych;
• mycie i dezynfekcja sprzętów służących do sprzątania i dezynfekcji powierzchni;
• mycie i dezynfekcja sprzętów do transportu bielizny i odzieży szpitalnej;
• inne prace zlecone przez Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy zakres usług zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący załącznikiem nr 2 do SIWZ:
Załącznik nr 1 do umowy – powierzchnia objęta sprzątaniem i dezynfekcją;
Załącznik nr 2 do umowy – zakres usług w PZOL w Grojcu.
branża Kosmetyki, środki czystości, Sprzątanie
podbranża kosmetyki i artykuły higieniczne, sprzęt do utrzymania czystości, sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 33711900, 33761000, 33763000, 90900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się