Przetarg 7608544 - „Świadczenie usług serwisowych dla instalacji systemu...

   
Analizuj Zamówienie 7608544 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiekt
ach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: ZP/WCWI/2020/11

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., dalej jako „Zamówienie”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w OPZ stanowiącym Część III do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Część II do SIWZ.
3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą.
4. Termin realizacji Zamówienia 36 miesięcy począwszy od dnia 1 września 2020 roku.
5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
50410000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Dodatkowe przedmioty:
50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej
6. Realizacja przedmiotu Zamówienia podlega prawu polskiemu.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 Ustawy.
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 50410000, 50413200, 75251110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się