Przetarg 8532379 - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa...

   
Analizuj Zamówienie 8532379 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-16
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krotoszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręcza
nia przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym oraz dostarczanie przesyłek i odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilości przesyłek zawiera formularz cenowy, stanowiący integralną część formularza ofertowego (Załącznik nr 2a oraz 2b do niniejszej SWZ.2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w co najmniej 90 % wartości zamówienia wynikającego ze złożonej oferty.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na następujących zasadach:1) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 10 % wartości zamówienia w terminie realizacji zamówienia podstawowego. Zgodnie z prawem opcji dodatkowy zakres wykonywania usługi, polegać będzie na wykonywaniu prac tożsamych z zamówieniem podstawowym.2) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.3) Realizacja prawa opcji odbywać się będzie wg stawek jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2b do SWZ.4) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytuły niezrealizowania zamówienia w ramach prawa opcji.5) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zmiany warunków umowy, ani też zawarcia umowy na nowych warunkach.6) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.4. Do niniejszego przedmiotu zamówienia zastosowanie mają m.in.:1) przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2020 r poz.1041),2) postanowienia Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1026) 3) postanowienia Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2019 r, poz.474 ze zm.).5. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe Rozdział 8 „Odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.)6. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej oraz w określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Or. 272.14.2021
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000, 64112000, 64113000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8502085 2021-11-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w roku 2022 i 2023 ZP.272.40.2021
8501073 2021-11-15
godz. 09:00
URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2022 roku.
8506892 2021-11-19
godz. 14:30
POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie
8529075 2021-11-23
godz. 10:00
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE świadczenie usług pocztowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
8536056 2021-11-25
godz. 09:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wraz z Wydziałem Technologii i Jakości Budo...
8545951 2021-11-30
godz. 11:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Miejskiego Ośrodka P...
8548897 2021-12-02
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIANIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie na lata 2022-2024. Usługi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania ...
8557501 2021-12-02
godz. 16:00
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
8539100 2021-12-03
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU Część I Świadczenie usług pocztowych Część II Świadczenie usług kurierskich Część 1: Usługi pocztowe:usługi do których mają zastosowanie zapisy ustawy Prawo Pocztowe oraz akty wykonawcze do...
8554627 2021-12-03
godz. 11:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W TORUNIU I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w za...