Przetarg 9002536 - Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie...

   
Analizuj Zamówienie 9002536 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transpo
rtu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.6.2022
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Część III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ PPU;
Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2.3.3 i NIE jest udzielane jako część z których każda stanowi odrębne postępowanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny. Informacje dotyczące dialogu znajdują się pod adresem:
https://archiwumbip.gitd.gov.pl/zamowienia-powyzej/news/dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-swiadczenie-przez/
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 2. Zamawiający poprzez świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego rozumie usługi w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania pod wskazany adres przesyłek zawierających dokumenty wytworzone przez Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego, w tym decyzje administracyjne, oraz dokonywania zwrotów tych przesyłek na adres nadania. 3. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców informacji cenowej Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji zamówienia może zapotrzebować następujące ilości przesyłek i usług: 1) przesyłka pocztowa do 0,5 kg – szacowana ilość 101 572; 2) przesyłka pocztowa powyżej 0,5 kg – do 1 kg – szacowana ilość 54 402; 4) przesyłka pocztowa powyżej 2 kg – do 5 kg – szacowana ilość 3 429; 5) przesyłka pocztowa powyżej 5 kg – do 10 kg – szacowana ilość 673; 6) przesyłka pocztowa powyżej 10 kg – do 30 kg – szacowana ilość 23; 7) usługa ekspresowa doręczenie do godz. 12 – szacowana ilość 15; 8) usługa ekspresowa doręczenie w sobotę – szacowana ilość 36. 4. Podane ilości poszczególnych kategorii przesyłek i usług dotyczą zakładanego zapotrzebowania w okresie 36 miesięcy. 5. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców oferty Zamawiający szacuje, że w okresie jednego miesiąca ilość zwróconych przesyłek wyniesie około 20 sztuk. 6. Zamawiający zastrzega, iż cena jednostkowa zwrotu przesyłki nie może przekroczyć dwukrotności wartości przesyłki. W przypadku gdy cena jednostkowa zwrotu przesyłki przekroczy dwukrotność wartości przesyłki oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgoda z SWZ (PPU); 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Część III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ PPU; -------------------------------------------------------- 1. Zamawiający: - dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej; - nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w postępowaniu; - nie określa wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę; - nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań - nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, jednak w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „Liczba osób bezrobotnych, które zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę” dopuszcza możliwość zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób bezrobotnych, które będą zaangażowane przy realizacji zamówienia. 2. Zamawiający w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: a) nie uwzględnił wymagań z art. 100 ust 1 Pzp b) nie określił wymagań środowiskowych z art. 101 ust 1 pkt 1 Pzp 3. Zamawiający w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia nie zastrzega: a) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - art. 95 Pzp 4. Zamawiający nie przewiduje: a) unieważnienia postępowanie w przypadkach określonych w art. 257 Pzp (dalej "Pzp"); b) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami. c) przeprowadzenia aukcji elektronicznej. d) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp. f) wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 143-410242 z dnia 2022-07-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/10/2022
Powinno być:
Data: 05/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 150-429987 z dnia 2022-08-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/11/2022
Powinno być:
Data: 13/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 155-444878 z dnia 2022-08-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/11/2022
Powinno być:
Data: 22/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 162-462040 z dnia 2022-08-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
3. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców informacji cenowej Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji zamówienia może zapotrzebować następujące ilości przesyłek i usług:
1) przesyłka pocztowa do 0,5 kg – szacowana ilość 101 572;
2) przesyłka pocztowa powyżej 0,5 kg – do 1 kg – szacowana ilość 54 402;
4) przesyłka pocztowa powyżej 2 kg – do 5 kg – szacowana ilość 3 429;
5) przesyłka pocztowa powyżej 5 kg – do 10 kg – szacowana ilość 673;
6) przesyłka pocztowa powyżej 10 kg – do 30 kg – szacowana ilość 23;
7) usługa ekspresowa doręczenie do godz. 12 – szacowana ilość 15;
8) usługa ekspresowa doręczenie w sobotę – szacowana ilość 36.
Powinno być:
3. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców informacji cenowej Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji zamówienia może zapotrzebować następujące ilości przesyłek i usług:
1) przesyłka pocztowa do 0,5 kg – szacowana ilość 101 572;
2) przesyłka pocztowa powyżej 0,5 kg – do 1 kg – szacowana ilość 54 402;
4) przesyłka pocztowa powyżej 2 kg – do 5 kg – szacowana ilość 3 429;
5) przesyłka pocztowa powyżej 5 kg – do 10 kg – szacowana ilość 673;
6) przesyłka pocztowa powyżej 10 kg – do 20 kg – szacowana ilość 23;
7) usługa ekspresowa doręczenie do godz. 12 – szacowana ilość 15;
8) usługa ekspresowa doręczenie w sobotę – szacowana ilość 36.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/11/2022
Powinno być:
Data: 04/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 170-482885 z dnia 2022-09-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.
Powinno być:
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 0,5% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
6. Zamawiający zastrzega, iż cena jednostkowa zwrotu przesyłki NIE może przekroczyć dwukrotności wartości przesyłki. W przypadku gdy cena jednostkowa zwrotu przesyłki przekroczy dwukrotność wartości przesyłki oferta będzie podlegała odrzuceniu jako NIEzgoda z SWZ (PPU);
Powinno być:
6. Zamawiający zastrzega, iż cena jednostkowa zwrotu przesyłki (netto) NIE może przekroczyć dwukrotności ceny jednostkowej za nadanie przesyłki (netto). W przypadku, gdy cena jednostkowa zwrotu przesyłki (netto) przekroczy dwukrotność ceny jednostkowej (netto) za jej nadanie oferta będzie podlegała odrzuceniu jako NIEzgodna z SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/12/2022
Powinno być:
Data: 20/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 12:30
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9172732 2022-09-26
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA SMMP.V/3300-7/22 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania
9171425 2022-09-27
godz. 09:30
URZĄD MIASTA NOWY TARG Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 1. Przedmiotem zamówienia jest św...
9185880 2022-09-29
godz. 12:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest konfekcjonowanie przesyłek ws. decyzji podatkowych ws. pod...
9187697 2022-09-30
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Przedmiotem zamówienia są: „Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim” w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręc...
9187355 2022-09-30
godz. 09:30
CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE Świadczenie usług pocztowych
9175084 2022-09-30
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych. Część 1: Sukcesywne świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kur...
9189724 2022-10-03
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Świadczenie na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym SKO/1/ZP/2022
9195086 2022-10-06
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.” Przedmiotem zam...
9154864 2022-10-06
godz. 09:00
PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych dla Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG w latach 2023-2024 Numer referencyjny: ZP/GK/22/0168/OD/ZSOK-OS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poczto...
9190958 2022-10-06
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY „Sukcesywne świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70 w Warszawie w latach 2023-2024”. 1. Przedmiotem zamów...