Przetarg 9002536 - Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie...

   
Analizuj Zamówienie 9002536 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transpo
rtu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.6.2022
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Część III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ PPU;
Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2.3.3 i NIE jest udzielane jako część z których każda stanowi odrębne postępowanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny. Informacje dotyczące dialogu znajdują się pod adresem:
https://archiwumbip.gitd.gov.pl/zamowienia-powyzej/news/dialog-techniczny-zwiazany-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-swiadczenie-przez/
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 2. Zamawiający poprzez świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie korespondencji wychodzącej z Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego rozumie usługi w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania pod wskazany adres przesyłek zawierających dokumenty wytworzone przez Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego, w tym decyzje administracyjne, oraz dokonywania zwrotów tych przesyłek na adres nadania. 3. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców informacji cenowej Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji zamówienia może zapotrzebować następujące ilości przesyłek i usług: 1) przesyłka pocztowa do 0,5 kg – szacowana ilość 101 572; 2) przesyłka pocztowa powyżej 0,5 kg – do 1 kg – szacowana ilość 54 402; 4) przesyłka pocztowa powyżej 2 kg – do 5 kg – szacowana ilość 3 429; 5) przesyłka pocztowa powyżej 5 kg – do 10 kg – szacowana ilość 673; 6) przesyłka pocztowa powyżej 10 kg – do 30 kg – szacowana ilość 23; 7) usługa ekspresowa doręczenie do godz. 12 – szacowana ilość 15; 8) usługa ekspresowa doręczenie w sobotę – szacowana ilość 36. 4. Podane ilości poszczególnych kategorii przesyłek i usług dotyczą zakładanego zapotrzebowania w okresie 36 miesięcy. 5. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców oferty Zamawiający szacuje, że w okresie jednego miesiąca ilość zwróconych przesyłek wyniesie około 20 sztuk. 6. Zamawiający zastrzega, iż cena jednostkowa zwrotu przesyłki nie może przekroczyć dwukrotności wartości przesyłki. W przypadku gdy cena jednostkowa zwrotu przesyłki przekroczy dwukrotność wartości przesyłki oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgoda z SWZ (PPU); 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Część III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ PPU; -------------------------------------------------------- 1. Zamawiający: - dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej; - nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w postępowaniu; - nie określa wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę; - nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań - nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, jednak w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „Liczba osób bezrobotnych, które zostaną zatrudnione na podstawie umowy o pracę” dopuszcza możliwość zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób bezrobotnych, które będą zaangażowane przy realizacji zamówienia. 2. Zamawiający w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: a) nie uwzględnił wymagań z art. 100 ust 1 Pzp b) nie określił wymagań środowiskowych z art. 101 ust 1 pkt 1 Pzp 3. Zamawiający w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia nie zastrzega: a) zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - art. 95 Pzp 4. Zamawiający nie przewiduje: a) unieważnienia postępowanie w przypadkach określonych w art. 257 Pzp (dalej "Pzp"); b) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami. c) przeprowadzenia aukcji elektronicznej. d) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp. f) wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 143-410242 z dnia 2022-07-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/10/2022
Powinno być:
Data: 05/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 150-429987 z dnia 2022-08-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/11/2022
Powinno być:
Data: 13/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 155-444878 z dnia 2022-08-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/11/2022
Powinno być:
Data: 22/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 162-462040 z dnia 2022-08-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
3. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców informacji cenowej Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji zamówienia może zapotrzebować następujące ilości przesyłek i usług:
1) przesyłka pocztowa do 0,5 kg – szacowana ilość 101 572;
2) przesyłka pocztowa powyżej 0,5 kg – do 1 kg – szacowana ilość 54 402;
4) przesyłka pocztowa powyżej 2 kg – do 5 kg – szacowana ilość 3 429;
5) przesyłka pocztowa powyżej 5 kg – do 10 kg – szacowana ilość 673;
6) przesyłka pocztowa powyżej 10 kg – do 30 kg – szacowana ilość 23;
7) usługa ekspresowa doręczenie do godz. 12 – szacowana ilość 15;
8) usługa ekspresowa doręczenie w sobotę – szacowana ilość 36.
Powinno być:
3. Na potrzeby przedstawienia przez Wykonawców informacji cenowej Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji zamówienia może zapotrzebować następujące ilości przesyłek i usług:
1) przesyłka pocztowa do 0,5 kg – szacowana ilość 101 572;
2) przesyłka pocztowa powyżej 0,5 kg – do 1 kg – szacowana ilość 54 402;
4) przesyłka pocztowa powyżej 2 kg – do 5 kg – szacowana ilość 3 429;
5) przesyłka pocztowa powyżej 5 kg – do 10 kg – szacowana ilość 673;
6) przesyłka pocztowa powyżej 10 kg – do 20 kg – szacowana ilość 23;
7) usługa ekspresowa doręczenie do godz. 12 – szacowana ilość 15;
8) usługa ekspresowa doręczenie w sobotę – szacowana ilość 36.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/11/2022
Powinno być:
Data: 04/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 170-482885 z dnia 2022-09-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.
Powinno być:
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 0,5% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
6. Zamawiający zastrzega, iż cena jednostkowa zwrotu przesyłki NIE może przekroczyć dwukrotności wartości przesyłki. W przypadku gdy cena jednostkowa zwrotu przesyłki przekroczy dwukrotność wartości przesyłki oferta będzie podlegała odrzuceniu jako NIEzgoda z SWZ (PPU);
Powinno być:
6. Zamawiający zastrzega, iż cena jednostkowa zwrotu przesyłki (netto) NIE może przekroczyć dwukrotności ceny jednostkowej za nadanie przesyłki (netto). W przypadku, gdy cena jednostkowa zwrotu przesyłki (netto) przekroczy dwukrotność ceny jednostkowej (netto) za jej nadanie oferta będzie podlegała odrzuceniu jako NIEzgodna z SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/12/2022
Powinno być:
Data: 20/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 12:30
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9939949 2023-09-22
godz. 09:30
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE BOR03.2616.2.2022.AP Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9936704 2023-09-22
godz. 10:00
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Miejsce odbioru przesyłek: Franowo 26, 61-301 Poznań. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będ...
9943870 2023-09-26
godz. 12:00
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLKOWICACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 01.11.2023 r. do 31.12.2025 r. dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
9949228 2023-09-27
godz. 10:00
PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE Świadczenie usług pocztowych dla PBGiTR w Rzeszowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie i jego komóre...
9947198 2023-09-27
godz. 12:00
KANCELARIA SENATU Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek listowych nadawanych przez senatorów na terenie kraju 1. Przedmiotem zamówienia jest świadcz...
9951842 2023-09-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRZESZOWICE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach WOG-RA.271.4.2023
9947253 2023-09-28
godz. 10:00
PKP INTERCITY S.A. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym
9828212 2023-09-29
godz. 13:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Świadczenie usług kurierskich polegających na doręczaniu przesyłek kurierskich nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w latach 2024-2026 Numer referencyjny: 993200.271.14.2023 Przed...
9955957 2023-10-02
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Przedmiotem zamówienia są: „Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim” w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania prze...
9959271 2023-10-20
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Usługa odbioru i doręczania korespondencji masowej (przesyłek) od/do firm, instytucji i urzędów wraz z dokumentami nadawczymi - Usługa „F” Numer referencyjny: CZ.26.474.2023.DTPŁ Przedmiotem...