Przetarg 7748168 - Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i materiałów...

   
Analizuj Zamówienie 7748168 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-12
przedmiot ogłoszenia
Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz odbiór zużytych tonerów wyko
rzystywanych w Zakładzie Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
Numer referencyjny: DAE-242/6/II/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz odbiór zużytych tonerów wykorzystywanych w Zakładzie Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej. 2 Miejsce dostaw – Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa – Przejście Graniczne, 37-552 Młyny. 3. Podstawą realizacji dostaw będą zamówienia/zapotrzebowania wystawiane przez Dział Administracji i Eksploatacji. Zamówienia/zapotrzebowania będą składane w formie pisemnej, przekazanej do Wykonawcy, e-mailem, bądź listem poleconym. 4.Dostawy powinny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.00. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 5.Transport towaru oraz wniesienie na miejsce wskazane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 6.Pod pojęciem „materiały zalecane przez producenta urządzenia” Zamawiający rozumie fabrycznie nowe, nieużywane, legalne w świetle prawa patentowego, oryginalne materiały eksploatacyjne, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich wyprodukowane przez producenta urządzenia do którego są przeznaczone. 7.Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nieużywane, nieuszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż przed 6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą producenta urządzenia do którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu, numerem katalogowym i datą produkcji, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem oraz zabezpieczenia szczelności kaset atramentowych, które będą spełniały parametry wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ i które będą mogły być używane zgodnie z przeznaczeniem. Produkty muszą być materiałami zalecanymi przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone lub równoważnymi. 8.Wszystkie nazwy oraz symbole wskazane w zestawieniu zamawianych materiałów mają na celu określenie minimalnej jakości materiałów wymaganej przez Zamawiającego. 9. Zamawiający informuje, że urządzenia podane w załączniku nr 3 w pozycjach od 71 do 97 są urządzeniami podlegającymi gwarancji. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych w stosunku do produktów (materiałów eksploatacyjnych) oryginalnych, innych producentów pod warunkiem, że ich wydajność, trwałość oraz jakość wydruków jest nie gorsza od jakości oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów urządzeń drukujących. 11. W przypadku zaproponowania w ofercie materiałów równoważnych lub lepszych od wskazanych w zestawieniu, należy przedstawić dokumenty wskazane w rozdziale VI ust. 1.
12.Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych, takich samych bądź lepszych (wydajność, trwałość i jakość wydruku) w stosunku do materiału oryginalnego (wzorcowego), w pełni kompatybilny z urządzeniami pochodzącymi od firm wskazanych w zestawieniu zamawianych materiałów oraz:
1)fabrycznie nowy, nierenegowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, 2) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, 3) którego wydajność zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta sprzętu, 4)który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,
5) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, a po jego zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzęt nie mogę pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału ( przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, materiał eksploatacyjny równoważny musi posiadać analogiczny element), 6) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, 7) w którym wszystkie części są nowe, 8) nie dopuszcza użycia składników poprzednio uzupełnianych bądź przerabianych, 9) nie dopuszcza się materiałów eksploatacyjnych, w których chip bądź jakikolwiek inny element eksploatacyjny był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału.13.Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy producenta produktu równoważnego w „Oznaczenia/symbol/ model oferowanego przedmiotu zamówienia nadany przez Producenta” w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ), a także dołączyć do oferty opis ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe niż określone przez Zamawiającego. 14.Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów równoważnych odbiega na niekorzyść od parametrów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu, tonera lub innego wymaganego materiału eksploatacyjnego, może w przypadku dwukrotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego żądać dostaw przedmiotu oryginalnego zalecanego przez producenta, w cenie określonej w zapotrzebowaniu - formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) dla danej pozycji. W takim przypadku wymagana będzie zgoda Zamawiającego na zamianę oferowanego materiału. 15. W związku z tym, że ilość zamówionych materiałów eksploatacyjnych uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianych materiałów eksploatacyjnych podana w Załączniku Nr 3 jest ilością szacunkową, która służy do prawidłowej oceny ofert według kryterium „cena” 80%. Ilość ta może ulec zmianie – zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 16. Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w rozdziale XIX nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża tonery, kartridże, tusze
kody CPV 30125110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się