Przetarg 7310961 - sprzedaż oraz dostawa – rękawic nitrylowych, wkładów...

   
Analizuj Zamówienie 7310961 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-31
przedmiot ogłoszenia
sprzedaż oraz dostawa – rękawic nitrylowych, wkładów do ssaków oraz elektrod dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpital
a Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 z możliwością składania ofert częściowych.
Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/6 /2020

sprzedaż oraz dostawa – rękawic nitrylowych, wkładów do ssaków oraz elektrod dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z opisem w zał. nr 3 i specyfikacją istotnych warunków zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiet 1
RĘKAWICE NITRYLOWE- diagnostyczne,

Część nr: 2 Nazwa: pakiet 2
Wkład plastikowy do ssaków zasilanych z próżni, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi firmy Serres poj. 2,0 litra oraz 3,0 litry

Część nr: 3 Nazwa: pakiet 3
Elektrody jednorazowe, naklejane, zewnętrzne do monitorowania pacjenta, stymulacji, defibrylacji kompatybilne z urządzeniem ZOLL M Seriess


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540021904-N-2020 z dnia: 2020-02-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023348-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-02-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-02-14, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540023871-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: sprzedaż oraz dostawa – rękawic nitrylowych, wkładów do ssaków oraz elektrod dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z opisem w zał. nr 3 i specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W ogłoszeniu powinno być:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: sprzedaż oraz dostawa – rękawic nitrylowych, wkładów do ssaków oraz elektrod dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z opisem w zał. nr 3 i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zał. nr 7 w przypadku pakietu nr 1


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2. Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy 3. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy.

W ogłoszeniu powinno być:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2. Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy 3. Wypełniony zał. nr 7 do SIWZ w przypadku złożenia oferty na pakiet nr 1. Pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33140000, 33141420, 33141600, 33158200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się