Przetarg 8825253 - Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8825253 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-06
przedmiot ogłoszenia
Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale Z
US w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych Numer referencyjny: 100000/271/5/2022-ZAP
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów oraz całorocznego utrzymania terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do Umowy.
3. Wymagania ogólne dotyczące zakresu sprzątania: 1. Utrzymanie w czystości wszystkich pomieszczeń biurowych, pomieszczeń ogólnodostępnych, sal konferencyjno-szkoleniowych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń innych niż biurowe, a będących w infrastrukturze Zamawiającego. 2. Utrzymanie w czystości mat wejściowych w okresach wiosenno-letnim (od kwietnia do października włącznie) i jesienno-zimowym (od listopada do marca włącznie) na wejściu budynku. 3. Zapewnienie ciągłego dostępu do serwisu sprzątającego w godzinach pracy Oddziału. 4. Codzienne i bieżące utrzymanie w czystości pomieszczeń sanitarnych, tj. mycie luster, mycie umywalek, kabin prysznicowych, bidetów, wanien, muszli klozetowych, pisuarów, zalewanie podłogowych kratek ściekowych. Mycie baterii, podłóg i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniu. Monitorowanie zużycia i bieżące uzupełnianie wyposażenia tych pomieszczeń tj. środków myjących, ręczników papierowych, papieru toaletowego, odświeżaczy powietrza. Wykonawca jest zobowiązany co najmniej trzy razy dziennie sprawdzać stan tych pomieszczeń. 5. Bieżąca dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 6. Utrzymanie w czystości platform dla osób niepełnosprawnych, wind osobowych i towarowych. 7. Utrzymanie w czystości i bieżąca dezynfekcja gabinetów lekarskich. 8. Utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalnych oraz aneksów kuchennych, w tym monitorowanie zużycia i bieżące zapewnienie płynu do zmywania naczyń, gąbek do mycia naczyń oraz środków do mycia rąk, ręczników papierowych. 9. Mycie, odmrażanie i odkażanie lodówek, mycie kuchenek mikrofalowych i elektrycznych, odkamienianie czajników. 10. Utrzymanie w czystości pomieszczeń ze strefą ograniczonego dostępu oraz pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. 11. Bieżące utrzymanie w czystości toalet. 12. Zapewnienie i bieżąca wymiana jednorazowych podkładów do przewijaków dziecięcych. 13. Bieżące utrzymanie w czystości wejść do budynku, holu głównego, recepcji, portierni oraz sal obsługi Klientów, tj. bieżące mycie posadzek oraz usuwanie, nie rzadziej niż trzy razy dziennie błota, śniegu i piasku naniesionego do budynku; posadzki od razu po umyciu należy wytrzeć do sucha. 14. Pobieranie z magazynu, powlekanie i rozkładanie pościeli i ręczników w pokojach noclegowych oraz przygotowanie przeliczonej i posegregowanej brudnej pościeli, ręczników do przekazania do pralni. 15. Zbieranie, przyjmowanie, wydawanie oraz sprawdzanie ilości fartuchów, itp. przekazywanych i przyjmowanych od firmy zewnętrznej świadczącej usługi pralnicze na rzecz Oddziału w Gdańsku. 16. Przekazywanie rzeczy pozostawionych w pokojach noclegowych przez gości do wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 17. Zgłaszanie pracownikowi Zamawiającego wszelkich uwag o awariach i usterkach wymagających napraw, oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości (awariach instalacji, przepalonych żarówki, wyrwanych gniazdkach, brakach w wyposażeniu pokoi noclegowych, uszkodzonej pościeli, itp.) 18. Regularne sprawdzanie stanu dozowników, podajników na papier toaletowy i ręczników papierowych. 19. Utrzymanie w czystości pomieszczeń gospodarczych, technicznych i warsztatowych. 20. Utrzymanie w czystości magazynów i depozytów. 21. Utrzymanie w czystości pomieszczeń na odpady. 22. Utrzymanie w czystości garaży. 23. Utrzymanie w czystości wiat śmietnikowych. 24. Czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych i nietapicerowanych. 25. Utrzymanie w czystości wszelkich szklanych elementów, przeszkleń oraz gablot szklanych. 26. Utrzymanie w czystości poręczy, klamek i drzwi. 27. Mycie i czyszczenie okien wraz z parapetami wewnętrznymi, zewnętrznymi i żaluzjami oraz powierzchni szklanych w budynku (elewacja). 28. Mycie opraw oświetleniowych i grzejników. 29. Mycie tablic z oznaczeniami, napisami, informacjami oraz czyszczenie logo ZUS. oraz inne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Umowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-227444 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena
Powinno być:
Cena 100%
Cenę całkowitą oferty Wykonawca poda w Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
Przyjmuje się, że waga kryterium w % równa się liczbie punktów.
Wzór na obliczenie „Ceny”:
C= Cmin / Cof x 100 pkt = ……..pkt
Gdzie:
Cmin – cena minimalna
Cof – cena oferowana
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
28.08.2022 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:15
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 77310000, 90610000, 90620000, 90630000, 90911100, 90911200, 90911300, 90914000, 90916000, 90919100, 90919200, 90921000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja , sprzątanie pomieszczeń , sprzątanie terenu , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9015887 2022-07-11
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 22 Świadczenie usług w zakresie sprzątania w budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania w o...
8983563 2022-07-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA POZNAŃ 1) Przedmiotem zamówienia jest:Zaprojektowanie i wykonanie Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego za...
9017188 2022-07-12
godz. 12:00
URZĄD GMINY BRWINÓW Rewitalizacja naturalna stawu w Parku Miejskim – etap I. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację naturalną stawu w Parku Miejskim – etap I.Prace obejmują wschodnią część ...
9008460 2022-07-13
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Usługa sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją terenów zielonych należących do PSG sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. Przedmio...
8992628 2022-07-21
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek na terenie działania RZGW w Lublinie -ZZ Zamość- NW Radzyń Podlaski - 11 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.59.2022 Przed...
9010702 2022-07-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZPROTAWA Przedmiotem zamówienia jest: Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w Szprotawie działka nr 396/2; 397/1; 288/4Szczegółowy zakres i opis robót stanowi: D...
9018297 2022-08-01
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 4 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.55.2022 „Usługi...
9018290 2022-08-12
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH Kompleksowa usługa prania z dezynfekcją, sterylizacją na zlecenie zamawiającego, wynajmem bielizny szpitalnej z wdrożeniem i wykorzystaniem technologii RFID UHF do ewidencjonowania obie...
8987495 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Uporządkowanie działki i brzegu jeziora Zlecę uporządkowanie zaniedbanego brzegu jeziora (ok 30 m) i działki ok 1000 m kw przy brzegu. Trawa, krzaki, samosiejki, trzcina itd. Następni...
8923683 2022-08-19
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego Numer referencyjny: SZP.251.10.22 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Cen...