Przetarg 8180291 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 w m....

   
Analizuj Zamówienie 8180291 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-06-04
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa–Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazd
ami do mostu. Numer referencyjny: DZU.371.48.2021.ms
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:
Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa–Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu.
Jako obiekt publiczny, NIE posiada ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).
I. Zakres robót obejmuje: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa–Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu. Inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 836 od km 25978,35 do km 26848,48. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty branżowe: 1) branża drogowa: — roboty przygotowawcze, — roboty ziemne, — wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego kolumnami żwirowo-betonowymi, — wzmocnienie podłoża gruntowego geomateracami, — odwodnienie korpusu drogowego, — podbudowy, — nawierzchnie, — roboty wykończeniowe, — oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, — elementy ulic; 2) branża mostowa: — kładka tymczasowa, — roboty rozbiórkowe, — roboty przygotowawcze, — fundamentowanie, — zbrojenie, — beton, — izolacje i nawierzchnie, — odwodnienie, — łożyska, — dylatacje, — elementy zabezpieczające, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, — inne roboty mostowe; 3) branża elektryczna: — budowa linii kablowej i oświetlenia drogi, — oświetlenie przejścia dla pieszych; 4) branża energetyczna: — przebudowa kabli SN, — przebudowa kanalizacji – rurociągu dla kabli światłowodowych, — przebudowa – zabezpieczenie ist. sieci energetycznych NN, — przebudowa – zabezpieczenie istn. sieci energetycznych NN obcych / sieci innych właścicieli; 5) branża telekomunikacyjna: — przebudowa – zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych. II. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wartość nie większą niż 2 000 000 PLN netto. Zamówienie będzie mogło być udzielone na drodze objętej zakresem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia będzie obejmował: roboty przygotowawcze, rozbiórki elementów dróg i ulic, budowę kładki tymczasowej, rozbiórkę i budowę mostu oraz przepustów, uporządkowanie terenu, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni jezdni drogi i ścieżki rowerowej/ciąg pieszo-rowerowy, wykonanie nawierzchni chodników, budowę zjazdów, budowę elementów ulic, umocnienie skarp i rowów, umocnienie koryta rzeki, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń BRD, roboty wykończeniowe, roboty związane z wykonaniem oświetlenia, roboty związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci energetycznych, teletechnicznych oraz sieci innych. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne: Zamawiający udzieli zamówienia na powyższe w przypadku gdy zaistnieją przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze na następujących warunkach: — przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia, — Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego. III. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt XXVI.1 SWZ w zakresie realizacji zamówienia. IV. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: — administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA, — z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentach zamówienia. V. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 Pzp.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 121-317663 z dnia 2021-06-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert: Miejsce
Zamiast:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 5 lipca 2021 r. do godz. 9.00.
2. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:
1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cen lub kosztów zawartych w ofertach.
Powinno być:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 9 lipca 2021 r. do godz. 9.00.
2. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:
1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cen lub kosztów zawartych w ofertach.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: I.3. i I.4.2.
Zamiast:
I. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria oceny ofert:
1. cena – znaczenie kryterium 60 %.
Oferta z najniższą ceną otrzyma PC = 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: Pc = (cena oferty najtańszej: cena oferty ocenianej) x 10;
2. udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 %
Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat otrzymają liczbę punktów PR = 0 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat otrzymają liczbę punktów PR = 5 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej otrzymają liczbę punktów PR = 10 pkt.
W przypadku NIE wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi, tj. 5 lat.
3. Doświadczenie kierownika budowy – znaczenie kryterium 10 %
Punktowane będzie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy na inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie mostu, wiaduktu lub estakady (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) długości min 15 m (długość płyty ustroju), przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego.
Przez inwestycję odebraną ostatecznie przez inwestora/Zamawiającego należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla robót realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku robót budowlanych, na których NIE wystawia się świadectwa przejęcia).
Doświadczenie zawodowe NIE dotyczy obiektów tymczasowych oraz obiektów stałych o konstrukcji drewnianej. Budowa lub przebudowa mostu, wiaduktu lub estakady może wchodzić w zakres zamówienia na przebudowę lub budowę drogi.
Oferty z doświadczeniem kierownika budowy:
— podczas realizacji jednej roboty budowlanej lub bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PD = 0,
— podczas realizacji 2 robót budowlanych otrzymają punktów PD = 4,
— podczas realizacji 3 robót budowlanych otrzymają punktów PD = 6,
— podczas realizacji 4 lub więcej robót budowlanych otrzymają punktów PD = 10.
W przypadku NIE wskazania doświadczenia kierownika budowy Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pod pojęciem dróg Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
4. Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia – znaczenie kryterium 20 %
4.1. Oferty bez wskazania samodzielnego wykonania przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 0 pkt (PW = 0).
4.2. Oferty z samodzielnym wykonaniem przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 10 pkt (PW = 10).
Kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty branży drogowej:
1) wykonanie ław fundamentowych, podpory ustroju nośnego:
Montaż zbrojenia i betonowanie betonem, STWiORB M.12.01.01, M. 13.01.00;
2) wykonanie kap chodnikowych:
Montaż zbrojenia i betonowanie betonem, STWiORB M.12.01.01, M. 13.01.00;
3) wykonanie płyt przejściowych:
Montaż zbrojenia i betonowanie betonem, STWiORB M.12.01.01, M. 13.01.00;
4) wykonanie izolacji bitumicznej cienkowarstwowej powierzchni betonowych,
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne STWiORB M.15.01.01.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = PC x 60 % PR x 10 % PD x 10 % PW x 20 %.
Powinno być:
I. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Kryteria oceny ofert:
1. cena – znaczenie kryterium 60 %.
Oferta z najniższą ceną otrzyma PC = 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: Pc = (cena oferty najtańszej: cena oferty ocenianej) x 10;
2. udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 %
Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat otrzymają liczbę punktów PR = 0 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat otrzymają liczbę punktów PR = 5 pkt.
Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej otrzymają liczbę punktów PR = 10 pkt.
W przypadku NIE wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi, tj. 5 lat.
3. Doświadczenie kierownika budowy – znaczenie kryterium 10 %
Punktowane będzie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej na inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie mostu, wiaduktu lub estakady (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) długości min 15 m (długość płyty ustroju), przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego.
Przez inwestycję odebraną ostatecznie przez inwestora/Zamawiającego należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla robót realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku robót budowlanych, na których NIE wystawia się świadectwa przejęcia).
Doświadczenie zawodowe NIE dotyczy obiektów tymczasowych oraz obiektów stałych o konstrukcji drewnianej. Budowa lub przebudowa mostu, wiaduktu lub estakady może wchodzić w zakres zamówienia na przebudowę lub budowę drogi.
Oferty z doświadczeniem kierownika budowy:
— podczas realizacji jednej roboty budowlanej lub bez wskazania doświadczenia określonego powyżej otrzymają liczbę punktów PD = 0,
— podczas realizacji 2 robót budowlanych otrzymają punktów PD = 4,
— podczas realizacji 3 robót budowlanych otrzymają punktów PD = 6,
— podczas realizacji 4 lub więcej robót budowlanych otrzymają punktów PD = 10.
W przypadku NIE wskazania doświadczenia kierownika budowy Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Pod pojęciem dróg Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
4. Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia – znaczenie kryterium 20 %.
4.1. Oferty bez wskazania samodzielnego wykonania przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 0 pkt (PW = 0).
4.2. Oferty z samodzielnym wykonaniem przez Wykonawcę istotnych z punktu widzenia ich prawidłowej realizacji (kluczowych) części zamówienia otrzymają 10 pkt (PW = 10).
Kluczowymi dla uzyskania oczekiwanych parametrów drogi są następujące roboty branży mostowej:
1) wykonanie ław fundamentowych, podpory ustroju nośnego:
Montaż zbrojenia i betonowanie betonem, STWiORB M.12.01.01, M. 13.01.00;
2) wykonanie kap chodnikowych:
Montaż zbrojenia i betonowanie betonem, STWiORB M.12.01.01, M. 13.01.00;
3) wykonanie płyt przejściowych:
Montaż zbrojenia i betonowanie betonem, STWiORB M.12.01.01, M. 13.01.00;
4) wykonanie izolacji bitumicznej cienkowarstwowej powierzchni betonowych,
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne STWiORB M.15.01.01.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = PC x 60 % PR x 10 % PD x 10 % PW x 20 %.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/10/2021
Powinno być:
Data: 06/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 09/07/2021
Czas lokalny: 09:30
branża Drogownictwo, Sprzątanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, rozbiórki, demontaże
kody CPV 45100000, 45110000, 45111300, 45221000, 45221100, 45221110, 45221111, 45233000, 45233100, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się