Przetarg 8896551 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od...

   
Analizuj Zamówienie 8896551
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-11
przedmiot ogłoszenia
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”– nr postępowania
076/22 Numer referencyjny: 076/22
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część IV SWZ) i w Przedmiarach Robót (Część IV SWZ), 3.Termin realizacji zamówienia:27 mies. od daty podpisania umowy w tym:24 miesiące od daty podpisania umowy–termin wykonania robót; do 27 miesięcy od daty podpisania umowy- termin realizacji przedmiotu umowy.4. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wyk. lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:•osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu •pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.
1. Rozbudowa dr. woj. 801 na odc. od skrzyżowania z dr. woj. 798 i dr. pow. 2729W do skrzyżowania z dr. kraj. 50. 2. Opis przedmiotu znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Cz. IV SWZ) i w Przedmiarach (Cz. IV SWZ), które są jedynie wersją poglądową. Wykonawca winien obliczyć wartość robót na podstawie załączonego projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu. 3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do całkowitej wartości 49 199 201,09 zł netto. W ramach zamówienia podobnego przewiduje się: - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - ścinanie drzew, krzaków, i karczowanie pni, - roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - roboty w zakresie budowy zbiorników, - roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów, - wybudowania konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej oraz wlotów dróg powiatowych i gminnych, - wybudowania konstrukcji zatok autobusowych, - wybudowania konstrukcji zjazdów wraz z przepustami, - wybudowania konstrukcji chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, - ustawianie ścieków przykrawężnikowych, krawężników i obrzeży na ławie betonowej, - robót wykończeniowych, - elementy organizacji ruchu, - robót telekomunikacyjnych, - robót energetycznych. - robot w zakresie budowy obiektów inżynieryjnych. W/w roboty dotyczą odcinka na którym będą wykonywanie roboty budowlane i/lub odcinków przyległych. Informacja dodatkowa: Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. c.d. sekcji III 1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność; Z post. o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 - Dz.U. z 2022 poz 835. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ oraz oświadczenie wskazane w sekcji VI 3 pkt 4).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 111-310091 z dnia 2022-06-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 09:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 123-348818 z dnia 2022-06-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do 27.10.2022 r.
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do 06.12.2022 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 09:00
branża Drogownictwo, Energoelektryczna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111000, 45221000, 45232210, 45233000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9025316 2022-08-09
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA USŁUGA MODERNIZACJI I WYPOSAŻENIA STACJI SN/NN W UKŁADY POMIAROWE BILANSOWO-KONTROLNE ZDALNEGO ODCZYTU, WRAZ Z URUCHOMIENIEM TRANSMISJI DANYCH POMIAROWYCH, NA TERENIE DZIAŁANIA PGE DYSTR...
9021312 2022-08-09
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.6.2022 Zaprojektowanie i budowa drogi ekspres...
8977849 2022-08-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę ułożenie podjazdu z kostki granitowej około 30 m2. Poodjazd wysypany tłuczniem i zagęszczony.
8981688 2022-08-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kostki brukowej około 100 m2 Zlecę ułożenie kostki brukowej 100 m2
9010020 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Położenie 1300m2 kostki brukowej - chodnik Zlecę położenie kostki brukowej w miejscowości Tworków. Robota na umowę, z pewnym płatnikiem. Chodnik na odcinku ok 600mb na szerkość 2...
9012378 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** położenie kostki bruk, azurów, przeróbka schodów zew, zatynk opaski Zlecę dla 3 domów: - położenie kostki brukowej (podjazdy do garaży), - położenie ażurów (pod miejsca park...
9012399 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pomocnik do prac brukarsko-ogrodowych Zlecę, szukam pomocnika do prac brukarsko-grodowych * naprawa murka oporowego * opaska wokół budynku * prace ogrodowe budżet do ustalenia
9016245 2022-08-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Kostka brukowa Zlecę wyłożenie kostką około 15-20m2 kostki przed domem w miejscu w którym jest obecnie trawa.
8955391 2022-09-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie dojścia do budynku z betonu architektonicznego. Więcej informacji udzielę telefonicznie.
7797215 2023-11-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY GNIEWINO Remont drogi gminnej nr 107012G Lisewo - Jęczewo Numer referencyjny: 271.22.2020 Remont drogi w odcinku od km 1+090,00 do 1+795,95 obejmuje: a) wykonanie nawierzchni z asfaltu bitumiczneg...