Przetarg 8802909 - Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul....

   
Analizuj Zamówienie 8802909 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-28
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w Rzeszowie Numer referencyjny: ZP-I.271.2.9.2022
Roboty będą pro
wadzone na podstawie decyzji ZRID nr 15/2021, znak: AR.6740.52.44.2021.GR52 z dnia 22.11.2021 r. Zakres:
1)rozbudowa ul. Warszawskiej,
2)rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej,
3)rozbudowa ulic: Myśliwskiej, Łowieckiej, Bażantowej,
4)rozbudowa dodatkowej jezdni w ciągu ul. Warszawskiej,
5)budowa chodnika,
6)budowa pasów włączeń, wyłączeń, lewoskrętów i prawo skrętów,
7)przebudowa zatok autobusowych wraz z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej ITS,
8)przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
9)budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowów i systemu odwodnienia powierzchniowego,
10)budowa/przebudowa oświetlenia drogowego,
11)przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,
12)przebudowę infrastruktury i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
13)przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego,
14)wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
15)budowa ekranów akus.
Zakres prac: 1)rozbudowa ul. Warszawskiej na odcinku o dł. 939 m poprzez zmianę przekroju ul. Warszawskiej z jednojezdniowego na przekrój dwujezdniowy2x2pasy ruchu, szerokość każdej jezdni 7 m(2x3,5m), wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz poszerzenie – prawa strona, budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni- lewa strona, 2)rozbudowa skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej poprzez skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane, oraz poprzez skrzyżowanie skanali-zowane z akomodacyjną sygnalizacją świetlną (ul. Warszawska z ul. Myśliwską), 3)rozbudowa ulic: Myśliwskiej na odc. 212 m, Łowieckiej 103 m, Bażantowej 93 m, 4)rozbudowa dodatkowej jezdni w ciągu ul. Warszawskiej, 5)budowa chodnika szer.1,5-2m , ścieżki rowerowej szer. 2,5 m i ścieżki pieszo-rowerowe szer.3 m, 6)budowa pasów włączeń, wyłączeń, lewoskrętów i prawo skrętów, 7)przebudowa zatok autobusowych wraz z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej ITS, 8)przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, 9)budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowów i systemu odwodnienia powierzchniowego, 10)budowa/przebudowa oświetlenia drogowego, 11)przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 12)przebudowę infrastruktury i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 13)przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 62.354 linii kolejowej Ocice – Rzeszów Główny, 14)wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 15)budowa ekranów akustycznych. Wykonawca uwzględni w ofercie korzyści materialne wynikające z przejęcia materiałów rozbiórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja projektowa, 2) projektowane postanowienia umowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 079-211209 z dnia 2022-04-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
3.7. przedmiotowe środki dowodowe
Powinno być:
3.7. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VII SWZ (o ile dotyczy) - muszą być złożone w formie elektronicznej, tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym”,
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/06/2022
Powinno być:
Data: 14/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 096-264367 z dnia 2022-05-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków: pkt 2
Zamiast:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 8 i 10 Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków: pkt 4.1.3.
Zamiast:
4.1.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Powinno być:
4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w druku OFERTA w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/07/2022
Powinno być:
Data: 17/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 09:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45230000, 45231000, 45231300, 45231400, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8906668 2022-06-06
godz. 08:30
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trzcianka w km 0+000-6+410 Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska – Trz...
8916564 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY LISZKI „Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych”. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6.984,10 m2 nawierzchni asfaltobetonowej na drogach gminnych w następujących miejscow...
8916646 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie” – przebudowa nawierzchni ulic: J. Piłsudskiego i J. Słowackiego 1. - rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, wymiary 9 x 1...
8918652 2022-06-06
godz. 10:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI Remont nawierzchni utwardzonej w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni utwardzonej w Domu Pomocy S...
8915546 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY KRUKLANKI Przebudowa drogi gminnej nr D135005N-1 w miejscowości Możdżany - gmina Kruklanki Zakres inwestycji obejmuje wykonanie remontu — przebudowy istniejącej drogi, wyprofilowanie oraz wykonaniewz...
8917927 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY GŁUBCZYCE Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa pumptrucka w Głubczycach wraz z chodnikiem i rozbudową oświetlenia.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - wykonanie koryta,- prace ziemne,- wykonanie p...
8886641 2022-06-07
godz. 12:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej 213 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Jastarnia. 2. Opis przedmiotu zamówienia st...
8896427 2022-06-09
godz. 09:00
URZĄD GMINY GOSZCZANÓW Remont drogi gminnej nr 114405E Gawłowice - Poniatów 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej nr 114405E Gawłowice – Poniatów na odcinku o długości 2335 metrów od kraw...
8913595 2022-06-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Zaprojektowanie i wykonanie przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie Numer referencyjny: ZP-I.271.28.103.2022 Przedmiotem zamówienia jest zap...
8919694 2022-07-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Skwer z klombami z ziołami - wyrównanie terenu pod utwardzoną nawierzchnię o wymiarach 5 m x 5 m, otoczenie niskim krawężnikiem, - utwardzenie ścieżki prowadzącej do zielnika, wysypanie ko...