Przetarg 6949954 - Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Brzostku w km...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6949954 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-08-08
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Brzostku w km 0361 – 0745
Numer referencyjny: IZP.271.17.2019

1. Przedmiotem za
mówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Brzostku w km 0361 – 0745”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:
1) rozbudowie drogi gminnej 106088 – ul. Szkolnej (odcinek do cmentarza) do parametrów klasy D w odcinku o długości 384,19 mb w km 0361 – 0745;
2) budowie ścieżki pieszo-rowerowej;
3) budowie oświetlenia ulicznego, hybrydowego – 14 szt.;
4) budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych do posesji oraz budową zjazdów publicznych;
5) wykonaniem zatoki postojowej;
6) budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe;
7) rozbudowie skrzyżowania drogi gminnej nr 106088 – ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1322R – ul. Słoneczną.
UWAGA! Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ zawiera zakres szerszy niż przedmiot zamówienia. Budowa odcinków I-III inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej. Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku
od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym. Z budową i przebudową infrastruktury technicznej” stanowiła przedmiot zamówienia nr IZP.271.3.2019 i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Udostępnione przedmiary robót nie obejmują ww. zakresu robót.
3. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, na terenie miasta Brzostek (Obręb Brzostek 0001: 876/3, 876/6, 879/2, 881/2, 882/2, 809/2).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty budowlane kwalifikowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019:
a) rozbudowa drogi gminnej 106088 – ul. Szkolnej (odcinek do cmentarza) do parametrów klasy D charakterystycznych dla drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, długości 384,19 mb, z jezdnią szerokości 2x2,5 m o przekroju półulicznym wraz z prawostronną ścieżką pieszo-rowerową, szerokości 2,65 m, poboczem, oraz z zatoką postojową przy cmentarzu po lewej stronie drogi z 7 miejscami postojowymi;
b) rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106088 (ul. Szkolna) z drogą powiatową nr 1322R (ul. Słoneczna);
c) budowa i przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji oraz budowę zjazdów publicznych;
d) budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe;
e) budowa oświetlenia ulicznego, hybrydowego wzdłuż drogi objętej opracowaniem – 14 szt. lamp hybrydowych LED;
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
g) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2) roboty finansowane wyłącznie z budżetu gminy:
a) przebudowę sieci teletechnicznych;
b) usunięcie kolizji sieci z projektowaną drogą gminną


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540172400-N-2019 z dnia: 2019-08-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-23, godzina: 12:30

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 12:30Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 27.000,00 zł do dnia 23.08.2019 r. do godz. 12:30.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 27.000,00 zł do dnia 26.08.2019 r. do godz. 12:30.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45110000, 45220000, 45230000, 45231400, 45232310, 45233100, 45233120, 45233140, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się