Przetarg 8156359 - Roboty budowlane w podziale na 4 części Część 1...

   
Analizuj Zamówienie 8156359 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-24
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane w podziale na 4 części

Część 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące c
zęści:
Część 1 – Naprawa i realizacja zaleceń kominiarskich w budynku nr 2
w kompleksie wojskowym przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu
Roboty polegać będą budowie rusztowań, budowie daszków ochronnych, częściowej rozbiórce pokrycia dachowego, demontażu czapek kominowych, montażu włazów dachowych, montażu ław kominiarskich, przemurowaniu przewodów kominowych, uzupełnianiu tynków, robotach malarskich.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:
Cz.1 –budowa rusztowań, budowa daszków ochronnych, częściowa rozbiórka pokrycia dachowego, demontaż czapek kominowych, montaż włazów dachowych, montaż ław kominiarskich, przemurowanie przewodów kominowych, uzupełnianie tynków, roboty malarskie;.
Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

Część 2 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 2 – Naprawa dachu i malowanie pomieszczeń w budynku nr 27
w kompleksie wojskowym przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu
Prace polegać będą na przecieraniu tynków na kominach ponad dachem, odbiciu tynków na ścianach, filarach, pilastrach, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, rozbiórce czapek kominowych, wymianie nakryw kominowych i nasad wentylacyjnych, pokryciu dachu papą, wymianie wsporników i złączy instalacji odgromowej, naprawie rynien i rur spustowych oraz pracach towarzyszących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.
Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:

Cz. 2 – przecieranie tynków na kominach ponad dachem, odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, uzupełnienie tynków zewnętrznych, rozbiórkę czapek kominowych, wymianę nakryw kominowych i nasad wentylacyjnych, pokrycie dachu papą, wymianę wsporników i złączy instalacji odgromowej, naprawę rynien i rur spustowych oraz prace towarzyszące;
Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

Część 3 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:

Część 3 – Naprawa pomieszczeń budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu
Roboty polegać będą na rozbiórce boazerii ściennej, wymianie drzwi oraz krat specjalnych uchylnych, robotach malarskich, zamontowaniu klimatyzatorów i rolet.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:

Cz. 3 - rozbiórkę boazerii ściennej, wymianę drzwi oraz krat specjalnych uchylnych, robót malarskich, zamontowanie klimatyzatorów i rolet;

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

Część 4 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:

Część 4 – Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 1 piętro III
w kompleksie wojskowym przy ul. Oświęcimskiej 33 w Bytomiu – Etap I – Wzmocnienie stropów
Roboty polegać będą na przygotowaniu pomieszczeń do realizacji zadania poprzez zabezpieczenie istniejących ( wcześniej wykonanych) instalacji, rozebraniu ścianek z cegieł, rozebranie szlichty betonowej [sanitariat nr1], rozbiórce papy [sanitariat nr1], rozebraniu podłoża tj. wylewki betonowej zbrojonej siatką [sanitariat nr1] , rozebraniu deskowania z pojedynczych desek [sanitariat nr2], rozebraniu podłoża polepy i wylewki [sanitariat nr2] , usunięciu gruzu z budynku, wywozie gruzu i jego utylizacja, wykonaniu zasypki [sanitariat nr1], ułożeniu izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych [sanitariat nr1], ułożeniu warstw pod posadzki w tym zbrojone siatką stalową [sanitariat nr1], wykonaniu ścianek działowych z cegły kratówki [sanitariat nr1], wykonaniu przesklepień
z wykuciem gniazd dla belek, obsadzenie belek stalowych [sanitariat nr2], ułożeniu izolacji z wełny mineralnej, blachy trapezowe [sanitariat nr2], montażu zbrojenia [sanitariat nr2], uzupełnieniu elementów konstrukcyjnych
z betonu, płyty stropowe [sanitariat nr2], ustawieniu ścianek działowych - odtworzenie, [sanitariat nr2] oraz pracach towarzyszących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:

Cz. 4 – przygotowanie pomieszczeń do realizacji zadania poprzez zabezpieczenie istniejących ( wcześniej wykonanych) instalacji, rozebranie ścianek z cegieł, rozebranie szlichty betonowej [sanitariat nr1], rozbiórka papy [sanitariat nr1], rozebranie podłoża tj. wylewki betonowej zbrojonej siatką [sanitariat nr1] , rozebranie deskowania z pojedynczych desek [sanitariat nr2], rozebranie podłoża polepy i wylewki [sanitariat nr2] , usunięciu gruzu z budynku, wywozie gruzu i jego utylizacja, wykonaniu zasypki [sanitariat nr1], ułożenie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych [sanitariat nr1], ułożenie warstw pod posadzki w tym zbrojone siatką stalową [sanitariat nr1], wykonanie ścianek działowych z cegły kratówki [sanitariat nr1], wykonanie przesklepień
z wykuciem gniazd dla belek, obsadzenie belek stalowych [sanitariat nr2], ułożenie izolacji z wełny mineralnej, blachy trapezowe [sanitariat nr2], montażu zbrojenia [sanitariat nr2], uzupełnienie elementów konstrukcyjnych
z betonu, płyty stropowe [sanitariat nr2], ustawienie ścianek działowych - odtworzenie, [sanitariat nr2 ]oraz prace towarzyszące.
Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).4WOG.1200.2700.20.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00073115/01 z dnia: 2021-06-04

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-08 08:30
Po zmianie:
2021-06-11 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-08 09:00
Po zmianie:
2021-06-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-07
Po zmianie:
2021-07-10
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Dekarstwo, Wentylacja i klimatyzacja, Wyposażenie wnętrz
podbranża malowanie, remont, wykończenie, pokrycia dachowe, obróbka blacharska, instalacje, żaluzje rolety
kody CPV 45262000, 45262500, 45300000, 45421000, 45440000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się