Przetarg 7698051 - Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia nr...

   
Analizuj Zamówienie 7698051
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-16
przedmiot ogłoszenia
Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia nr 216 w budynku nr 8 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technolog
ii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.
Numer referencyjny: ZP/5/20

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczenia nr 216 w budynku nr 8 Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowy opisany dokumentacji projektowej na którą się składa:
1) Dokumentacja projektowa – zał. nr 7 do SIWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 8 do SIWZ
3) Przedmiar robót – zał. nr 9a i 9b do SIWZ.
zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
3.5 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.8 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.9 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.10 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.:
3.11.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
3.10.2 Roboty w zakresie:
a) tynkowania
b) stolarki budowlanej
c) kładzenia płytek
d) robót murarskich, wyrównywania podłóg, malarskich, izolacyjnych,
e) instalowanie sufitów podwieszanych
f) instalacji elektrycznych
g) Instalowania urządzeń klimatyzacyjnych.
Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540187556-N-2020 z dnia: 2020-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194974-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200320-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 10:30.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-22, godzina: 10:30.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 24300000, 38000000, 45000000, 45111300, 45262321, 45262500, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45331000, 45331220, 45333000, 45400000, 45410000, 45421000, 45421146, 45430000, 45431000, 45442100, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się