Przetarg 7593004 - „Remont chodnika przy ul. Staromiejskiej w Zawierciu”...

   
Analizuj Zamówienie 7593004 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
„Remont chodnika przy ul. Staromiejskiej w Zawierciu” – chodnik po stronie budynków z numerami parzystymi.
Numer referency
jny: WIZP.271.92.2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont chodnika przy ul. Staromiejskiej w Zawierciu” – chodnik po stronie budynków z numerami parzystymi.


1. Zakres robót obejmuje:
Branża drogowa - podstawowe dane techniczne.
nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm kostka brukowa betonowa o zaokrąglonych narożach i krawędziach o wymiarach: 88x118mm (-5%), 118x118mm (-5%), 178x118mm (-5%) 492,0 m²
nawierzchnie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (czarnej) gr. 8 cm kostka brukowa betonowa o zaokrąglonych narożach i krawędziach o wymiarach: 88x118mm (-5%), 118x118mm (-5%), 178x118mm (-5%) 155,0 m2
krawężnik drogowy 15x30 280,0 mb
krawężnik wtopiony 12x25 64,0 mb
obrzeże 30x8 312,0 mb
oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót.

Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmuje projekt remontu chodnika przy ulicy Staromiejskiej w Zawierciu.
Do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć jedynie chodnik po stronie budynków z numerami parzystymi – zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz).
Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót.

3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy.

4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.

7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.

11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

12. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. nr 1040 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu:
Remont kapitalny nawierzchni, w tym:
Prace przygotowawcze,
Roboty rozbiórkowe,
Roboty ziemne,
Remont nawierzchni,
Plantowanie terenu i obsianie trawą poboczy.

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy.

13. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia nie wprowadza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników na zejściach z poszczególnych odcinków chodnika.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138746-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-31, godzina: 12:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ( przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem ): Nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-08-03, godzina: 12:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ( przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem ): Nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45111300, 45233140, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się