Przetarg 7794614 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro...

   
Analizuj Zamówienie 7794614
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-11-04
przedmiot ogłoszenia
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnic
y Gdyni Witomino
Numer referencyjny: ZP.2500.6.2020

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino zlokalizowanego przy ul. Widnej, na działkach nr 204/4, 204/6, 204/8 i 203/5, obręb 0028 Witomino – Radiostacja.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
3.2.1. budowę budynku A - Centrum Sąsiedzkiego wraz z wyposażeniem,
3.2.2. budowę budynku B – Biblioteka bez wyposażenia w meble i sprzęty ruchome,
3.2.3. budowę dróg dojazdowych,
3.2.4. zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc postojowych, chodników, placu ze schodami terenowymi, tryskaczy chodnikowych, małej architektury oraz nasadzeniem zieleni, i innych elementów – zgodnie z dokumentacją projektową,
3.2.5. przebudowę, rozbiórkę i budowę elementów infrastruktury – zgodnie z dokumentacją projektową,
3.2.6. dostawę i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z zasadami promocji projektów unijnych określonych w aktualnych na czas realizacji robót Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
3.2.7. Zaprojektowanie i montaż neonu „Przystań Widna 2a” oraz szyldu Biblioteki zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej obu instytucji.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
3.4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami.
3.6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zadeklarowany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego. Z zastrzeżeniem iż gwarancja na nasadzoną zieleń wynosi 2 lata od ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
3.7. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Osobami objętymi tym obowiązkiem są pracownicy fizyczni, wykonujący prace ogólnobudowlane, w tym wykonujący w szczególności następujący rodzaj czynności:
3.7.1. w zakresie robót z branży ogólnobudowlanej zgodnie z definicją robót budowlanych określoną w art. 3 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności: roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne, drogowe, murarskie, tynkarskie, betoniarskie, zbrojarskie, dekarskie, montażowe, wykończeniowe;
3.7.2. w zakresie robót z branży elektrycznej i teletechnicznej, w szczególności takie jak: rozbiórka, budowa i przebudowa sieci, przyłączy i instalacji, montaż urządzeń, opraw, osprzętu;
3.7.3. w zakresie robót z branży sanitarnej, w szczególności takie jak rozbiórka, budowa i przebudowa sieci, przyłączy i instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, c.o., montaż urządzeń i przyborów.
3.8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.7., uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”.
3.9. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość i podaną wysokość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopię polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej powyższe. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie trwania umowy do przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających aktualność posiadanego ubezpieczenia OC w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni.
3.10. Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0005/17-00 o dofinansowanie Projektu: Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”.
3.11. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni.
3.12. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przetargowej przekazanej Wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.13. Zaleca się przeprowadzenie wizji na terenie objętym inwestycją.
3.14. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców oraz inne podmioty.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540238267-N-2020 z dnia: 2020-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli roboty budowlane o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, polegające na budowie co najmniej dwóch budynków należących do jednej z kategorii: IX lub XI-XVIII, z wyjątkiem myjni samochodowych, garaży, obiektów magazynowych i kolejowych (Kategorie zdefiniowane w załączniku „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy Prawo budowlane). Każdy z ww. budynków winien posiadać następujące parametry: - dźwig osobowy (winda), - powierzchnia użytkowa budynku - nie mniej niż 350 m2, - budynek liczy nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne; Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej, może wykazać się wykonaniem obiektów budowlanych w ramach jednego kontraktu, jeżeli obejmował on wykonanie robót wskazanych w pkt. 1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 7.2. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie. 7.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. 7.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. 7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.6. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli roboty budowlane o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, polegające na budowie co najmniej dwóch budynków należących do jednej z kategorii: IX lub XI-XVIII, z wyjątkiem myjni samochodowych, garaży, obiektów magazynowych i kolejowych (Kategorie zdefiniowane w załączniku „Kategorie obiektów budowlanych” do ustawy Prawo budowlane). Każdy z ww. budynków winien posiadać następujące parametry: - dźwig osobowy (winda), - powierzchnia użytkowa budynku - nie mniej niż 350 m2, - budynek liczy nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne; Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej, może wykazać się wykonaniem budynków w ramach jednego kontraktu, jeżeli obejmował on wykonanie robót wskazanych w pkt. 1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 7.2. Opis sposobu spełnienia warunków przez podmioty trzecie. 7.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp. 7.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. 7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.6. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540540991-N-2020 z dnia: 2020-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:80.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 10.3.1. w pieniądzu, 10.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 10.3.3. w gwarancjach bankowych, 10.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r., poz.299). 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 18110000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.6. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej. 10.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą). Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadium potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczycielalub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.9.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,10.9.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10.9.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 10.9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, zprzyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzającychokoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46uPzp.
W ogłoszeniu powinno być:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości:80.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 10.2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 10.3.1. w pieniądzu, 10.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 10.3.3. w gwarancjach bankowych, 10.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r., poz.299). 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku: Bank PKO BP SA numer rachunku 84 1020 18110000 0102 0309 7094 z podaniem tytułu: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.5. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.6. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej. 10.7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 10.3, dokument wadium należy złożyć w formie oryginału w opisanej kopercie wraz z ofertą (nie zszywając go z ofertą). Zaleca się załączenie do oferty kserokopii dokumentu wadium potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium, w formie innej niż pieniądz, w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Zgodnie z art. 781 §2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej . Zamawiający zaleca zapisanie elektronicznego dokumentu wadium na nośniku elektronicznym i złożenie go wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza również przesłanie elektronicznego dokumentu wadium na wskazany w SIWZ adres e-mail przetargi@lis.gdynia.pl. 10.8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 10.9. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt. 10.7, musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczycielalub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Beneficjenta, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z uPzp, kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.9.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,10.9.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10.9.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 10.9.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, zprzyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzającychokoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46uPzp.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540395843-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:
2021-01-12, godzina:
13:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data:
2021-01-28, godzina:
11:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.01.2021r., do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). 13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2021r., o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. W związku zobowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem:https://link.do/jGOdm adres alternatywny:https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live . 13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY 17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 17.3.1. w pieniądzu, 17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 17.3.3. w gwarancjach bankowych, 17.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 17.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu, z tytułu: 17.4.1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 17.4.2. nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stosownie do treści art. 150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp. 17.5. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 17.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 18110000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino”. 17.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 17.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie: 17.8.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 17.8.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17.9. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 17.10. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 17.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niż w pieniądzu, Zmawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
W ogłoszeniu powinno być:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2021r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). 13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2021r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. W związku zobowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem:https://link.do/jGOdm adres alternatywny:https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live . 13.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY 17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 17.3.1. w pieniądzu, 17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 17.3.3. w gwarancjach bankowych, 17.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 17.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu, z tytułu: 17.4.1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 17.4.2. nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stosownie do treści art. 150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp. 17.5. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 17.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 18110000 0102 0309 7094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino”. 17.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 17.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie: 17.8.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 17.8.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17.9. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 17.10. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 17.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niż w pieniądzu, Zmawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540405171-N-2021 z dnia: 2021-01-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2021r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). 13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu28.01.2021r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. W związku zobowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem:https://link.do/jGOdm adresalternatywny:https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live . 13.3.Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY 17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 17.3.1. w pieniądzu, 17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 17.3.3. w gwarancjach bankowych, 17.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 17.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu, z tytułu: 17.4.1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 17.4.2. nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stosownie do treści art.150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp. 17.5. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 17.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 18110000 0102 03097094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino”. 17.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 17.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:17.8.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 17.8.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17.9. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.17.10. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający zaneksu do umowy. 17.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niż w pieniądzu, Zmawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
W ogłoszeniu powinno być:
13.1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.01.2021r., do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: w Laboratorium Innowacji Społecznych, adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia (Sekretariat I piętro). 13.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu28.01.2021r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: Laboratorium Innowacji Społecznych adres: ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia. W związku zobowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłączanie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem:https://link.do/jGOdm adresalternatywny:https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live . 13.3.Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 13.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGOWYKONANIA UMOWY 17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 17.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 17.3.1. w pieniądzu, 17.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 17.3.3. w gwarancjach bankowych, 17.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 17.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu, z tytułu: 17.4.1. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 17.4.2. nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – stosownie do treści art.150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp. 17.5. Zabezpieczenie i jego treść w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 17.6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Laboratorium Innowacji Społecznych w banku PKO Bank Polski SA, numer rachunku 84 1020 18110000 0102 03097094, z podaniem tytułu „Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.350.000 euro na budowę zespołu dwóch budynków Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino”. 17.7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 17.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie:17.8.1. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 17.8.2. 30% wartości zabezpieczenia w terminie15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 17.9. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.17.10. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający zaneksu do umowy. 17.11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego winnej formie niż w pieniądzu, Zmawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 31523000, 39150000, 45100000, 45112710, 45210000, 45212330, 45223300, 45233000, 45261000, 45262000, 45300000, 45313100, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się