Zlecenie 7288328 - Przeprowadzenie kursu stacjonarnego na poziomie I, kursu...

   
Zamówienie 7288328 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-17
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie kursu stacjonarnego na poziomie I, kursu wyrównawczego na poziomie I i II i kursu doskonalącego na poziomie II j
ęzyka angielskiego w I i II semestrze 2020 r. według wymogów STANAG 6001.
1. Kurs obejmuje:
Semestr I
• kurs stacjonarny poziom I - od 10.02.2020 r. do 03.07.2020 r
(egzamin w dniach: 2-3.07.2020 r)
• kurs wyrównawczy poziom I - 19.02.2020 r. do 21.04.2020 r.
(egzamin w dniach: 20-21.04.2020 r.)
• kurs wyrównawczy poziom II - od 19.02.2020 r. do 28.04.2020 r.
(egzamin w dniach:27-28.04.2020 r.)
Semestr II
• kurs stacjonarny poziom I - od września 2020 r. do stycznia 2021 r.
(dokładny termin zostanie przedstawiony w maju 2020)
• kurs wyrównawczy poziom I - od września 2020 r. do listopada 2020 r.
(dokładny termin zostanie przedstawiony w maju 2020)
• kurs wyrównawczy poziom II - od września 2020 r. do listopada 2020 r.
(dokładny termin zostanie przedstawiony w maju 2020).
Uczestnicy kursów wyrównawczych i doskonalącego będą obligatoryjnie kierowani przez Dowódcę Jednostki Wojskowej na egzaminy eksternistyczne, odbywające się w pierwszym terminie po zakończeniu kursów.
2. Miejsce prowadzenia kursu
• Jednostka Wojskowa 4392 w Nowym Glinniku
• Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej
3. Szkoleniem objęte zostaną następujące ilości grup:
- JW. 4392 Nowy Glinnik
Semestr I
• dwie grupy poziom I w systemie kursu stacjonarnego
• jedna grupa poziom I w systemie kursu wyrównawczego
• jedna grupa poziom II w systemie kursu wyrównawczego
Semestr II
• dwie grupy poziom I w systemie kursu stacjonarnego
• jedna grupa poziom I w systemie kursu wyrównawczego
• jedna grupa poziom II w systemie kursu wyrównawczego
- JW. 4395 Leźnica Wielka
Semestr I
• dwie grupy poziom I w systemie kursu stacjonarnego
• jedna grupa poziom I w systemie kursu wyrównawczego
• jedna grupa poziom II w systemie kursu wyrównawczego
Semestr II
• dwie grupy poziom I w systemie kursu stacjonarnego
• jedna grupa poziom I w systemie kursu wyrównawczego
• jedna grupa poziom II w systemie kursu wyrównawczego
ilości grup na drugi semestr zostanie określona przed rozpoczęciem drugiego semestru oraz mogą ulec zmianie w przypadku braku osób do utworzenia grupy.
4. Wymagana ilość w każdym semestrze godzin szkoleniowych na kursie stacjonarnym poziom I-576 godz. lekcyjnych dla każdej grupy przy czym godzina lekcyjna wynosi 45 minut. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w tzw. blokach lekcyjnych po 45, 60, 70 i 90 min, które w skali dnia odpowiadają 6-7 godzinom lekcyjnym. N kursie wyrównawczym poziom I i II-240 godz. oraz kursie doskonalącym-120 godz. lekcyjnych dla każdej grupy przy czym godzina lekcyjna wynosi 45 min.
5. Zajęcia muszą być zorganizowane zgodnie z programem nauczania przygotowującego do egzaminu resortowego według STANAG 6001 opracowanego na podstawie:
- Ramowego i szczegółowego programu nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ Poziom podstawowy (SPJ 1111). DWLąd Wewn. 45/2016,
- Ramowego i szczegółowego programu nauczania języka angielskiego w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ. Poziom średniozaawansowany (SPJ 2222). DWLąd Wewn. 63/2016,.
- Errata do programu SPJ 1111
- Errata do programu SPJ 2222
SZKOLENIE MUSI BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z RAMOWYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SIŁACH ZBROJNYCH RP, którego treść znajduje się w załączniku nr 6 do ogłoszenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na każdy semestr, na podstawie ww. programu, planu szkolenia na I i II poziom wyrównawczy oraz II poziom doskonalący, a następnie przedstawienie go do zatwierdzenia Dowódcom J.W. 4392 Nowy Glinnik oraz J.W. 4395 Leźnica Wielka, co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursów i realizowanie zajęć zgodnie z zatwierdzonym planem.
7. Każda godzina lekcyjna trwać będzie 45 minut. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w tzw. blokach lekcyjnych po 45, 60, 70 i 90 min., które w skali dnia odpowiadają 6 - 7 godzinom lekcyjnym. Szczegółowy rozkład zajęć został określony w Porządku dnia.
Porządek dnia:
08.00-08:45 1 godzina lekcyjna
08.45-08:50 przerwa
08.50-09:35 2 godzina lekcyjna
09.35-09:40 przerwa
09.40-10:25 3 godzina lekcyjna
10.25-10:45 przerwa (20 min.)
10.45-11:30 4 godzina lekcyjna
11.30-11:35 przerwa
11.35-12:20 5 godzina lekcyjna
12.20-12:25 przerwa
12.25-13:10 6 godzina lekcyjna
13.10-13:15 przerwa
13.15-14:00 7 godzina lekcyjna
Dopuszcza się zmiany w Porządku dnia.
8. Zajęcia będą prowadzone w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach: od 8.00 do 15.00, w wymiarze do 7 godzin lekcyjnych dziennie.
Dla kursów stacjonarnych, wyrównawczych i doskonalących zajęcia odbywać się będą zgodnie z rozkładem godzin - załącznik nr 5 do ogłoszenia.
W dni określone odrębnymi przepisami jako wolne od pracy - zajęcia nie zostały zaplanowane. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w soboty w tym samym wymiarze czasowym.
9. Wymagania wobec lektorów/nauczycieli/metodyka:
a) dyplom licencjata filologii angielskiej lub filologii dwóch języków (wiodąca filologia angielska)
b) minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku lektora/ nauczyciela j. angielskiego,
c) doświadczenie w prowadzeniu kursów języka angielskiego - według wymogów Porozumienia STANAG 6001 - dla jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej w ilości minimum dwóch kursów po co najmniej 576 godzin przeprowadzonych w okresie ostatnich 3 lat.
10. Obowiązki lektorów:
a) Lektor będzie odpowiedzialny za organizację i prowadzenie zajęć w przydzielonej mu grupie szkoleniowej, prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem, dyscyplinę w grupie oraz osiągane wyniki szkoleniowe.
b) Lektor będzie prowadził dokumentację dotyczącą przydzielonej mu grupy, w tym: dziennik lekcyjny, plan zasadniczych przedsięwzięć oraz plany-konspekty.
c) Wyznaczony lektor będzie przygotowywał-pod merytorycznym nadzorem metodyka kursów - Miesięczne Opisowe Oceny Postępów Słuchaczy za miesiąc poprzedni, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdego słuchacza i Kierownika Kursu oraz Sprawozdań miesięcznych.
d) Lektor obowiązany jest przybyć do Sekcji Szkoleniowej JW 4392 / Sekcji Szkoleniowej JW 4395 w celu pobrania dziennika lekcyjnego minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i przestrzegać obowiązującego porządku dnia.
e) Lektor zobligowany jest każdorazowo, po zakończeniu zajęć zdać dziennik lekcyjny i plan zasadniczych przedsięwzięć do Kierownika Kursu-osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia w JW 4392 Nowy Glinnik / JW 4395 Leźnica Wielka.
11. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Realizacji szkolenia zgodnie z wymogami Porozumienia STANAG 6001, w oparciu o Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP (poziomy 1, 2-wg STANAG 6001) wyd. DNiSW-Warszawa 2016 oraz Szczegółowy program kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym/ wyrównawczym.
b) Opracowania Szczegółowych programów wyrównawczych na poziomie 1
i poziomie 2, programu doskonalącego na poziomie 2 kursów języka angielskiego, a następnie przekazania go do zatwierdzenia Dowódcy 25BKPow za pośrednictwem Dowódcy JW 4392 / Dowódcy JW 4395.
c) Przeprowadzenia kursu w oparciu o bazę szkoleniową JW 4392 oraz JW 4395 zgodnie z podziałem na grupy szkoleniowe.
d) Wyznaczenia dwóch lektorów do prowadzenia zajęć w każdej grupie szkoleniowej tak, aby każdy z nich prowadził codziennie po 3 - 4 godziny lekcyjne następujące po sobie.
e) Wyznaczenia w każdej grupie szkoleniowej lektora odpowiedzialnego za przygotowanie Miesięcznych Opisowych Ocen Postępów Słuchaczy oraz Sprawozdań miesięcznych.
f) Wyznaczenia tzw. lektorów zastępczych, którzy w razie nieobecności lektorów (stałych) poprowadzą zajęcia w ich zastępstwie. Muszą oni spełniać wymagania zawarte odpowiednio w pkt 9.
a. Prowadzenia zajęć dydaktycznych w JW 4392 oraz JW 4395 wg ustalonego porządku dnia i w oparciu o Szczegółowy program kursu języka angielskiego na poziomie podstawowym / wyrównawczym / doskonalącym (zatwierdzony przez Dowódcę 25BKPow) oraz plany - konspekty opracowane przez lektorów.
g) Zapewnienia raz w miesiącu nadzoru metodycznego nad realizacją procesu nauczania poprzez wyznaczenie Metodyka kursów z minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym, potwierdzonym stosownym świadectwem pracy (dokument do wglądu na żądanie Kierownika kursu). W trakcie trwania umowy, w sprawach dotyczących aspektów metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych związanych z procesem kształcenia, będzie utrzymywał robocze kontakty z Kierownikiem Kursu. Będzie także sprawował merytoryczny nadzór nad pracą lektorów oraz nad przygotowaniem dokumentacji szkoleniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami wojskowymi, w tym:
• będzie udzielał lektorom instruktaży do zajęć,
• zapewni merytoryczny nadzór nad sporządzaniem przez lektorów planów-konspektów, które następnie zatwierdzi;
• zapewni przygotowanie, powielenie i dostarczenie Kierownikowi Kursu zestawów testów i zadań egzaminacyjnych do sprawdzianów oraz egzaminów wewnętrznych trzy dni przed terminem sprawdzianu / egzaminu.
• będzie sprawował metodyczny nadzór nad przygotowaniem przez lektorów Miesięcznej opisowej oceny postępów słuchacza oraz Sprawozdań miesięcznych;
• będzie realizował zalecenia Kierownika Kursu wynikające
z kontroli dokumentacji i hospitacji zajęć;
• będzie - w imieniu Wykonawcy - przedstawiał Kierownikowi Kursu wyniki egzaminów wewnętrznych w formie Sprawozdania z egzaminu wewnętrznego wraz z Listami egzaminacyjnymi do egzaminu wewnętrznego stanowiącymi integralną część Sprawozdania…, w terminie trzech dni roboczych po przeprowadzonym egzaminie.
• Metodyk kursów nie może pełnić funkcji lektora.
i) Zachowania należytej staranności i dbałości o wykonanie warunków umowy.
j) Zmiany lektora w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania jego negatywnej oceny przez Dowódcę JW 4392 / Dowódcę JW 4395 potwierdzonej żądaniem Zamawiającego (w formie faksu lub pisma). Zmieniony lektor musi posiadać kwalifikacje nie niższe, niż lektor zastępowany i uzyskać akceptację Dowódcy JW 4392 / Dowódcy JW 4395.
k) Zapewnienia lektorów zastępczych za lektorów, którzy z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego nie mogą prowadzić zajęć.
l) Nie zgłaszania do wykonania usługi osób, które - na żądanie Zamawiającego - zostały odsunięte od wykonywania usług na rzecz jednostek organizacyjnych resortu ON w okresie trzech lat poprzedzających złożenie oferty.
m) Przedstawiania Kierownikowi Kursu Sprawozdań miesięcznych po zakończeniu każdego miesiąca szkolenia w terminie do 3 dnia każdego następnego miesiąca oraz Miesięcznych opisowych ocen postępów słuchaczy - w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca. Przy ocenianiu Wykonawca winien posiłkować się metodologią Centralnej Komisji Egzaminowania Języków Obcych MON (Decyzja Nr 501/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej).
n) Zapewnienia materiałów dydaktycznych (plansze, diagramy, materiały multimedialne) oraz niezbędnych dla procesu szkolenia urządzeń audio/wideo, w tym projektora multimedialnego, a także laptopa oraz urządzeń kopiujących na potrzeby lektorów i słuchaczy kursów wraz z materiałami eksploatacyjnymi (tonery, papier ksero, markery, pisaki do tablic sucho ścieralnych, kredę, itp.).
o) W ramach umowy zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu nowych podręczników do szkolenia, zeszytów ćwiczeń i płyt CD, niezbędnych do opanowania umiejętności językowych zgodnych z Porozumieniem STANAG 6001, w tym podręczników do nauki słownictwa języka wojskowego. Powyższe materiały w ilości zgodnej z liczbą szkolonych. Wykonawca dostarczy do Sekcji Szkoleniowej JW 4392 i Sekcji Szkoleniowej JW 4395 najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy.
p) Zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu dostępu do literatury specjalistycznej oraz materiałów dodatkowych, niezbędnych w realizacji procesu szkolenia, np. w formie kopii, z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich.
q) Uczestniczenia lektorów (metodyka), na koszt własny, w zajęciach metodycznych (szkolenia/narady) organizowane przez Resort Obrony Narodowej. Informacja o powyższych przedsięwzięciach będzie przesyłana do Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.
r) W ramach umowy zapewnienia udziału lektorów w odprawach służbowych z Kierownikiem Kursu jeden raz w tygodniu przez maksimum 30 minut po godzinach lekcyjnych (czwartek lub piątek);
s) Sporządzenia Grafiku pracy lektorów w okresie realizacji umowy i przedstawienia go do zatwierdzenia Kierownikowi Kursu.
t) Należytej dbałości o pomieszczenia i sprzęt powierzone mu do użytkowania przez Dowódcę JW 4392 / Dowódcę JW 4395 w celu realizacji kursu, a w przypadku ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia z winy lektorów, zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego naprawy, renowacji lub wymiany na nowy w terminie do 14 dni od chwili powiadomienia o szkodach. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania w podanym wyżej okresie Zamawiający dokona usunięcia powstałych szkód i obciąży Wykonawcę usługi poniesionymi kosztami.
u) Podręczniki wiodące, wymagane na kursach:
1) poziom 1:
Literatura podstawowa:
• New English File Elementary i Pre-Intermediate, wyd. Oxford (Student’s Book)
• Campaign 1 English for the military Workbook,
• Yvonne de Altamirano, Simon Mellor-Clark płyta CD;
Oraz materiały dla każdego słuchacza zgodnie z poniższym wykazem- mogą być kserokopie.
Literatura uzupełniająca:
• Open Mind Elementary i Pre-Intermediate, wyd. Macmillan
• Life Elementary i Pre-Intermediate, wyd. Cengage Learning
• New Total English Elementary i Pre-Intermediate, wyd. Pearson
• Command and Control/Navy/Air Force, wyd. Express Publishing
• English Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1, M.Cieślak, wyd. Wagros
• www.egis.com.pl, Słownik angielsko-polski do podręcznika Command and Control
• English Vocabulary in Use Elementary, McCarthy, O’Dell, wyd. Cambridge
2) poziom 2:
• New Headway Intermediate -Student’s book,
• Liz and John Soars, OXFORD płyta CD;
• New Headway Pre - Intermediate -Student’s book,
• Liz and John Soars, OXFORD płyta CD;
• Campaign 2 English for the military - Student’s book,
• Yvonne de Altamirano, Simon Mellor-Clark płyta CD;
• Campaign 2 English for the military -Workbook (without key),
• Yvonne de Altamirano, Simon Mellor-Clark płyta CD;
Uwaga:
Po zakończeniu semestru zeszyty ćwiczeń (workbooks) stają się własnością kursantów.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe
kody CPV 80580000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się