Zlecenie 7495454 - Przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECCC lub...

   
Analizuj Zamówienie 7495454 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-22
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECCC lub ECDL oraz kursu opiekuna/ki osoby zależnej uprawniającym do wykonywania
zawodu

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

a) kursu komputerowego z egzaminem ECCC lub ECDL na poziomie podstawowym
potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie komputerowym łącznie dla 65 uczestników
projektu „Klub Integracji Społecznej II” w podziale na 11 grup, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-
Zawodowa realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach w
partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja” w Kartuzach.

b) kursu opiekuna/ki osoby zależnej poszerzony o kurs pomocy przedmedycznej wraz
z egzaminem zewnętrznym – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze
opiekuna/ki osoby zależnej, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad
osobą starszą, chorą, niepełnosprawną w wymiarze min. 120 godzin dla 23
uczestników projektu w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej II” w podziale
na 11 grup. Cel zamówienia 1.Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:


a) przeprowadzenie kursu komputerowego ECCC w liczbie 40 godzin zegarowych (45min zajęć15 min przerwy) na poziomie podstawowym (Poziom A : ITM2,ITM3, ITM6 ) lub ECDL na poziomie BASE (B1, B3, B4) dla każdej z 11 grup, podczas którego na koniec nastąpi egzamin zewnętrzny ECCC lub ECDL (z jednego z podanych modułów) w terminie wskazanym w harmonogramie ustalonym przez Zamawiającego,
przygotowanie harmonogramu zajęć, zawierającego tematy poruszane w ramach kursu dostosowanych do potrzeb uczestników projektu (przekazanie go zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu),
prowadzenie list obecności uczestników, dziennika zajęć, kopii certyfikatów przekazanych uczestnikom, listę potwierdzającą przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z podpisem komisji egzaminacyjnej oraz wykładowcy i przekazanie ich Zamawiającemu.

b) przeprowadzenie kursu opiekuna/ki osoby zależnej poszerzony o kurs pomocy przedmedycznej wraz z egzaminem zewnętrznym – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze opiekuna/ki osoby zależnej, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną w wymiarze min. 120 godzin
przygotowanie harmonogramu zajęć, zawierającego tematy poruszane w ramach kursu dostosowanych do potrzeb uczestników projektu (przekazanie go zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu),
prowadzenie list obecności uczestników, dziennika zajęć, kopii certyfikatów przekazanych uczestnikom, listę potwierdzającą przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z podpisem komisji egzaminacyjnej oraz wykładowcy i przekazanie ich Zamawiającemu.

c)stała i bieżąca współpraca z specjalistą ds. organizacji kursów i staży oraz Koordynatorem Klubu Integracji Społecznej w Kartuzach w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań, informowanie jakie wyposażenie sali (np. rzutnik z komputerem do obsługi, ekran, flipchart lub inne) konieczne jest do wykonania przedmiotu umowy,

d)przygotowywanie i przekazanie po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego każdemu uczestnikowi zajęć kompletu materiałów szkoleniowych ( w ilości odpowiadającej liczebności uczestników) spójnych tematycznie z tematyką zajęć oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć,

e)informowanie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestników na spotkaniach oraz o wszelkich sytuacjach mających wpływ na prowadzenie spotkań zgodnie z umową lub uniemożliwiających wykonanie umowy,

f)Wykonawca w ramach przeprowadzonego kursu zapewni otrzymanie certyfikatu w języku polskim potwierdzającego wykonywanie zawodu wystawiony przez instytucję certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania,

g)Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu, w którym zawarta jest informacja o podstawie prawnej lub innym uregulowaniu, który stanowi podstawę dla instytucji do przeprowadzenia procedury certyfikowania wraz z uzasadnieniem o potwierdzeniu rozpoznawalności dokumentu/ certyfikatu w danym sektorze lub branży, w którym dany certyfikat został wydany,

h)W nagłych przypadkach zapewnienie komputerów do przeprowadzenia kursu.

i) wykonawca pokrywa koszt certyfikacji i organizuje egzaminatora

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w Kartuzach. Miejsce zapewnia zamawiający. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
a) kursu komputerowego z egzaminem ECCC lub ECDL na poziomie podstawowym
potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie komputerowym łącznie dla 65 uczestników
projektu „Klub Integracji Społecznej II” w podziale na 11 grup, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-
Zawodowa realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach w
partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja” w Kartuzach.
b) kursu opiekuna/ki osoby zależnej poszerzony o kurs pomocy przedmedycznej wraz
z egzaminem zewnętrznym – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze
opiekuna/ki osoby zależnej, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad
osobą starszą, chorą, niepełnosprawną w wymiarze min. 120 godzin dla 23
uczestników projektu w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej II” w podziale
na 11 grup.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się